Utolsó változás időpontja: 2023. május 10.

Annak érdekében, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeinkben bekövetkező változások könnyen nyomon követhetőek legyenek, az alábbi táblázatban összefoglaljuk a változásokat, hatálybalépésük megjelölésével, valamint a változás rövid leírásával:

Verzió

Hatályos időszak

Változás

Letöltés
v6 2023.05.10.-

Az ajánlat elfogadásával, Egyedi Megrendelés aláírása nélkül létrejövő jogviszony esetköreinek bővülése (lásd 3.8. pont)

Megrendelésre jogosult személyi kör meghatározása (lásd: 3.9. pont)

A Megrendelő részére biztonsági mentés készítési kötelezettség előírása (lásd. 4.3.5. pont)

A META-INF szolgáltatásnyújtási kötelezettség terjedelmének meghatározása (lásd 4.4.11. pont)

A licenc visszavonására és késedelmi kötbér alkalmazására vonatkozó rendelkezés módosítása (lásd 4.5.4.10. pont)

Új szolgáltatás (Service Card) bevezetése (4.5.6. pont)
20230510_meta-inf_solution_partner_aszf_v6
v5 2022.09.26. - 2023.05.09.

Nyelvtani hiba javítása (lásd 4.5.3.4. pont)

Licence értékesítés: 1,5 %-os deviza árfolyam eltérés esetén jogosult a META-INF felülvizsgálni az árakat. (lásd 4.5.4.3. pont)

E-mail útján küldendő küldemények szabályainak pontosítása (lásd 15.1 pont)
20220926_meta-inf_solution_partner_aszf_v5
v4 2021.07.22. - 2022.09.25.

Szöveg pontosítása, kötbér alap pontos meghatározása (lásd: 4.5.4.10. pont)

Kötbérfizetési kötelezettség Megrendelő javára történő módosítása (lásd 5.11. pont)
20210722_meta-inf_solution_partner_aszf_v4
v3 2021.03.26. - 2021.07.21. Társaság képviselőinek módosítása 20210326_meta-inf_solution_partner_aszf_v3.pdf
v2 2020.08.06. - 2021.03.25.
 • Bizonyos esetekben az Egyedi Megrendelés az Ajánlat elfogadásával is létrejöhet (lásd: 3.8)
 • Kiegészítések az online képzések jelenléti ívének vezetésével kapcsolatban (lásd: 4.5.2.4)
 • Licence értékesítés: 3%-os deviza árfolyam eltérés esetén jogosult a META-INF felülvizsgálni az árakat. (lásd 4.5.4.3)
 • A META-INF felelősségének korlátozása a Megrendelés alapján fizetendő Díj összegében, de legfeljebb a METAINF felelősségbiztosítása alapján. (lásd: 8.2)
 • Mellékletek, illetve melléklet minták elérhetőek közvetlenül az ÁSZF dokumentumban
20200805_meta-inf_solution_partner_aszf_v1.1.pdf

v1

2020.04.06. - 2020.08.05.

Kezdeti verzió

20200406_META-INF_Solution_Partner_ASZF_v1.pdf

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) célja, hogy szabályozza a

Cégnév: META-INF Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1192 Budapest, Taksony utca 6. fszt. 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-170431

Adószám: 13024583-2-43

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Gáspár Attila és Hegyi Tibor ügyvezetők önállóan

E-mail: info@meta-inf.hu

Web: https://www.meta-inf.hu

(a továbbiakban, mint: “META-INF”)

és az általa a jelen ÁSZF alapján nyújtott és alább részletesen ismertetett szolgáltatás igénybevevői (a továbbiakban: “Megrendelő”) között létrejövő jogviszonyra irányadó szabályokat.

1. Bevezető rendelkezések

1.1 A META-INF Kft. az Atlassian Pty. (továbbiakban, mint: „Atlassian”) gazdasági társasággal kötött megállapodása alapján az Atlassian Platinum Solution Partner Enterprise és Platinum Marketplace Partner minősítéssel rendelkezik.

1.2. A META-INF az Atlassian által fejlesztett számítógépes megoldások, vagy ezen rendszerekhez kapcsolódó, harmadik személyek által fejlesztett kiegészítő megoldások értékesítésével, valamint ezen rendszerekhez kapcsolódó oktatási feladatokkal, rendszerkonfigurációval, a legoptimálisabb rendszer kiépítéséhez kapcsolódó tanácsadással, termékkövetési, továbbá ezeket kiegészítő tevékenységgel foglalkozó (továbbiakban, mint: „Szolgáltatás”) Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

1.3. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés aláírásával a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Felek közötti jogviszony alapvető szabályait jelen ÁSZF tartalmazza, egyben azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

2. Az ÁSZF célja

2.1. Jelen ÁSZF célja, hogy egységes szerkezetben szabályozza a META-INF és a vele megbízási, vállalkozási vagy bármilyen más, a Szolgáltatás teljesítésére irányuló szerződést kötő, illetve a jelen ÁSZF alapján egyedi megrendelést leadó harmadik személy, mint Megrendelő jogait és kötelezettségeit, illetve a META-INF és a Megrendelő közötti jogviszonyra, valamint az Egyedi Megrendelésre vonatkozó szabályokat.

2.2. A jelen ÁSZF a Felek jogait és kötelezettségeit általános jelleggel szabályozza. Amennyiben az ÁSZF, vagy a jelen ÁSZF és az Egyedi Megrendelés rendelkezései között eltérés lenne, úgy az Egyedi Megrendelés rendelkezései az irányadóak.

3. Az Egyedi Megrendelés létrejötte

3.1. A META-INF a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó feladatokat a jelen ÁSZF alapján létrejövő külön eseti megállapodásokban (továbbiakban: ”Egyedi Megrendelés”) részletezettek szerint végzi a Megrendelő részére. Az Egyedi Megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a jelen ÁSZF-ben foglaltak az irányadók. A Felek által megkötött Szerződés, az Egyedi Megrendelések a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik és kizárólag ezzel együtt értelmezhetőek. A jelen ÁSZF-ben írt rendelkezésektől való bármilyen eltérés az Egyedi Megrendelések teljesítésével összefüggésben kizárólag a felek közös írásbeli megegyezésével történhet.

3.2. A Megrendelő minden esetben írásban (e-mail útján) köteles a META-INF-Fel közölni a Szolgáltatással kapcsolatosan elvégzendő feladatra vonatkozó elvárásait (”Ajánlatkérés”). Az Ajánlatkérésnek tartalmaznia kell minden olyan információt és szempontrendszert, ami szükséges ahhoz, hogy a META-INF megfelelő ajánlatot tudjon adni az elvégzendő Szolgáltatásokra. Az Ajánlatkérés így különösen tartalmazza a feladatok pontos megjelölését és a tervezett határidő(ke)t, amennyiben az irányadó.

3.3. A META-INF az Ajánlatkérésben közölt szempontokat haladéktalanul, de legkésőbb 7 (hét) munkanapon belül megvizsgálja és e-mail útján kezdeményezheti az Ajánlatkérés pontosítását, közös értelmezését. (”Ajánlatkérés Visszaigazolás”).

3.4. A META-INF az Ajánlatkérés pontosítását követően, de legkésőbb az Ajánlatkérés szempontjainak véglegesítésétől számított 5 (öt) munkanapon belül részletes ajánlatot ad az adott feladatok elvégzésére (”Ajánlat”). Az Ajánlat kiterjed valamennyi költségtényezőre, ideértve különösen a munka díját és a megvalósítás során felmerülő költségeket és kiadásokat. Az Egyedi Megrendelés alapján a Szolgáltatással kapcsolatos egyes feladatok teljesítésének határidejét a megrendelést követően a Felek közösen határozzák meg, amely határidő az Egyedi Megrendelésben kerül feltüntetésre.

3.5. A Megrendelő a részletes Ajánlatról haladéktalanul, de legkésőbb az abban megjelölt ajánlati érvényesség idején belül írásban köteles dönteni, hogy azt elfogadja, vagy elutasítja. Amennyiben az Ajánlat a Megrendelő által elfogadásra került, úgy a felek kötelesek kiállítani a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező Egyedi Megrendelést, amelyet a Felek aláírásukkal kötelesek ellátni.

3.6. Az Egyedi Megrendelés aláírásával létrejön a Felek között az adott feladatra vonatkozó eseti megállapodás. Minden esetben az Egyedi Megrendelés elválaszthatatlan részét képezi az adott feladatra elfogadott Ajánlat, valamint a feladatok részletes leírása.

3.7. Az Egyedi Megrendelés aláírásával a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el, a META-INF és Megrendelő közötti jogviszonyra a jelen ÁSZF-ben írtak az Egyedi Megrendelésben rögzített esetleges eltérésekkel megfelelően irányadóak.

3.8. A META-INF tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy az Egyedi Megrendelés a fenti pontoktól eltérően azokban az esetekben, amennyiben egyszeri szolgáltatást vesz igénybe a Megrendelő, így különösen egy alkalomra szóló oktatást, vagy amennyiben licence értékesítés történik a részére akár önállóan, akár tanácsadási szolgáltatással összekapcsolva (amely esetben a tanácsadási időtartama nem haladhatja meg a 30 munkaórát), továbbá amennyiben a Megrendelő 30 munkaórát meg nem haladó egyszeri tanácsadási szolgáltatást vesz igénybe. úgy az Egyedi Megrendelés a META-INF Kft. által megküldött Ajánlat elfogadásával, külön írásbeli Egyedi Megrendelés aláírása nélkül létrejön, amely esetben a jelen ÁSZF rendelkezései a Felek közötti jogviszonyra irányadóak.

3.9. A Felek megállapodnak, hogy – A Felek eltérő megállapodásának hiányában - a Felek között létrejövő szerződésben kapcsolattartásra megjelölt személy, valamint az a személy, aki a 3.8. pont szerinti megrendelést leadja úgy tekintendő, hogy rendelkezik a Megrendelő felhatalmazásával arra, hogy a META-INF részére Egyedi Megrendelést adjon le. Erre tekintettel amennyiben a jelen pontban meghatározott személyek valamelyike ad le megrendelést a META-INF részére, abban az esetben a Megrendelő nem hivatkozhat később arra, hogy a személy nem volt jogosult megrendelés leadására. Az ezen személyben bekövetkező változásról a Megrendelő haladéktalanul köteles a META-INF-et értesíteni. Az értesítés elmulasztásából eredő károkkal kapcsolatban a Megrendelő köteles a META-INF-et mentesíti.

