a Felnőttképzési szolgáltatásra a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján

(továbbiakban, mint: „Fktv”) -

Utolsó változás időpontja: 2022. március 17.

Annak érdekében, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeinkben bekövetkező változások könnyen nyomon követhetőek legyenek, az alábbi táblázatban összefoglaljuk a változásokat, hatálybalépésük megjelölésével, valamint a változás rövid leírásával:

Verzió

Hatályos időszak

Változás

Letöltés

v3 2022.03.17- Új felmondási indok Képzések Általános Szerződési Feltételek v3 PDF
v2 2021.03.25. - 2022.03.16. Társaság képviselőinek módosítása
Adatvédelmi tájékoztató linkje
3.11. pont módosítása
Képzések Általános Szerződési Feltételek v2 PDF

v1

2020.09.01. - 2021.03.24.

Kezdeti verzió

Képzések Általános Szerződési Feltételek v1 PDF

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) célja, hogy szabályozza a

Cégnév: META-INF Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1192 Budapest, Taksony utca 6. fszt. 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-170431
Adószám: 13024583-2-43
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Felnőttképzési nyilvántartásba-vételi száma: B/2020/005584
Képviseli: Gáspár Attila és Hegyi Tibor ügyvezetők önállóan
E-mail: info@meta-inf.hu
Web: https://www.meta-inf.hu/hu/
(a továbbiakban, mint: “META-INF”)

és az általa a jelen ÁSZF alapján nyújtott és alább részletesen ismertetett szolgáltatás igénybevevői (a továbbiakban: “Képzésben Résztvevő”) között létrejövő jogviszonyra irányadó szabályokat.

1. Bevezető rendelkezések

1.1 A META-INF Kft. az Atlassian Pty. (továbbiakban, mint: „Atlassian”) gazdasági társasággal kötött megállapodása alapján az Atlassian Platinum Solution Partner Enterprise minősítéssel rendelkezik.

1.2. A META-INF az Atlassian által fejlesztett számítógépes megoldások, vagy ezen rendszerekhez kapcsolódó, harmadik személyek által fejlesztett kiegészítő megoldások értékesítésével, valamint ezen rendszerekhez kapcsolódó oktatási feladatokkal, rendszerkonfigurációval, a legoptimálisabb rendszer kiépítéséhez kapcsolódó tanácsadással, termékkövetési, továbbá ezeket kiegészítő tevékenységgel foglalkozó Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

1.3. A jelen ÁSZF célja, hogy szabályozza a META-INF és a Képzésben Résztvevő jogviszonyát, abban az esetben, amennyiben a Képzésben Résztvevő részt vesz bármely, a META-INF által szervezett tanfolyamon (továbbiakban, mint: „Szolgáltatás”), tehát amely esetben a META-INF oktatási szolgáltatást nyújt a Képzésben Részvevő részére.

1.4. A META-INF tájékoztatja a Képzésben Résztvevőt, hogy a képzés részletes megnevezését, óraszámát, kezdésének és befejezésének tervezett időpontját, ütemezését a jelentkezési lap (továbbiakban, mint: „Jelentkezési Lap”) tartalmazza. A Jelentkezési Lap mintapéldánya jelen ÁSZF 1. számú melléklete.

1.5. A Képzésben Résztvevő a Jelentkezési Lap aláírásával tudomásul veszi, hogy a Felek közötti jogviszony alapvető szabályait jelen ÁSZF tartalmazza, egyben azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A META-INF tájékoztatja a Képzésben Résztvevőt, hogy a Képzésben Résztvevő által aláírt Jelentkezési Lap a jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi, azzal együttesen értelmezendő és a két dokumentum képezi a Felek szerződéses akaratát.

2. Az ÁSZF célja

2.1. Jelen ÁSZF célja, hogy egységes szerkezetben szabályozza a META-INF és a vele felnőttképzési jogviszonyban álló, a Szolgáltatás teljesítésére irányuló szerződést kötő, harmadik személy, mint Képzésben Résztvevő jogait és kötelezettségeit, illetve a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályokat.