4. A Felek jogai és kötelezettségei

4.1. A Felek jogait és kötelezettségeit a jelen ÁSZF általános jelleggel szabályozza. Amennyiben az ÁSZF és az Egyedi Megrendelés rendelkezései között eltérés lenne, úgy az Egyedi Megrendelés rendelkezései az irányadóak.

4.2. Felek a jelen ÁSZF teljesítése során, valamint a jelen ÁSZF alapján esetlegesen létrejövő Egyedi Megrendelések megkötését megelőző tárgyalásaik, az Egyedi Megrendelések megkötése, teljesítése, illetőleg a teljesítést követő eljárásaik során kölcsönösen együttműködve, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének betartásával kötelesek eljárni. A META-INF-nek a szerződéses tárgyalások során tett jognyilatkozatai nem tekintendők jogi értelemben vett ajánlatnak, azokból a META-INF-re nézve nem keletkezik kötelezettség szerződéskötésre vagy Szolgáltatás teljesítésére.

4.3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.3.1. Megrendelő a munka megkezdését megelőzően köteles tájékoztatni a META-INF-et valamennyi körülményről, amely a jelen ÁSZF szerinti és az Egyedi Megrendelésben rögzített Szolgáltatások végzéséhez szükséges. A Megrendelő köteles a META-INF teljesítéséhez szükséges adatokat, információkat, vagy egyéb nyilatkozatokat haladéktalanul a META-INF részére átadni, illetve megadni. Amennyiben a Megrendelő a META-INF által igényelt adatok, információk vagy egyéb nyilatkozatok megadásával késedelembe esik, úgy ez a késedelem a META-INF késedelmét kizárja.

4.3.2. A Megrendelő köteles a META-INF-fel együttműködni és minden esetben a rendelkezésre bocsátani a META-INF által kért adatokat, információkat, valamint aktívan közreműködni az ÁSZF szerinti szolgáltatások teljesítése érdekében.

4.3.3. Amennyiben az ÁSZF, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez szükséges infrastruktúrát (pl.: teszt környezet, éles környezet, ezek eléréséhez szükséges elemek, mint például VPN hozzáférés, stb.) a Megrendelő biztosítja, úgy a szükséges infrastruktúra eléréséhez a Megrendelő távoli hozzáférést, illetve szükség esetén a Megrendelő által megjelölt helyen számítógépeken elérést is biztosít a belső információbiztonsági előírások figyelembevétele és alkalmazása mellett.

4.3.4. Az Atlassian termékek és azokhoz kapcsolódó app-ok futtatásához szükséges infrastruktúrának minden esetben meg kell felelnie az Atlassian műszaki javaslatainak, amely elérési útjainak példálózó felsorolását a jelen ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza. Ezzel összefüggésben a jelen ÁSZF 2. számú mellékletében megjelölt honlapokon kívül további oldalakon is fellelhetőek műszaki javaslatok. Amennyiben az infrastruktúra nem megfelelő, úgy fennáll annak a lehetősége, hogy a futtatni kívánt rendszer és kiegészítő nem lesz alkalmas a kívánt cél elérésére. A Megrendelő köteles biztosítani, hogy a futtatáshoz szükséges infrastruktúra minden esetben megfelel az Atlassian műszaki javaslatainak (memória, hálózat, megfelelő diszk sebesség stb.), mellyel kapcsolatosan illetve melynek hiányosságai miatt a META-INF-et semmilyen felelősség nem terheli.

4.3.5. A Megrendelő kötelezettsége és felelőssége, hogy a Szolgáltatás nyújtásának META-INF általi megkezdése előtt, illetve a Szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt folyamatosan az adatairól – amennyiben az az adott Szolgáltatás jellegéből adódóan indokolt, illetve különösen tekintettel azokban a környezetekben található adatokról, amelyek azon környezetben találhatóak amelyben a META-INF szolgáltatás tárgyát képező konfigurációt készíti – biztonsági mentést készítsen. Az előbbi kötelezettség elmulasztása esetén a META-INF semmilyen felelősséget nem vállal az esetleges adatveszteségért vagy a Megrendelőt ért egyéb hátrányos következményekért, ezzel kapcsolatos követelést a Megrendelő a META-INF-el szemben nem támaszthat.

4.3.6. A Megrendelő a Szolgáltatásokat csak a saját működésével kapcsolatosan jogosult használni, azt kívülálló harmadik személynek kizárólag a harmadik személlyel fennálló szerződésben foglalt szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben és módon adhatja át.

4.3.7. A Megrendelő köteles továbbá a jelen ÁSZF-ben, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatározott Díjat a Számlán szereplő határidőben a META-INF részére megfizetni.

4.4. A META-INF jogai és kötelezettségei

4.4.1. A META-INF köteles az Egyedi Megrendelésben meghatározott Szolgáltatást a Megrendelő részére olyan módon nyújtani, hogy az alkalmas legyen a Megrendelő által az Egyedi Megrendelésben, vagy annak a jelen ÁSZF szerint megengedett módosításában meghatározott vagy a Szolgáltatás rendeltetése szerinti célra. Ha a jelen ÁSZF-ben vagy az Egyedi Megrendelésben meghatározott Szolgáltatás teljesítésével a META-INF azért esik késedelembe, mert a Megrendelő nem szolgáltatja a Szolgáltatás végzéséhez szükséges információt vagy nem biztosítja a szükséges helyiségeket, eszközöket, rendszerhozzáférést, akkor az a META-INF hibás teljesítését kizárja. Amennyiben a Megrendelő a késedelmét 3 munkanapon belül nem orvosolja, úgy a Felek kötelesek közösen új teljesítési határidőben megállapodni, amely határnapig a META-INF köteles a Szolgáltatást teljesíteni abban az esetben, amennyiben a Megrendelő az általa biztosítandó feltételeket maradéktalanul biztosította. Ha a Felek 10 napon belül az új teljesítési határidőben nem állapodnak meg, illetőleg a megállapodás ellenére a Megrendelő a feltételek biztosítására irányuló kötelezettségét nem teljesíti, abban az esetben a META-INF jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött Egyedi Megrendelést azonnali hatállyal felmondani és a felek kötelesek a jelen ÁSZF 10.9. pontja alapján egymással elszámolni.

4.4.2. A META-INF a Szolgáltatások teljesítése során mindenkor a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni és a Szolgáltatásokat a legmagasabb szakmai színvonalon köteles nyújtani.

4.4.3. A META-INF a Szolgáltatás teljesítése során jelen ÁSZF rendelkezései, illetve a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, amely alól kivételt képeznek a jelen ÁSZF szerinti megbízási jellegű tevékenység (oktatási, tanácsadási típusú feladatok) elvégzése. A META-INF részére kizárólag a Megrendelő Egyedi Megrendelésben megjelölt kapcsolattartója adhat utasítást. Amennyiben az utasítás célszerűtlen vagy szakszerűtlen, erre a META-INF köteles őt írásban figyelmeztetni. Az ezen tájékoztatás elmaradásából fakadó minden kár megtérítése META-INF-et terheli. Amennyiben a META-INF tájékoztatása ellenére a Megrendelő utasítja a META-INF-et a feladat elvégzésére, úgy a Megbízó köteles, a META-INF részére esetlegesen kiszabott bármely büntetést megtéríteni, egyben mindent megtenni azért, hogy a META-INF-et az esetleges hátrányos jogkövetkezmények alól mentesítse. A META-INF ezen túlmenően, amennyiben a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, az Egyedi Megrendeléstől elállhat. A META-INF köteles az utasítás teljesítését megtagadni, ha annak végrehajtása jogszabályba ütközik, vagy hatósági rendelkezés megsértéséhez vezethet, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

4.4.4. A META-INF a Szolgáltatás teljesítése során a Megrendelőtől kapott információkat és a Szolgáltatás teljesítése során készített dokumentációkat köteles bizalmasan kezelni. A META-INF a Szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott információkat csak a Szolgáltatás teljesítésének céljából használhatja fel, csak a Szolgáltatás teljesítésében résztvevő személyeknek és szervezeteknek adhatja át, kizárólag az ÁSZF és az Egyedi Megrendelés teljesítéséhez szükséges mértékben. A META-INF a tudomására jutott információkat más célra nem használhatja fel.

4.4.5. A META-INF vállalkozói típusú tevékenységét (így különösen szoftverfejlesztési, implementációs) köteles úgy végezni, hogy a Megrendelőt megfelelően előkészített döntési helyzetbe hozza úgy, hogy a döntéshez a Megrendelőnek kellő információ és idő álljon rendelkezésére. A META-INF a döntéseket igénylő esetekben - a Megrendelő kérésének megfelelően - vagy írásos előkészítő anyagot ad át, vagy szóbeli tájékoztatást nyújt, amelyben ismerteti a döntéssel kapcsolatos körülményeket, adott esetben az egyes döntési alternatívákat, azok előnyeit és hátrányait és lehetséges kihatásait.

4.4.6. A META-INF az ÁSZF hatálya alatt végzett tevékenységét személyesen vagy videotelefonos konferencia alkalmazásával, alkalmazottai útján köteles elvégezni. A META-INF a tevékenysége teljesítéséhez a Megrendelő hozzájárulása nélkül jogosult alvállalkozókat igénybe venni, azonban az esetlegesen igénybe vett alvállalkozó személyét köteles a Megrendelő részére bejelenteni. A META-INF az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

4.4.7. A Megrendelő a META-INF által esetlegesen igénybe vett alvállalkozókkal semmilyen jogi kapcsolatba nem kerül. Egyebekben a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy ezen alvállalkozók felé kizárólag a META-INF-en keresztül tesz bármilyen jognyilatkozatot. A Megrendelő Atlassianhoz kapcsolódó feladatok megoldására a META-INF előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, az ÁSZF bármely okból történő megszűnését követő 5 (öt) éven belül nem létesíthet üzleti kapcsolatot azon alvállalkozókkal, akik a META-INF által teljesített Szolgáltatás nyújtás útján végeztek feladatot a Megrendelő részére. Ezen kötelezettség megszegése esetén a Megrendelő köteles a META-INF részére 5.000.000,- Ft összegű szerződésszegési kötbért megfizetni Az alvállalkozók listáját a META-INF a jelen Szerződés megszűnést követő 10 munkanapon belül köteles a Megrendelő részére átadni.

4.4.8. Amennyiben a Szolgáltatás teljesítéséhez infrastruktúra kialakítása szükséges, és azt nem a Megrendelő biztosítja, úgy annak kialakításához a hardverek, licencek és jogosultságok beszerzése, telepítése és üzemeltetése, valamint a kialakításhoz, üzemeltetéséhez és a fejlesztéshez szükséges szaktudás megszerzése külön díjazás ellenében a META-INF kötelessége.