2.2. A Felek jogait és kötelezettségeit jelen ÁSZF általános jelleggel szabályozza. Amennyiben jelen ÁSZF és a Jelentkezési Lap rendelkezései között eltérés lenne, úgy a Jelentkezési Lap rendelkezései az irányadóak.

3. A Felek jogai és kötelezettségei

3.1. A META-INF vállalja, hogy a Jelentkezési Lapon meghatározott témában és az ott meghatározott személy részére képzés megszervezését, a képzésen való oktatatást a META-INF által korábban megadott tematikának megfelelően.

3.2. META-INF biztosítja a képzés lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, amely útján megvalósítható a képzés célja. A képzés helyszíne a Jelentkezési Lapon kerül feltüntetésre, azonban az oktatáshoz a résztvevők oldaláról szükséges tárgyi eszközöket, így különösen számítógép, íróeszköz, jegyzetfüzet stb., a Képzésen Résztvevő köteles biztosítani. A META-INF fenntartja a jogot, hogy a képzés helyét megváltoztassa, amelyről e-mail útján értesíti a Képzésben Résztvevőt.

3.3. A META-INF köteles a képzésről jelenléti ívet vezetni, amely tartalmazza a képzésen megjelentek nevét és aláírását annak érdekében, hogy a képzésen történő részvétel igazolva legyen. Abban az esetben, amennyiben az előadás nem fizikai részvétellel, hanem online módon zajlik, jelenléti ívnek minősül a résztvevők e-mailes visszaigazolása, amelyben elismerik az online kurzuson történt részvételüket.

3.4. A META-INF köteles a Képzésen Résztvevőt értesíteni bármely olyan körülményről, amely miatt a képzés a META-INF által előzetesen meghatározott időpontban nem tartható meg, egyben köteles tájékoztatni arról, hogy a képzés utólag megtartásra kerül, vagy nem, és ha igen mely időpontban.

3.5. A Képzésen Résztvevő jogosult a képzés megkezdését megelőzően a szerződéstől elállni, azonban ez esetben a META-INF saját belátása szerint követelheti, hogy a Képzésen Résztvevő az alábbi díjakat a META-INF írásbeli felszólítására, az abban megjelölt 5 napon belül fizesse meg:

  • Amennyiben a képzést megelőző 10 napon belül, azonban 3 napon túl történik, akkor a Képzésen Résztvevőt a META-INF kötelezheti a képzési díj 25 %-val megegyező összeg, mint meghiúsulási kötbért megfizetésére;
  • Amennyiben a képzés tervezett időpontjában a Képzésen Résztvevő a képzésen nem jelennek meg, vagy azt a képzés napját megelőző 3 napon belül mondja le, akkor a META-INF kötelezheti a képzési díj 50 %-val megegyező összeg, mint meghiúsulási kötbért megfizetésére.
  • Amennyiben a Képzésen Résztvevő három hónapon belül ismételten jelentkezik valamely META-INF által szervezett képzésre, úgy a jelen pontban meghatározott kötbérfizetési kötelezettség nem terheli.

3.6. A jelen Szerződés 3.5. pontja szerinti kötbérfizetési igényét a META-INF érvényesítheti a Képzésen Résztvevő részére visszafizetendő képzési díj összegébe történő beszámítással, azaz, csak a két összeg különbözetét fizeti vissza részére.

3.7. A META-INF fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy 5 munkanappal a tervezett oktatási időpont előtt lemondja azt, amennyiben az előzetesen megjelölt minimális létszámú személy nem igazolta vissza részvételi szándékát. A minimális létszám minden esetben a META-INF honlapján kerül rögzítésre. Ilyen esetben a Képzésen Résztvevő jogosult az általa esetlegesen megfizetett képzési díj visszatérítésére, illetve befizetését egy későbbi képzésen időbeli korlátozás nélkül felhasználhatja.