4.4.9. Amennyiben a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás tárgya oktatási, betanítási vagy egyéb megbízási jellegű munka elvégzése, úgy a META-INF kizárólag arra vállal kötelezettséget, hogy lehető legjobb tudása szerint a vonatkozó szakmai követelményeknek megfelelően nyújtja szolgáltatását, azonban semmilyen eredmény elérésére nem vállal kötelezettséget.

4.4.10. A META-INF köteles elvégezni a jelen ÁSZF, illetve az Egyedi Megrendelés tartalmát képező, de a díjak meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a Szolgáltatások megvalósítása nem történhet meg („Többletmunka”). A META-INF az utólag megrendelt, különösen az esetleges módosítások miatt szükségessé váló munkát abban az esetben végzi el, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé („Pótmunka”), továbbá abban az esetben és abban az időpontban amennyiben és amikor a Pótmunka elvégzésére rendelkezik szabad emberi erőforrással A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a META-INF-nek a Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződéskötés (Ajánlat elfogadásának) időpontjában nem volt előre látható. A Megrendelő köteles továbbá megtéríteni a META-INF-nek a Pótmunka elvégzése során felmerült indokolt költségeit is. Amennyiben a Felek közötti elszámolás time & material alapú, úgy a jelen pont szerinti Többletmunka és Pótmunka a Szolgáltatás természeténél fogva nem értelmezhető.

4.4.11. A Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a META-INF egyes szolgáltatásokat kizárólag olyan verziószámú Atlassian szoftverekkel kapcsolatosan köteles nyújtani, amelyek a következő linken megjelölésre kerültek: https://confluence.atlassian.com/support/atlassian-support-end-of-life-policy-201851003.html. Tekintettel arra, hogy az előbbi linken közzétett szoftverek listája bizonyos időközönként megváltozhat, a Megrendelő kötelessége és felelőssége, hogy a Szolgáltatás igénybevétele előtt meggyőződjön arról, hogy a Szolgáltatást olyan Atlassian szoftver vonatkozásában kívánja-e igénybe venni, amellyel kapcsolatosan a META-INF a Szolgáltatás nyújtását vállalja. Az előbbiekre tekintettel továbbá a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a META-INF jogosult a Szolgáltatás nyújtásának feltételéül szabni, hogy a Megrendelő a Szolgáltatás nyújtásának META-INF általi megkezdése előtt az Atlassian szoftver olyan verziójára álljon át, amely vonatkozásában a META-INF a Szolgáltatás nyújtását vállalja. A META-INF igény esetén a támogatott verzióra történő átálláshoz a Megrendelőnek az igénybe venni kívánt Szolgáltatás keretein belül segítséget nyújt.

4.5. Szolgáltatások

4.5.1. TANÁCSADÁSI ÉS RENDSZERKONFIGURÁCIÓS (IMPLEMENTÁCIÓS) SZOLGÁLTATÁS

4.5.1.1. A META-INF a tanácsadási tevékenysége körében a Megrendelő részére az alábbi feladatokat elvégzi:

 • a Megrendelő rendszereinek, munkakörnyezetének felmérése;
 • a Megrendelő részére hatékonyságnövelő javaslatok kidolgozása;
 • az Atlassian rendszer és ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások bemutatása;
 • az Atlassian rendszer és ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások bevezetésével járó előnyök bemutatása;
 • konkrét ajánlat kidolgozása;
 • az ajánlat elfogadását követően az Atlassian rendszer és kapcsolódó szolgáltatások feltelepítése a Megrendelő által vagy külső szerverszolgáltató által biztosított, de a Megrendelő részére dedikált szerverre (amennyiben a rendszer vagy szolgáltatás nem felhőalapú);
 • az Atlassian rendszer és kapcsolódó szolgáltatások konfigurálása, testreszabása, illetve a Megrendelő informatikai rendszereinek működési környezetébe implementálása.
 • az Atlassian rendszerre történő átállással kapcsolatos esetleges olyan teendők bemutatása, melyek a META-INF-től függetlenül, a Megrendelő jelenlegi rendszerének tulajdonságai miatt merülnek fel.

4.5.1.2. A META-INF kijelenti, hogy az Atlassian rendszerrel, illetve az ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokkal, valamint ezek újonnan történő bevezetésével kapcsolatosan kiemelkedő szakértelemmel rendelkezik, amely keretében Atlassian Certified Professional minősítésű munkavállalók útján nyújtja Szolgáltatását.

4.5.1.3. A tanácsadási szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait a Felek közötti Egyedi Megrendelés tartalmazza.

4.5.1.4. Ahhoz, hogy a META-INF a tanácsadási tevékenységet szakszerűen és a Megrendelő érdekeit szem előtt tartva elláthassa, a Megrendelő köteles a feladat ellátáshoz szükséges minden lényeges körülményről a META-INF-et tájékoztatni és a szükséges dokumentumokat a META-INF rendelkezésére bocsátani. A META-INF nem felelős semmilyen abból adódó következményért, amely amiatt következik be, hogy a Megrendelő nem adott teljes körű tájékoztatást a META-INF részére.

4.5.1.5. A META-INF köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről tájékoztatni, amely szükséges a tanácsadási tevékenység elvégzéséhez, illetve amely a tevékenység végzésének akadályát képezheti.

4.5.1.6. A META-INF a tanácsadási tevékenység keretében, illetve annak elvégzése céljából jogosult a Megrendelő irodájába, egyéb helyiségébe belépni, hogy a Megrendelő rendszereit felmérhesse. A META-INF köteles a Megrendelőt e-mail útján előzetesen, a látogatás tervezett időpontja előtt 7 munkanappal korábban értesíteni. A Megrendelő köteles a META-INF részére az értesítés megérkezését követő 3 munkanapon belül e-mail útján visszajelezni az időpont elfogadásával kapcsolatosan. Amennyiben a Megrendelő a megadott határidőn belül nem küld visszajelzést, úgy az időpont elfogadottnak tekintendő. Amennyiben az időpont a felek között elfogadottnak tekintendő – vagy azért, mert azt a Megrendelő visszaigazolta, vagy azért, mert határidőn belül visszaigazolás nem érkezett – és azt a Megrendelő a tervezett időpont előtt 2 napon belül lemondja, úgy a Megrendelő köteles meghiúsulási kötbér címén az adott napra irányadó napi díj összegének megfelelő összeget megfizetni.

4.5.1.7. A Megrendelő a feladat ellátásához szükséges mértékig köteles a META-INF részére biztosítani a rendszereihez történő hozzáférést, illetve szükséges számú olyan munkavállalót, aki a rendszert a META-INF részére bemutatja, illetve akinek a felügyelete mellett a META-INF munkavállalója a rendszer felmérését elvégzi.

4.5.1.8. A META-INF felelőssége, hogy tanácsadói feladatát szakszerűen, kellő körültekintéssel, a feltárt információknak és a szakmai követelményeknek megfelelően végezze el.

4.5.1.9. A META-INF a tanácsadói feladat ellátása során tudomására jutott adatokat, értesüléseket, dokumentumokat köteles bizalmasan, a titoktartás jelen ÁSZF 11. pontjában rögzített szabályai szerint kezelni .

4.5.1.10. A META-INF a Megrendelő rendszereinek felmérését és dokumentumok áttanulmányozását követően, annak eredményét írásban rögzíti, melynek alapulvételével ajánlatot dolgoz ki a Megrendelő részére az Atlassian rendszer bevezetésével kapcsolatosan, megjelölve azokat a teendőket, melyek a bevezetéssel kapcsolatosan esetlegesen a Megrendelőt a META-INF tevékenységétől függetlenül terhelik. Az így megküldött ajánlat nem hoz létre ajánlati kötöttséget a Felek között, illetve a Megrendelőnek az alapján megrendelési kötelezettsége nem keletkezik.

4.5.1.11. Tekintettel arra, hogy a META-INF a tanácsadási tevékenységét főként a Megrendelőtől kapott információk alapján, illetve a Megrendelő rendszereinek vizsgálata útján végzi, továbbá mivel az Atlassian rendszer fejlesztésére a META-INF-nek nincs ráhatása, így a tanácsadás során az Atlassian rendszer aktuális állapota vehető csak figyelembe, ezért a tanácsadási tevékenység nem minősül állami engedélyhez kötött szakértői tevékenységnek, melyből kifolyólag a META-INF – egy esetleges későbbi megrendelés esetére – kizárja a felelősségét az olyan többletköltségekért, egyéb kiadásokért és károkért, melyek a META-INF részére átadott hiányos információk, illetve az érdekkörén kívül eső körülmények miatt merülnek fel.

4.5.1.12. A jelen fejezet szerinti feladatok elvégzését követően – amennyiben jellegükből adódóan az értelmezhető – a Szolgáltatást, illetve az Egyedi Megrendelés alapján esetlegesen létrehozott terméket átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni META-INF a Megrendelő részére, amelynek során a Felek elvégzik az adott üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés szerződésszerűségének megállapításához szükségesek.

4.5.1.13. A Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárás két szakaszból áll, a META-INF általi átadási eljárásból (továbbiakban, mint: „Átadási Eljárás”) és a Megrendelő általi átvételi eljárásból (továbbiakban, mint: „Átvételi Eljárás”).

4.5.1.14. Az Átadási Eljárás során a META-INF köteles az üzletágban szokásos vizsgálatokat lefolytatni, és az átadni kívánt Szolgáltatást vagy egyedileg fejlesztett terméket részletesen bemutatni a Megrendelő részére. A Megrendelő ezen eljárás körében jogosult kifogásait haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül bejelenteni a META-INF részére, aki köteles a megjelölt hibákat kijavítását megkezdeni 5 munkanapon belül, és az Átadási Eljárást megismételni.

4.5.1.15. Amennyiben az Átadási Eljárás során a Megrendelő átveszi a Szolgáltatást vagy az egyedileg fejlesztett terméket, a hozzá kapcsolódó dokumentációval együtt, akkor köteles 5 munkanapon belül az Átvételi Eljárást lefolytatni. Az Átvételi Eljárás során a Megrendelő saját érdekkörében további teszteknek veti alá az átadni kívánt Szolgáltatást vagy egyedileg fejlesztett terméket. Amennyiben a tesztelés során hibát talál, vagy úgy ítéli meg, hogy az átadni kívánt Szolgáltatást vagy egyedileg fejlesztett termék nem felel meg az eredeti rendeltetésnek, akkor köteles ezt jelezni a META-INF részére, aki 5 munkanapon belül köteles azt kijavítani, amelyet követően a Megrendelő ismételten lefolytatja az Átvételi Eljárást.