3.8. A META-INF egyedi döntése alapján a képzés tárgyához igazodóan a META-INF biztosíthatja a képzési tematika leíratát, amely történhet elektronikus úton, vagy papír alapon. A META-INF által biztosított tematika vagy fizikailag kerül átadásra a résztvevők részére, vagy amennyiben azok elektronikusan is elérhetőek, úgy azokat a META-INF a Képzésen Résztvevő személy által megadott e-mail címre küldi meg. Amennyiben valamely résztvevő elektronikus címének megadását megtagadja, vagy ilyen címmel nem rendelkezik, részére elektronikus tematika, előadás nem kerül kiküldésre és amely esetben a META-INF-et semmilyen felelősség nem terheli.

3.9 A képzésen a Képzésen Résztvevő részére esetlegesen átadott bármilyen - akár nyomatott akár elektronikus úton meglévő - képzési segédlet, tematika, dokumentáció esetlegesen videófelvétel a META-INF kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, amellyel kapcsolatosan a META-INF a Képzésen Résztvevők részére korlátozott használati jogot biztosít, azaz munkavégzésük közben az esetlegesen átadott anyagokat használhatják, azonban azokról a META-INF írásos engedélye nélkül másolatot nem készíthetnek, illetve azt semmilyen módon nem oszthatják meg.

3.10. A META-INF a képzés elvégeztével nem tudja garantálni, hogy az azon részt vett valamennyi Képzésen Résztvevő elsajátítja a képzés anyagát, mivel annak pontos elsajátítása az egyes résztvevők egyéni képességeitől is függenek.

3.11. A META-INF vállalja, hogy hatályos felnőttképzési törvényben meghatározott statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti az állami szakképzési és felnőttképzési szervnek a jogszabályban meghatározott adatokat szolgáltatja.

3.12. A Képzésen Résztvevő vállalja, hogy a díjfizetési kötelezettségének eleget tesz és a képzésben szerint részt vesz, továbbá megjelenését a 3.3. pont alapján tanúsítja.

3.13. A Képzésen Résztvevő vállalja, hogy a képzés időtartama alatt nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi résztvevőjét, oktatóit, illetve a META-INF jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná. Az okozott károkért a jogszabály szerinti rendelkezések alapján felel.

3.14. A Képzésen Résztvevő köteles a képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól számított 3 napon belül a META-INF-nek bejelenti, és a META-INF kérésére a változást alátámasztó dokumentumot bemutatni.

3.15. A Képzésben Résztvevő vállalja továbbá, hogy a személyes adatai valóságnak megfelelősségét okmányai bemutatásával igazolja, illetve a szerződés megkötése során személyazonosító okmányait META-INF részére átadja.

4. A Díj

4.1. A Képzésen Résztvevő a META-INF által kiállított számlában megjelölt határidőn belül köteles a képzés díját (továbbiakban, mint: „Díj”) megfizetni a META-INF Kft. részére. Amennyiben a fenti számlán szereplő határidőn belül a Díjat nem egyenlíti ki a Képzésen Résztvevő, úgy a META-INF Kft. további képzésein nem vehet részt.

4.2. A META-INF tájékoztatja a Képzésben Résztvevőt, hogy amennyiben a képzés végeztét követő 3 munkanapon belül, részletes, valós indokkal bizonyítja, hogy a képzés nem felelt meg az általa elvártaknak, úgy a META-INF vállalja, hogy a Díjat részére megfizeti.

5. A Szerződésszegés jogkövetkezményei

5.1. A Képzésben Résztvevő kijelenti, hogy a képzés megkezdését megelőzően számára a META-INF kellő időt biztosított a képzési program megismerésére.

5.2. A META-INF jogosult a Képzésben Résztvevőt a képzésben való további részvételből kizárni, amennyiben a Képzésben Résztvevő a képzés többi résztvevőjét vagy az oktatót veszélyezteti, illetve magatartásával a képzést rendszeresen megzavarja, és ezzel akadályozza a képzés szerződés szerinti teljesítését, valamint ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezését megszegi.

5.3. Amennyiben a Képzésben Résztvevő kizárásra kerül, vagy a képzésből igazolható ok nélkül kimarad, abban az esetben nem jogosult semmilyen visszatérítésre.