4.5.1.16. A META-INF a kijavítás miatt felmerülő Többletmunkáért további díjazásra nem jogosult.

4.5.1.17. Sikeres átadás-átvételi eljárásnak az minősül, amennyiben az Átadási Eljárás és az Átvételi Eljárás sikeresen lezárult, valamint amennyiben a META-INF a Megrendelő részére átadja - a Megrendelő erre irányuló, az Ajánlatkérésben meghatározott, külön írásbeli kérése esetén - a Szolgáltatáshoz vagy egyedileg fejlesztett termékhez szükséges teljes körű dokumentációt - eltérő megállapodás hiányában - e-mail útján - a Megrendelő írásbeli megrendelés esetén -végleges környezetbe történő feltelepítést megvalósítja, a Szolgáltatást a Megrendelő rendszereire konfigurálja és a Megrendelő átadja a META-INF részére az adott tevékenység elvégzésére vonatkozó, és jelen ÁSZF 3. számú mellékletét képező teljesítési igazolást.

4.5.1.18. Amennyiben az Egyedi Megrendelés alapján elvégzendő feladatokat a META-INF több részletben, meghatározott felosztás és ütemterv szerint köteles a Megrendelő részére átadni, úgy az egyes átadott részek vonatkozásában – amennyiben azok önálló működésre képesek – az Átadás és Átvételi Eljárást részenként folytatják le. Amennyiben az egyes átadott részek önálló működésre nem képesek, úgy az Átadás és Átvételi Eljárásra az utolsó rész elkészültét követően kerül sor, azonban a Felek által meghatározott mérföldkövek teljesítése esetén köteles a Megrendelő a META-INF részére a teljesítési igazolást kiállítani annak érdekében, hogy a META-INF a teljesítési igazolás birtokában Számláját kibocsáthassa.

4.5.2. OKTATÁS

4.5.2.1. A Megrendelő erre irányuló megrendelése esetén a META-INF oktatási szolgáltatást nyújt a Megrendelő munkavállalói részére az Atlassian rendszer, és annak kiegészítő app-jainak használata tárgyában.

4.5.2.2. A META-INF e körben vállalja, hogy az Egyedi Megrendelésben meghatározott témában és az ott meghatározott személy részére képzés megszervezését, a META-INF által korábban megadott leírásnak megfelelően.

4.5.2.3. A META-INF biztosítja a képzés lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, amely útján megvalósítható a képzés célja, azzal, hogy a felek eltérő megállapodása hiányában a képzés helyszínét, valamint az oktatáshoz a résztvevők oldaláról szükséges tárgyi eszközöket, így különösen számítógép, íróeszköz, jegyzetfüzet stb., a Megrendelő köteles biztosítani.

4.5.2.4. A META-INF köteles a képzésről jelenléti ívet vezetni, amely tartalmazza a képzésen megjelentek nevét és aláírását annak érdekében, hogy a Felek közötti elszámolás a képzés költsége vonatkozásában megvalósulhasson. Abban az esetben, amennyiben az előadás nem fizikai részvétellel, hanem online módon zajlik, jelenléti ívnek minősül a résztvevők e-mailes visszaigazolása, amelyben elismerik az online kurzuson történt részvételüket.

4.5.2.5. Mindkét fél köteles a másik felet előzetesen értesíteni bármely olyan körülményről, amely miatt a képzés a Felek által előzetesen meghatározott időpontban nem tartható meg. Amennyiben az akadály a META-INF oldalán merül fel, akkor köteles a Megrendelő részére olyan új időpontot biztosítani, amelyben az elmaradt képzést meg tudja tartani. Amennyiben a Megrendelő oldalán felmerült okból marad el a tervezett időpontban a képzés, úgy a META-INF egyedi döntése alapján a META-INF kötelezheti a Megrendelőt, hogy részére az alábbi összegeket fizesse meg:

 • amennyiben a képzést megelőző 10 nappal történik a lemondás, úgy nem köteles a Megrendelő a META-INF részére meghiúsulási kötbért fizetni;
 • amennyiben a képzést megelőző 10 napon belül, azonban 3 napon túl történik, akkor a Megrendelőt a META-INF kötelezheti a képzési díj 25 %-val megegyező összeg, mint meghiúsulási kötbért megfizetésére;
 • amennyiben a képzés tervezett időpontjában a Megrendelő, illetve annak alkalmazottjai a képzésen nem jelennek meg, vagy azt a képzés napját megelőző 3 napon belül mondják le, akkor Megrendelő a META-INF kötelezheti a képzési díj 50 %-val megegyező összeg, mint meghiúsulási kötbért megfizetésére.

4.5.2.6. Fenti kötbérfizetési kötelezettségtől függetlenül, amennyiben a Megrendelő igényli, a META-INF az elmaradt képzést az eredeti díjazás mellett előre egyeztetett időpontban bepótolni köteles.

4.5.2.7. A META-INF fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy 5 munkanappal a tervezett oktatási időpont előtt lemondja azt, amennyiben az előzetesen megjelölt minimális létszámú személy nem igazolta vissza részvételi szándékát. A minimális létszám minden esetben az Egyedi Megrendelésen kerül rögzítésre.

4.5.2.8. Amennyiben szükséges, úgy a képzés tárgyához igazodóan a META-INF biztosítja a képzési tematika leiratát, amely történhet elektronikus úton, vagy papír alapon. A META-INF által biztosított tematika vagy fizikailag kerül átadásra a résztvevők részére, vagy amennyiben azok elektronikusan is elérhetőek, úgy azokat a META-INF a Megrendelő, illetve a képzésen résztvevő személy által megadott e-mail címre küldi meg. Amennyiben valamely résztvevő elektronikus címének megadását megtagadja, vagy ilyen címmel nem rendelkezik, részére elektronikus tematika, előadás nem kerül kiküldésre és amely esetben a META-INF-et semmilyen felelősség nem terheli.

4.5.2.9. A képzésen a Megrendelő munkavállalói részére esetlegesen átadott bármilyen - akár nyomatott akár elektronikus úton meglévő - képzési segédlet, tematika, dokumentáció esetlegesen videófelvétel a META-INF kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, amellyel kapcsolatosan a META-INF a képzésen résztvevők részére korlátozott használati jogot biztosít, azaz a Megrendelő képzésen megjelent alkalmazottai munkavégzésük közben az esetlegesen átadott anyagokat használhatják, azonban azokról másolatot nem készíthetnek, harmadik személy részére akkor tehetik hozzáférhetővé, amennyiben munkavégzésükhöz azok elengedhetetlenül szükségesek.

4.5.2.10. A képzésen a Megrendelő által előzetesen megadott számú munkavállaló jogosult az Egyedi Megrendelésben meghatározott díj megfizetése ellenében részt venni. Az Egyedi Megrendelésben meghatározott díj tartalmazza a képzéshez biztosított segédanyagok árát is.

4.5.2.11. A META-INF a képzés elvégeztével nem tudja garantálni, hogy az azon részt vett valamennyi megrendelői munkavállaló elsajátítja az Atlassian rendszer helyes használatát, mivel annak pontos elsajátítása az egyes munkavállalók képességeitől is függ.

4.5.3. TERMÉKTÁMOGATÁS (SUPPORT)

4.5.3.1. A META-INF a Felek között létrejött Egyedi Megrendelés alapján terméktámogatási szolgáltatást nyújt a Megrendelő részére, az Egyedi Megrendelésben és a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint, az Egyedi Megrendelésben meghatározott díjfizetés ellenében.

4.5.3.2. Az egyértelműség kedvéért rögzítésre kerül, hogy jelen pont szerinti terméktámogatás nem érinti az Atlassian által nyújtott terméktámogatási szolgáltatást. Az Atlassian termékek vonatkozásában fennálló fejlesztői terméktámogatás nyújtására vonatkozó szabályok az Atlassian oldalán, illetőleg az egyes kiegészítők fejlesztőinek megfelelő szabályzatában találhatóak.

4.5.3.3. A META-INF az Atlassian és az ahhoz kapcsolódó app fejlesztőjének termékeiben található hibák javításáért nem vállal felelősséget, kizárólag a rendszer kompatibilitás körében tudja szolgáltatását nyújtani. Az Atlassian termékekben található hibák javítása minden esetben azok fejlesztőjének a feladata és kötelessége az általuk alkalmazott EULA (End User Licence Agreement) és SLA (Service Level Agreement) megállapodások rendelkezéseinek megfelelően, amely vagy az Atlassian Marketplace oldalon (marketplace.atlassian.com) vagy az app fejlesztője által biztosított módon ismerhető meg.

4.5.3.4. A META-INF kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő oldalán felmerült hibák megoldásában aktívan közreműködik, azonban azok megoldására nem vállal garanciát, tekintettel arra, hogy azok eredhetnek az Atlassian termék, vagy az app fejlesztőjének oldalán felmerült vagy a Megrendelő kiszolgáló környezetében felmerülő okból.

4.5.3.5. A terméktámogatási szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Megrendelő olyan tesztkörnyezetet üzemeltessen, amely alkalmas arra, hogy valamennyi, az éles rendszerben alkalmazni kívánt megoldás tesztelhető lehessen.

4.5.3.6. A Megrendelő köteles a META-INF részére valamennyi általa kért információt, dokumentumot, hozzáférést megadni annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF és az Egyedi Megrendelés alapján fennálló kötelezettségét teljesíteni tudja, így köteles különösen az igényelt log file-okat, screenshotokat (képernyőfotókat) átadni úgy, hogy abból lehetőleg valamennyi személyes adat törlésre kerüljön. Ennek elmaradásából eredő valamennyi esetleges kár viselésére a Megrendelő köteles és köteles a META-INF-et harmadik személyek igénye alól mentesíteni.

4.5.3.7. A Megrendelő köteles továbbá olyan megoldásokat alkalmazni az éles működési környezetben, amelyek az Atlassian által kiadott hivatalos dokumentációban, mint az Atlassian által támogatott megoldás van feltüntetve. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a terméktámogatási szolgáltatás elvesztésével jár, amennyiben - példálózó jelleggel - a Megrendelő adatbázis módosítást végez el, vagy az Atlassian által nem támogatott úgynevezett "workaround" megoldást alkalmaz, továbbá amennyiben olyan tudásbázisok, illetőleg internetes fórumokon található bejegyzések javaslatai alapján végez módosításokat, amelyekről nem azonosítható be egyértelműen, hogy azok az Atlassian által támogatott megoldások.