5.4. Amennyiben bármelyik fél a szerződésben foglaltakat írásbeli figyelmeztetés után sem teljesíti, a másik fél a szerződés azonnali hatályú felmondását kezdeményezheti, továbbá a META-INF jogosult a Felek között fennálló jogviszonyt felmondani azonnali hatállyal, amennyiben a Képzésben Résztvevő egészségügyileg alkalmatlanná válik.

5.5. A Képzésben Résztvevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben meghatározott személyes adatait, illetve jelen szerződéssel összefüggő valamennyi információt a META-INF a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének előírásainak és az Fktv. 21. §-ának megfelelően kezelheti, azt a jogszabályokban meghatározott szervezeteknek átadhatja. A META-INF adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.meta-inf.hu/hu/atlassian-kepzesek/kepzesek-adatvedelmi-tajekoztato/

6. Vegyes Rendelkezések

6.1. Az a tény, ha a jelen ÁSZF vagy a Jelentkezési Lap bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, vagy vélhetően érvénytelenné fog válni a jövőben, nem érinti azoknak, mint egésznek az érvényességét. Az érvényben maradó részeket a részleges érvénytelenségre való tekintet nélkül kell értelmezni és végrehajtani. Ilyen esetben a felek kötelesek jóhiszeműen tárgyalásba bocsátkozni annak érdekében, hogy mindkét Fél gazdasági koncepciójához legközelebb álló megoldással helyettesítsék a rendelkezést. Ugyanezen módon kell eljárni abban az esetben is, ha a jelen ÁSZF vagy a Jelentkezési Lap nem szabályoz valamely kérdést.

6.2. A jelen ÁSZF és annak melléklete vagy mellékletei képezik a Feleknek a szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodását és egyetértését, és érvénytelenít minden korábbi, a Felek közötti képviseletet, egyeztetést és megállapodást a szerződés tárgyának vonatkozásában.

6.3. A Megrendelő a META-INF előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult a jelen ÁSZF és a Jelentkezési Lap szerinti jogait vagy kötelezettségeit másra engedményezni vagy bármely más módon átruházni.

6.4. A META-INF fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatásának fejlesztése, javítása vagy a vonatkozó jogszabályokhoz történő alkalmazkodás, illetve más célból a jelen ÁSZF-et kiegészítse vagy módosítsa. A META-INF a kiegészítésről, illetve módosításról annak hatályba lépését megelőzően tájékoztatja a Képzésen Résztvevőt. Amennyiben a kiegészítés vagy módosítás a Képzésen Résztvevő számára hátrányos, a Képzésen Résztvevő jogosult az ÁSZF felmondására, legkésőbb a tájékoztatástól számított öt munkanapon belül. A felmondás arra a napra szól, amelyen a módosítások hatályba lépnek. Amennyiben a Képzésen Résztvevő az oktatáson a fenti határidő elteltét követően részt vesz, úgy a META-INF azt a módosítás, illetve kiegészítés elfogadásaként értelmezi. A módosítások soha nem visszamenőleges hatályúak.

6.5. Amennyiben a META-INF a jelen ÁSZF szerinti valamely jogát nem, vagy csak részben gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a jogról lemondott.

6.6. A META-INF a jelen ÁSZF-ben nem alkalmaz olyan feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve olyan feltételt sem, amely eltér a Megrendelő és a META-INF között esetlegesen korábban alkalmazott feltételtől. Az előzőekre tekintettel a Képzésen Résztvevő külön tájékoztatására nem kerül sor.

6.7. Felek a jelen ÁSZF-bél és a Jelentkezési Lapból eredő vitáik esetén igyekeznek a felmerült problémákat elsődlegesen tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben ésszerű időn belül a jelen ÁSZF-ből eredő vita megoldására nem születik megállapodás, úgy Felek megállapodnak, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik kikötik Magyarország bíróságainak joghatóságát és – pertárgy értékétől függően – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

6.8. A jelen ÁSZF-ben és a Jelentkezési Lapon nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., az Fktv. és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról 11/2020 (II.7.) Korm. Rendelet, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.