4.5.3.8. A Megrendelő kötelezettséget vállal továbbá, hogy amennyiben valamely Atlassian kiegészítőt nem a META-INF-en keresztül kíván megvásárolni akkor kizárólag Top Vendor minősítéssel rendelkező szállítók termékeit vásárolja meg. Amennyiben a Megrendelő nem Top Vendor minősítéssel rendelkező szállítók termékeit vásárolja meg, úgy az éles környezetben csak azt követően futtathatja, amennyiben azt a META-INF előzetesen jóváhagyta.

4.5.3.9. A Megrendelő a META-INF előzetes engedélye nélkül a szerverkörnyezetben semmilyen módosítás nem hajthat végre, így különösen erőforrásokat nem vonhat el, adatbázist vagy Atlassian rendszert nem migrálhat. Előzetes jóváhagyás nélkül szerveren futó szerverkomponensek frissítése sem hajtható végre. Amennyiben ez megtörténik, úgy a META-INF nem tud felelősséget vállalni az általa átadott Atlassian rendszer működőképességére.

4.5.3.10. A Megrendelő köteles az éles környezetről mentést végezni olyan ciklikussággal, amely esetben az utolsó mentés és a rendszer újratelepítése közötti időszakban bekövetkező adatvesztés számára elfogadható.

4.5.3.11. Ezen kötelezettségek megszegése esetén a META-INF fenntartja a jogot a terméktámogatási szolgáltatás felfüggesztésére.

4.5.3.12. A Megrendelő terméktámogatási megkereséseit az Egyedi Megrendelésben meghatározott e-mail címre köteles megküldeni, vagy a META-INF által egyedileg meghatározott Service Desk Customer Portal útján. A META-INF a terméktámogatási szolgáltatását - saját szakmai döntése alapján - telefonon, e-mail útján, azonnali üzenetküldő szolgáltatás segítségével, esetlegesen személyes konzultáció alkalmával nyújtja a Megrendelő részére, munkanapokon 9-17 óra közötti idősávban.

4.5.3.13. A META-INF által nyújtott támogatási szolgáltatás magában foglalja a Megrendelő által feltett kérdések megválaszolását, esetleges problémákra vonatkozó megoldási javaslatok összeállítását, egyedi igényeknek megfelelő megvalósítási javaslatok kidolgozását. Ezen túlmenően magában foglalhatja a megrendelői problémamegoldásban történő aktív részvételt, abban az esetben, amennyiben a Megrendelő távmenedzsment hozzáférést biztosít a kiszolgáló szervereihez, vagy személyes konzultáció során lehetőséget biztosít a személyes munkavégzésre.

4.5.3.14. A META-INF köteles a bejelentett hibák azonosítását legkésőbb 2 munkanapon belül elkezdeni és a probléma megoldásával kapcsolatos közreműködését megkezdeni. Amennyiben rendszerhibával kapcsolatos bejelentés érkezik a Megrendelőtől a Service Desk Customer Portalon keresztül, amely hibabejelentés ezt követően telefonos úton is megerősítésre kerül, úgy a META-INF köteles munkanapokon 8 órán belül megkezdeni a hiba elhárításában való közreműködést.

4.5.3.15. A META-INF kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a Megrendelő által tett bejelentések legfeljebb 20 %-a vonatkozásában nem tudja tartani a 4.5.3.14. pontban, vagy az Egyedi Megrendelésben meghatározott határidőt a hiba kivizsgálásának megkezdésére, úgy a következő havi díjból 20 %-os kedvezményt biztosít részére. Amennyiben a bejelentések legalább 20 %-a, de legfeljebb 50 %-a vonatkozásában nem tudja tartani a fenti határidőt, akkor a Megrendelő részére az adott havidíj 100 %-a kerül jóváírásra a következő esedékes díjfizetéskor. Amennyiben a META-INF a bejelentések több, mint 50 %-nál nagyobb mértékben nem tudja tartani a vállalt határidőt, úgy az adott havi díjat és a következő hónapra esedékes díjat is elengedi a Megrendelő felé. A Felek megállapodnak, hogy ezen túlmenően további kártérítési igénnyel a Megrendelő nem fordulhat a META-INF felé. A Megrendelő ezen túlmenően nyilatkozik, a jelen pontban foglalt jóváírásokat megfelelő kártérítésnek ismeri el és lemond arról, hogy az ezt meghaladó kárát a META-INF-fel szemben érvényesítse.

4.5.4. LICENCE ÉRTÉKESÍTÉS

4.5.4.1. A META-INF kijelenti, hogy az Atlassian termékek jogtulajdonosával, az Atlassian-nal kötött megállapodás és tőle kapott felhatalmazás alapján jogosult a az Atlassian által fejlesztett, vagy egyedi megállapodás alapján forgalmazott számítógépes megoldások (továbbiakban, mint: "Termék"), így különösen Atlassian termékek, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiegészítők, úgynevezett app-ok forgalmazására.

4.5.4.2. Jelen ÁSZF értelmében Terméknek minősül továbbá az olyan számítógépes megoldás, amely nem az Atlassian által az Atlassian Marketplace elnevezésű szoftver-webáruházban kerül forgalmazásra, hanem közvetlenül az Atlassian kompatibilis app fejlesztője által. Ennek megfelelően a jelen ÁSZF szerinti licence értékesítés kiterjed ezen appok is.

4.5.4.3. A Licence értékesítés keretében a META-INF az Egyedi Megrendelés szerint, illetve külön díj megfizetése mellett vállalja, hogy az Atlassian által forgalmazott Termékekre vonatkozóan a Megrendelő Egyedi Megrendelése alapján a Megrendelő javára megvásárolja a Termékekhez kapcsolódó licencekulcsokat, a Megrendelő nevében az egyes Termékekre vonatkozó felhasználási feltételeket elfogadja ezáltal szerződéses kapcsolatot létrehozva a Megrendelő és a Termék fejlesztője és jogtulajdonosa között, illetőleg a Termékek felhasználása érdekében eljár. A META-INF fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben az Ajánlat megküldése és az Egyedi Megrendelés aláírása közötti időtartamban az Ajánlatban szereplő deviza a forint árfolyamához képest + / - 1,5 %-os mértékben eltér, úgy jogosult az Ajánlatban szereplő árakat felülvizsgálni és egyedi döntése alapján módosítani, e körben nem terjed ki rá az ajánlattételi kötöttség. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja a META-INF árfolyamváltozásból eredő egyoldalú ármódosítás jogát. A META-INF fenntartja a jogát arra vonatkozóan is, hogy bizonyos esetekben a megrendelt Termékekhez kapcsolódó licencekulcsokat csak a Megrendelő előzetes fizetését követően adja át.

4.5.4.4. A Licence értékesítés keretében a META-INF különösen az alábbi tevékenységeket fejti ki:

 • Közvetíti az Atlassian, vagy a Termék fejlesztője részére a Megrendelő vásárlási szándékát
 • Gondoskodik a Termékek használatához szükséges licencekulcsok Atlassian-tól, vagy a Termék fejlesztőjétől történő beszerzéséről

4.5.4.5. A META-INF szavatolja, hogy

 • az Atlassian, vagy a Termék fejlesztője minden szükséges engedélyével rendelkezik ahhoz, hogy a Megrendelő számára és javára a felhasználási jogot, valamint a követési szolgáltatást a követési időszakra megszerezze,
 • jogosult a Termékre vonatkozó felhasználási jog és követési szolgáltatás forgalmazására;
 • a Megrendelő a jelen ÁSZF megkötésével és az Egyedi Megrendelésben meghatározott díj megfizetésével jogosult lesz a felhasználási jogra és a követési szolgáltatásra az adott Termék fejlesztőjének licence megállapodásában rögzített feltételek szerint.

4.5.4.6. A jelen ÁSZF, illetve az Egyedi Megrendelés szerinti megbízás nem terjed ki arra, hogy a META-INF a Megrendelő helyett és nevében a Termékekre vonatkozó szerződésekkel kapcsolatban, a Termék licencekulcs megvásárlásához szükséges mértéket meghaladó jognyilatkozatot tegyen, továbbá arra sem, hogy a Termékhez kapcsolódó support tevékenységet ellásson, tekintettel arra, hogy az a Termék fejlesztőjének kötelessége. A META-INF külön erre irányuló szolgáltatás igénybevétele esetén azonban a termék support folyamatot támogató szolgáltatást nyújthat.

4.5.4.7. A META-INF a Megrendelő megbízásából mint közvetítő jár el, így a META-INF, a Termékkel kapcsolatosan semmilyen szavatossági nyilatkozatot nem jogosult és nem is tud tenni. A Megrendelő köteles valamennyi szavatossági, valamint egyéb igényét közvetlenül a Termék fejlesztője felé érvényesíteni a Termék fejlesztője által közzétett általános szerződési feltételekben foglaltak szerint. A Termék fejlesztője által közzétett általános szerződési feltételek tartalmának megismerése a Megrendelő kötelessége, és az annak elmaradásából eredő minden felelősség is a Megrendelőt terheli.

4.5.4.8. A megvásárolt Termékhez kapcsolódó fejlesztői általános szerződési feltételek, a Termék dokumentációja, valamint az esetleges adatvédelmi tájékoztató minden esetben a Termék marketplace.atlassian.com internetes oldalon található termékspecifikáció oldalán érhető el. Amennyiben a megvásárolt Termék az Atlassian által fejlesztett termék, úgy azok általános szerződési feltételei, és ahhoz kapcsolódó jogi dokumentumok a https://www.atlassian.com/legal, a termék dokumentációk a https://www.atlassian.com/support oldalon érhetőek el.

4.5.4.9. A licence értékesítéssel kapcsolatban a META-INF kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a Megrendelő részére értékesített Termékek alkalmasak lesznek a Megrendelő által használt Atlassian alaprendszeren a Termék fejlesztője által közzétett felhasználási feltételek szerinti használatra, feltéve, hogy a Megrendelő teljes körű és pontos információt szolgáltatott a META-INF részére. Ezen kötelezettségvállalás kizárólag a szoftver alkalmasságára vonatkozik, azonban nem vonatkozik a futtatáshoz szükséges hardver környezetre, mivel azt minden esetben a Megrendelő saját érdekkörében köteles biztosítani.

4.5.4.10. Amennyiben a Megrendelő az Egyedi Megrendelésben meghatározott díjfizetési kötelezettségének az ott meghatározott határidőben nem tesz eleget, úgy a META-INF fenntartja a jogot, hogy saját döntése alapján vagy a már átadott licence kulcsokat érvénytelenítse vagy a fizetési késedelem esetén késedelmi kötbért érvényesítsen, mely a késedelem 1-5 napig terjedő időtartamára az Egyedi Megrendelésben szereplő licence díj 5 %-nak megfelelő összeg naponta, míg az ezt meghaladó késedelem esetén naponta a licence díj 10 %-nak megfelelő összeg, amely esetben a kötbér maximális mértéke az Egyedi Megrendelésben szereplő licence díj 100 %-a lehet. Az ebből eredő megrendelői károk megtérítésére a META-INF nem köteles, megtérítési igényéről a Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával, illetve az Egyedi Megrendelés aláírásával kifejezetten lemond.

4.5.4.11. Amennyiben a Megrendelő valamely okból a korábban megrendelt Termékek mindegyikére, vagy azok meghatározott részére vonatkozó megrendelését lemondja, és ezen igényt a META-INF a Termék fejlesztőjénél érvényesíteni tudja (mely a META-INF részéről nem jelenti az igényérvényesítés sikerességére való kötelezettségvállalást csupán annak garantálását, hogy legjobb tudása szerint eljár annak érdekében), és ennek eredményeképpen az adott Termék fejlesztője visszafizetést eszközöl a META-INF részére, akkor a META-INF kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által megfizetett összeget olyan arányban téríti vissza, mint amilyen arányban ő is visszatérítésben részesült, illetve amennyiben csak bizonyos Termékek érintettek a visszatérítéssel, úgy az adott Termékekre vonatkozó arányos részt fizeti vissza azt követő 5 munkanapon belül, hogy bankszámláján a visszatérített összeg jóváírásra kerül. Ugyanezen rendelkezés irányadó abban az esetben is, amennyiben a Megrendelő az adott Termék fejlesztőjének általános szerződési feltételei szerint visszatérítésben részesül.

4.5.5. EGYEDI FEJLESZTÉS

4.5.5.1. A META-INF a Felek között létrejött Egyedi Megrendelés alapján és az abban részletezett feltételekkel és díj fizetése mellett az Atlassian rendszerbe illeszkedő, a Megrendelő egyedi igényeinek megfelelő funkciókat, illetve alkalmazásokat (app-okat) vagy a nem Atlassian alapú rendszereket az Atlassian rendszerrel összekötő megoldást fejleszt, és azt a Megrendelő rendszereire konfigurálja, illetve implementálja.

4.5.5.2. Az egyedi fejlesztések tartalmát, az annak keretében elvégzendő feladatokat, határidőket és díjakat szintén az Egyedi Megrendelés tartalmazza.

4.5.5.3. Az egyedi fejlesztés keretében létrehozott termékhez (a továbbiakban: “Egyedi Fejlesztés”) fűződő tulajdonjog és egyéb kapcsolódó jogok - a Felek közötti eltérő megállapodás hiányában – a Megrendelőt illetik. Amennyiben a Felek akként állapodnak meg, hogy az Egyedi Fejlesztéssel kapcsolatosan a META-INF kizárólag a legszélesebb körű felhasználási jogot engedi át a Megrendelő részére, azonban a tulajdonjog és ehhez kapcsolódó minden egyéb jog a META-INF-et illeti, úgy a META-INF jogosulttá válik az Egyedi Fejlesztés harmadik személyek részére történő értékesítésére. Amennyiben a META-INF jogosulttá válik az Egyedi Fejlesztés harmadik személyek részére történő értékesítésére, úgy azzal kapcsolatosan a Megrendelő semmilyen díjra, jutalékra vagy egyéb ellentételezésre nem tarthat igényt.

4.5.5.4. Az Egyedi Fejlesztés során létrejött terméket a META-INF a jelen ÁSZF 4.5.1.12-4.5.1.18. pontokban meghatározott átadás-átvételi eljárás keretében adja át.

4.5.5.5. A META-INF szavatolja, hogy az Egyedi Megrendelés alapján fejlesztett termék a saját fejlesztése és nem sérti semelyik harmadik személy szerzői jogát, az mentes a vírusoktól és rejtett programoktól, amelyek befolyásolhatnák a működését.

4.5.5.6. Amennyiben az Egyedi Megrendelés szerinti tevékenység alapján a META-INF szoftverfejlesztési tevékenységet végez, a META-INF az általa az Egyedi Megrendelés alapján létrehozott termék átadás-átvételétől számított 6 hónapos időtartam alatt, 72 órán belül köteles az esetlegesen keletkező hibák kijavítását megkezdeni. Ezen kötelezettsége az ÁSZF, illetve az Egyedi Megrendelés megszűnését követően kizárólag abban az esetben áll fenn, amennyiben az Egyedi Megrendelés alapján létrehozott termék önálló működésre is képes. Ezen rendelkezés nem alkalmazható abban az esetben, amennyiben az ÁSZF a META-INF általi azonnali hatályú felmondással került megszüntetésre. Amennyiben az átadott terméken a hibák azért keletkeznek, mert a terméken az átadást követően külső, harmadik fél végzett fejlesztési munkát, úgy a META-INF jelen pont szerinti jótállási kötelezettsége nem áll fenn.

4.5.5.7. A hibák bejelentése Megrendelő kötelezettsége, amelyet e-mail, vagy a META-INF által üzemeltetett JIRA alkalmazás útján köteles teljesíteni.

4.5.5.8. A META-INF vállalja, hogy ha az Egyedi Megrendelés alapján fejlesztett terméken harmadik személynek valamilyen joga állna fenn, úgy a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb az értesítéstől számított 30 napon belül megszerzi a harmadik személy(ek) szükséges hozzájárulását, vagy a terméket ezen időn belül olyan módon átdolgozza, hogy a harmadik személy(ek) e joga a Termék Megrendelő általi felhasználását ne korlátozza.

4.5.6. SERVICE CARD

4.5.6.1. A 4.5.3. pontban foglalt terméktámogatási szolgáltatáson túlmenően, a META-INF külön, a terméktámogatási szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatást nyújt a Megrendelő részére, amennyiben a Felek közötti megállapodás alapján, külön díjfizetés ellenében a Megrendelő úgynevezett Service Card szolgáltatást vesz igénybe. A Service Card szolgáltatás leírása és igénybevételének feltételei az alábbi linken találhatóak. Amennyiben a Service Card szolgáltatásra vonatkozó speciális szerződési feltételek a jelen ÁSZF-fel ellentétes rendelkezést tartalmaznak, úgy a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

5. A Díj

5.1. A Megrendelő a META-NF által elvégzett egyes Szolgáltatásokért az adott Szolgáltatásra vonatkozó Egyedi Megrendelésben meghatározott díj (a továbbiakban: “Díj”) fizetésére köteles, amely vagy fix összeg, vagy a ténylegesen elvégzett munka alapján (time and material) kerül megállapításra. A Díj minden esetben úgy kerül az Egyedi Megrendelésben meghatározásra, hogy az tartalmazza a META-INF-nek az adott Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi díját és költségét, azonban nem foglalja magában az utazás és esetleges szállásköltségeket, valamint vízumköltséget.

5.2. A ténylegesen elvégzett munkaidő ráfordítás esetén a META-INF köteles az elvégzett munkáról kimutatást vezetni, amely a Díj későbbi megállapításának alapjául szolgál. A tényleges időráfordítás esetén a META-INF az Egyedi Megrendelésben meghatározott óradíj alapulvételével köteles elszámolni a Megrendelő felé. A META-INF által készítendő munkaidő-elszámolás esetén mindaddig nem jogosult kiállítani a számláját, amíg a Megrendelő a kimutatást el nem fogadja. Amennyiben azonban a Megrendelő a kimutatás részére történő elküldését követő 5 napon belül sem reagál, úgy a benne foglaltak elfogadottnak tekintendőek.

5.3. Amennyiben a META-INF az Ajánlatát úgy adta, hogy abban munkaidő ráfordítás (time & material) szerepel, úgy az csak becslésnek tekintendő, a ténylegesen számlázott óradíj mennyisége ettől eltérhet, tekintettel arra, hogy az Ajánlat megküldésekor a META-INF a rendelkezésére álló információk és korábbi tapasztalatai alapján becsüli meg az elvégzendő munka mennyiségét. Amennyiben a META-INF előre látja, hogy a Megrendelő igényeinek megfelelő munka mennyisége meghaladja a tervezett munkaóra mennyiséget, köteles a Megrendelőt tájékoztatni az idő túllépésének okáról, valamint a felmerülő plusz munkaóra igényről. Ezt követően a Megrendelő vagy elfogadja a vonatkozó díjnövekedéssel a munkaóra mennyiségének növekedését, vagy pedig a Felek közösen meghatározzák azon feladatokat, amelyek az előre becsült munkaidő mennyiségbe elvégezhetőek, amely így a megrendelt munka műszaki tartalmának csökkenését eredményezheti. Ezen túlmenően ilyen esetben a Megrendelő kérheti, hogy az adott részfeladatot a META-INF ne végezze el, ez esetben azonban köteles a META-INF felmerült költségeit megtéríteni. A time & material munkavégzés esetében a Ptk. szerinti többletmunka és pótmunka fogalmak alkalmazása nem értelmezhető, ezért azokat a felek kizárják.

5.4. A becsült munkaidő túllépésének oka lehet a munkavégzés közben felmerülő új igények, valamint a specifikáció pontosításakor feltárt pótmunka, amelyet a META-INF úgyszintén a Megrendelővel előzetesen egyeztetett feltételek szerint jogosult tovább terhelni. A pótmunka elvégzése minden esetben új megrendelésnek minősül, amelyre a jelen ÁSZF 3. pontjában foglaltak az irányadóak.

5.5. A META-INF fenntartja a jogot arra, hogy abban az esetben amennyiben az ÁSZF alapján létrejövő Egyedi Megrendelés alapján ellátandó tevékenység tartós jogviszonyt hoz létre a felek között, illetőleg amennyiben munkaidő ráfordítás alapján nyújtja szolgáltatását akkor jogosult az árait évente egy alkalommal megemelni. Amennyiben ehhez a Megrendelő nem járul hozzá, úgy a META-INF jogosult az ÁSZF-et annak évfordulójának napjával felmondani. Amennyiben a Megrendelő elfogadja, illetőleg az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy a META-INF áremelése elfogadottnak tekintendő és az ÁSZF évfordulójának napjától a megváltozott Díjazásra jogosult.

5.6. A META-INF a Díjról minden esetben az Egyedi Megrendelésben rögzített módon és – amennyiben a Szolgáltatás jellege indokolja – a teljesítés Megrendelő általi igazolását követően, akár részfeladatonként, vagy teljesített mérföldkövenként a jelen ÁSZF 4.5.1.17 és 4.5.1.18. pontjai szerint – számlát (a továbbiakban: “Számla”) állít ki, melyet e-mail, vagy posta útján megküld a Megrendelő Egyedi Megrendelésben megjelölt kapcsolattartási e-mail címére. Amennyiben a META-INF elektronikus számlát kíván a Megrendelő részére küldeni, úgy a Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (3) bekezdés b) pontjával összhangban hozzájárul az elektronikus számla alkalmazásához.

5.7. A Megrendelő a Számla ellenértékét az abban szereplő határidőig, a Számlán szereplő bankszámlára történő átutalás útján köteles a META-INF részére megfizetni. Amennyiben a fizetési határidő utolsó napja hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, úgy a Megrendelő köteles a Díjat a határidő lejártát megelőző utolsó munkanapig megfizetni.

5.8. Amennyiben a Megrendelő valamely Díj megfizetésével jelentős, azaz 5 munkanapot meghaladó késedelembe esik, úgy a META-INF választása szerint jogosult a jelen ÁSZF-et azonnali hatállyal megszüntetni vagy – amennyiben az adott Szolgáltatás vonatkozásában lehetséges - a Szolgáltatás nyújtását a Díj megfizetéséig a jelen ÁSZF-ben írtaknak megfelelően korlátozni vagy felfüggeszteni. A jelen ÁSZF META-INF általi megszüntetése nem érinti a META-INF-nek a Díj iránti igényét, annak megfizetésére a Megrendelő az ÁSZF megszűnését követően is köteles. az ÁSZF megszűntetésével együtt a META-INF jogosult a 6. pont szerinti esetleges kötbérigényét, valamint ezt meghaladó valamennyi kárát a Megrendelővel szemben érvényesíteni.

5.9. Amennyiben a Megrendelő a Díj fizetésével késedelembe esik, úgy a META-INF késedelmi kamatra jogosult. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – ha a pénztartozást idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal növelt értéke. A Megrendelő késedelme a META-INF késedelmét kizárja. Amennyiben a Megrendelő a késedelmét 3 munkanapon belül nem orvosolja, úgy a Felek kötelesek közösen új teljesítési határidőben megállapodni, amely esetben a teljesítésnek azt követő munkanapon köteles a META-INF nekiállni, amelyen a Megrendelő tartozását teljesítette. Ha a Felek 10 napon belül az új teljesítési határidőben nem állapodnak meg, illetőleg a megállapodás ellenére a Megrendelő a díjfizetési kötelezettségét elmulasztja, abban az esetben a META-INF jogosult a jelen ÁSZF-et, vagy az Egyedi Megrendelést azonnali hatállyal felmondani, és a Felek kötelesek a jelen ÁSZF 10.9. pontja alapján egymással elszámolni.

5.10. Amennyiben a Megrendelő a META-INF által kiállított Számla ellenértékét nem egyenlíti ki, abban az esetben a Megrendelő köteles késedelemmel érintett Számlánként a Magyar Nemzeti Bank fizetési határidőt követő napján érvényes devizaközépárfolyama alapján meghatározott 40 eurónak megfelelő forintösszeget behajtási költségátalányként megfizetni. Ezen behajtási költségátalány megfizetése a Megrendelő késedelmének egyéb jogkövetkezményeit nem érinti, és a Megrendelő a META-INF-nek a behajtási költségátalányt meghaladó kárát is köteles megtéríteni.

5.11. A fentieken túlmenően a Megrendelő fizetési késedelem esetén a META-INF -egyedi döntése alapján - jogosult a késedelmes napokra az Egyedi Megrendelésben meghatározott Díj 1 %-nak megfelelő mértékű napi kötbért felszámítani. A kötbér mértéke maximum a Díj 50 %-nak megfelelő összeg lehet.

6. A kötbérfizetési kötelezettség általános szabályai

6.1. Általános kötbérfizetési kötelezettségek

6.1.1. A késedelmi vagy hibás teljesítési kötbér megfizetése mellett (ha az ÁSZF ilyet tartalmaz) a META-INF köteles az ÁSZF, illetve az Egyedi Megrendelés szerinti kötelezettségeinek teljesítésére.

6.1.2. A Megrendelő a kötbért elsősorban a META-INF részére fizetendő Díjba jogosult beszámítani. Ha a Díjba történő beszámítására nincsen lehetőség, a Megrendelő a kötbér összegéről a META-INF-nek bizonylatot állít ki, aki a kötbért 30 napon belül köteles megfizeti.

6.1.3. Amennyiben a META-INF jogosult kötbér igényt érvényesíteni az ÁSZF alapján a Megrendelővel szemben, akkor jogosult a kötbérigény felmerülését követő 5 munkanapon belül számláját kiállítani 15 napos fizetési határidő mellett.

6.2. Az egyes kötbérfizetési kötelezettségek

6.2.1. Ha a META-INF olyan okból, amelyért felelős, az Egyedi Megrendelésben meghatározott időpontig, vagy időtartam alatt a Szolgáltatást nem végzi el, vagy licence értékesítés esetén a Terméket nem adja át vagy bocsátja a Megrendelő rendelkezésére, a Megrendelő jogosult késedelmi kötbért érvényesíteni.

6.2.2. A META-INF nem tartozik kötbért fizetni az olyan késedelemért, amelyért nem felelős, így különösen azért a késedelemért, ami abból ered, hogy (i) a Megrendelő meg nem alapozott kifogást tett; (ii) a Megrendelő a META-INF által kért, és a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges információt a jelen ÁSZF 4.4.1. pontjában foglalt szabályok szerinti felszólítása után sem adja meg (iii) az Atlassian vagy a Termék fejlesztője késedelmesen teljesíti valamely kötelezettségét.

6.2.3. A kötbéralap a késedelemmel érintett Egyedi Megrendelés alapján fizetendő Díj. A kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes naptári nap után az Egyedi Megrendelés alapján fizetendő Díj 1%-a.

6.2.4. Ha a META-INF által fizetendő késedelmi kötbér összesített értéke az Egyedi Megrendelésben meghatározott Díj 20%-át eléri, a Megrendelő jogosult az Egyedi Megrendeléstől elállni, azonban köteles a META-INF-nél felmerült költségek kötbérrel csökkentett értékét megtéríteni. Licence értékesítés esetén a Megrendelő a jelen pont szerinti elállási jogát nem gyakorolhatja, azonban késedelem esetén a META-INF köteles részére 20 %-nak megfelelő összegű késedelmi kötbért megfizetni. A Megrendelő elállása vagy azonnali hatályú felmondása esetén a META-INF az elállással vagy felmondással érintett Egyedi Megrendelésben meghatározott Díj 20%-ával megegyező mértékű kötbér (meghiúsulási kötbér) megfizetésére köteles.

6.2.5. Ha a Megrendelő az Egyedi Megrendelést a META-INF egyéb szerződésszegése miatt mondja fel vagy attól META-INF szerződésszegése miatt áll el, a META-INF az Egyedi Megrendelésben meghatározott Díj 20%-ával megegyező mértékű kötbér (meghiúsulási kötbér) megfizetésére köteles.

7. Szavatosság

7.1. A META-INF szavatolja, hogy a jelen ÁSZF alapján nyújtott Szolgáltatás, illetve az Egyedi Megrendelés alapján esetlegesen fejlesztett termék alkalmas a rendeltetése szerinti célra és megfelel a jelen ÁSZF szerinti, illetve az Egyedi Megrendelésben meghatározott követelményeknek.

8. Felelősség és annak korlátozása

8.1. A Megrendelő felelős minden olyan kárért, amely az általa adott szakszerűtlen és nem teljeskörű információkból ered.

8.2. A META-INF felelőssége a hatályos jogszabályok szerint számítandó, amelynek maximális mértéke az Egyedi Megrendelés alapján fizetendő Díj összege, de legfeljebb a META-INF felelősségbiztosítása alapján káreseményenként kifizetendő legnagyobb összeg, amellyel összefüggésben a Megrendelőnek kára keletkezett. A Felek rögzítik továbbá, hogy a licence értékesítéssel kapcsolatosan a META-INF felelősségét kizárják. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben az Egyedi Megrendelés licence díjat is tartalmazott, úgy az a felelősség szempontjából az Egyedi Megrendelésben meghatározott Díj összegéből levonandó.

8.3. A META-INF kijelenti, hogy a Szolgáltatás végzéséhez kapcsolódóan felelősségbiztosítással rendelkezik 20.000.000,- Ft összeghatárig, a biztosítás kötvényszáma 95595002093177800 (Generali Biztosító Zrt).

8.4. Egyik Fél sem tartozik a másik Félnek felelősséggel, amennyiben a hibás Fél szerződésszegését vis maior okozta.

8.5. A jelen ÁSZF értelmében vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, mindkét fél ellenőrzési körén kívül álló, a jelen ÁSZF létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő, vagy késleltető esemény, amelyet a felek a Szerződés kötésekor, vagy azt megelőzően nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a szerződő Felek magatartására vagy mulasztására. Vis maiornak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetek:

 • természeti katasztrófák (pl. árvíz, földrengés, vihar);
 • tűzvész, robbanás, tömeges megbetegedés (járvány);
 • kormányzati intézkedés;
 • háború, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy fennáll-e hadiállapot vagy sem);
 • forradalom, felkelés, zavargások, polgárháború, vagy terrorcselekmények;
 • általános országos sztrájk;
 • járványügyi intézkedések, így különösen járványügyi intézkedésként elrendelt kijárási korlátozás, tilalom, valamint az ezzel összefüggésben bármely fél által elrendelt otthoni munkavégzés, illetve bármely olyan a Felek által hozott intézkedés, amely összefüggésben áll a járványügyi szakemberek által a személyes kapcsolatok csökkentésére irányuló javaslataival (személyes jelenlétet igénylő feladatteljesítés felfüggesztése).

8.6. Nem jelent szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségek szerződésszerű teljesítését vis maior esemény akadályozza vagy korlátozza.

8.7. Amennyiben vis maior esete következik be, akkor az erről tudomást szerző Félnek haladéktalanul írásban kell értesítenie a másik Felet. A 10 munkanapot meghaladó vis maior helyzet esetén a Felek kötelesek a lehető legrövidebb időn belül egymással az ÁSZF, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítésének folytatásáról egyeztetni és a feladatok befejezésének időpontjában, valamint az egyéb, valamely Fél által lényegesnek minősített kérdésben megállapodni. A vis maior esetről tudomást szerző Fél a fenti tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért helytállni tartozik a másik Fél felé.

8.8. Amennyiben a Felek az egyeztetés megkezdésétől számított 15 munkanapon belül sem tudnak megállapodni, úgy a határidő lejártát követően bármely Fél jogosult az Egyedi Megrendeléstől elállni.

8.9. Az Egyedi Megrendelés megszűnik, amennyiben annak teljesítése a vis maior következtében lehetetlenné vált.

8.10. Vis maior esetén az ÁSZF-ben meghatározott teljesítési határidők meghosszabbodnak azzal az időtartammal, amíg a felek a vis maiornak minősülő esemény miatt nem tudnak teljesíteni. Amennyiben a késedelem 10 munkanapot meghaladja, úgy a Felek kötelesek a jelen ÁSZF 8.7. és 8.8. pontjai szerint új teljesítési határidőben megállapodni.

8.11. Vis maior esemény befejeződését követően a késedelembe esett Fél a további késedelem megelőzése érdekében köteles a lehető leghamarabb folytatni a teljesítést.

8.12. A META-INF a jelen ÁSZF-re alkalmazandó jog által biztosított legszélesebb körben kizárja a felelősségét mindennemű garanciális igényekkel, a Szolgáltatások adott célra való megfelelőségével, pontosságával, nem kielégítő minőségével, harmadik személyek jogainak sérelmével kapcsolatosan.

9. Szerződésszegés

9.1. A Felek kölcsönösen felelősséget viselnek a jelen ÁSZF szerint őket terhelő kötelezettségek nem, vagy nem megfelelő teljesítéséért.

10. Az ÁSZF tartama és megszűnése

10.1. Jelen ÁSZF közzétételének napján lép hatályba és határozatlan időre jön létre. Az egyes Szolgáltatásokkal kapcsolatosan létrejövő Egyedi Megrendelések időtartamát az Egyedi Megrendelések tartalmazzák.

10.2. Jelen ÁSZF és az Egyedi Megrendelés megszüntethető:

 • a Felek közös megegyezésével;
 • elállással;
 • bármelyik Fél írásbeli rendes felmondásával;
 • bármelyik Fél írásbeli azonnali hatályú felmondásával;
 • A jelen ÁSZF 12. pontjában foglalt titoktartási klauzula megsértése következtében

10.3. A Megrendelő jelen ÁSZF-től a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás vagy az Egyedi Megrendelésben foglalt feladat megkezdése előtt bármikor elállhat, azonban köteles a META-INF-nek a felmerült költségeit megtéríteni.

10.4. Bármely fél jogosult a jelen ÁSZF-et illetve az Egyedi Megrendelést indokolás nélkül, a másik félhez intézett egyoldalú, írásban megtett nyilatkozatával, 30 napos felmondási idővel felmondani. A felmondási idő alatt azonban a felek kötelesek az ÁSZF-es kötelezettségeiket teljesíteni, továbbá a META-INF köteles az esetlegesen folyamatban lévő Egyedi Megrendelések szerint teljesítendő Szolgáltatásait teljesíteni abban az esetben is, amennyiben annak befejezési ideje a 30 napos felmondási idő lejártát követő napra esik.

10.5. A sérelmet szenvedett Fél jogosult a jelen ÁSZF-et illetve az Egyedi Megrendelést indokolás mellett, a másik Félhez intézett egyoldalú, írásban megtett nyilatkozatával azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen ÁSZF-ből, illetve az Egyedi Megrendelésből eredő lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi. Azonnali felmondás esetén az Egyedi Megrendelés is az ÁSZF-el egyidőben megszűnik, amely esetben az elszámolás módjára a 10.9. pont szabályai az irányadóak.

10.6. A Megrendelő jogosult a META-INF-nek intézett és a felmondás okait felsoroló írásbeli nyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani az ÁSZF-et vagy az Egyedi Megrendelést az alábbi esetekben:

 • a META-INF súlyos szerződésszegése esetén;
 • ha a META-INF-el szemben végelszámolási vagy felszámolási, illetve kényszertörlési eljárás indul;

10.7. A META-INF súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem kizárólag:

 • ha a META-INF bármely kötelezettségének teljesítésével jelentős, legalább 15 munkanap késedelembe esik és azt nem orvosolja a Megrendelő írásbeli felszólítását követő 5 munkanapon belül sem.
 • ha az ÁSZF alapján fizetendő kötbér összege eléri a 20 %-os mértéket.

10.8. A META-INF jogosult az ÁSZF-et, vagy választása szerint az Egyedi Megrendelést azonnali hatállyal felmondani a jelen ÁSZF 4.4.1 pontja alapján, valamint a jelen ÁSZF 5.9. pontja alapján.

10.9. Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az Egyedi Megrendelés bármely okból megszűnik, úgy a megszűnés napjával a Felek kötelesek egymással elszámolni. A Megrendelő köteles megfizetni a megszűnés napjáig a META-INF oldalán felmerült költségeket, illetőleg a META-INF jogosult költséginek Megrendelő részére történő továbbhárítására. az ÁSZF felmondása nem érinti, az Egyedi Megrendelés alapján Megrendelőt terhelő díjfizetési kötelezettséget.

10.10. A Felek megállapodnak, hogy az ÁSZF bármely okból történő megszűnése a Szerződés megszűnését vonja maga után.

10.11. A jelen ÁSZF 11. és 12. és 13. pontjában foglalt rendelkezések jelen ÁSZF bármely okból történő megszűnése esetén határozatlan időtartamra hatályban maradnak.

11. Titoktartás

11.1. A jelen ÁSZF ténye - a jelen ÁSZF 12.6. pontjában meghatározott referenciakénti hivatkozáson túlmenően -, valamint az ÁSZF, a Szerződés, illetve az Egyedi Megrendelés teljesítése során megismert, a másik Fél működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult gazdasági, pénzügyi, piaci vagy biztonsági érdekét sértené vagy veszélyeztetné, a Felek üzleti titkát képezi. Erre tekintettel üzleti titok különösen, de nem kizárólagosan: a) know-how, b) program forráskód, c) a Felek alkalmazottainak, programozóinak, partnereinek, beszállítóinak adatai, d) A Felek pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információk e) META-INF oktatási módszerei.

11.2. A Felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen ÁSZF-ben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. A Felek a titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat tisztességtelenül nem használhatják fel, illetéktelen személy részére nem tehetik hozzáférhetővé, nem adhatják át, nem közölhetik, valamint nyilvánosságra nem hozhatják.

11.3. A Felek a jelen ÁSZF-ben foglaltakat időbeli korlátozás nélkül kötelesek titokban tartani, azokat a másik Fél előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek semmilyen formában nem hozzák tudomására.

11.4. A titoktartási kötelezettség a jelen ÁSZF bármely okból történő megszűnését követően is időkorlátozás nélkül áll fenn, és teljes mértékben érvényben marad.

11.5. A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik Fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét. A Felek kötelesek minden olyan esetről haladéktalanul tájékoztatni egymást, amikor bíróság vagy hatáskörében eljáró egyéb hatóság jogszerű megkeresése alapján a fentiekben megjelölt bármely információt kényszerül átadni a bíróság vagy hatóság részére.

11.6. A titoktartás nem korlátozza a Feleknek azt a jogát, hogy a Felek közötti szerződéses kapcsolatról és az abban foglaltakról hivatásos jogi tanácsadójukat és könyvelőjüket tájékoztassák azzal, hogy a titoktartási kötelezettség ezekre a személyekre is kiterjed. A Felek a hivatásos jogi tanácsadójuk és könyvelőjük adatkezeléséért és titoktartásáért, mint sajátjukért felelnek.

11.7. A Felek a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 4. § rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tekintik, továbbá, tisztában vannak a az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (“Titok tv.”) 1. § (1)-ben jelölt üzleti titok fogalmával, valamint ismertek előttük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Titok Tv. üzleti titokra, annak megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó rendelkezései. A Felek továbbá, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és a Titok tv. üzleti titok megsértésére vonatkozó szabályait ismerik.

11.8. A jelen pontban foglalt titoktartási szabályok megsértésért – az egyéb jogi következményeken túl – a Felek egymással szemben kártérítési felelősséggel tartoznak.

11.9. A META-INF köteles alkalmazottaival, és alvállalkozóival a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalmú vagy annál szigorúbb titoktartási megállapodást kötni és kérés esetén köteles ezen dokumentumokat a Megrendelő részére bemutatni.

11.10. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha bármely Fél a Felek közötti szerződéses kapcsolat fennállásának tényét – annak tartalmi ismertetése nélkül – referenciaként más szerződéses jogviszony létesítése érdekében a másik Fél előzetes írásbeli tájékoztatása alapján harmadik személlyel közli. A META-INF jogosult a Megrendelő részére végzett Szolgáltatások tartalmi elemeit referenciaként megjeleníteni, amennyiben ehhez a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulását adja.

12. Szellemi tulajdon és használat

12.1. A jelen ÁSZF alkalmazása során szellemi alkotások a szerzői művek és egyéb szellemi alkotások, továbbá a találmányok, használati minták és formatervezési minták, munkamódszerek fejlesztése, tréninggel és eladással kapcsolatos anyagok, számítógépes programok, eljárások, szabadalmak, védjegyek, minden szerzői joggal védett alkotás és know-how, továbbá minden olyan alkotás, amely szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok hatálya alá esik (a továbbiakban: „Szellemi Alkotás”).

12.2. A META-INF szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga a Szolgáltatás során esetlegesen létrehozandó szoftveres megoldáson, amely korlátozná, vagy akadályozná a Megrendelő törvényes és szerződéses jogainak gyakorlását. Amennyiben bármely harmadik személy a Szolgáltatás tárgyának vagy részeinek felhasználása miatt a Megrendelővel szemben, szellemi termékekkel kapcsolatos jogra hivatkozva vagyoni vagy egyéb igényt jelentene be, úgy a META-INF a Megrendelő helyett köteles maradéktalanul, azonnal helytállni, illetőleg a Megrendelőt kártalanítani.

12.3. A Megrendelő jogosult a Szolgáltatás nyújtása során a META-INF által készített és részére átadott dokumentációt, valamint annak részeit saját tevékenységi körében korlátlanul felhasználni. A Megrendelő rendelkezési joga azonban nem terjed ki a META-INF saját fejlesztésében, többszöri felhasználás céljával már korábban elkészült és a Szolgáltatás teljesítéséhez felhasznált dokumentumaira. A Felek ezeket a dokumentumokat közös megegyezéssel, írásban határozzák meg. Az átadott dokumentumokat a Megrendelő köteles bizalmasan kezelni.

12.4. Bármely és minden Szellemi Alkotáshoz kötődő jog („Szellemi Tulajdonjog”), amely a META-INF Szolgáltatásához közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódva jön létre, kivétel nélkül a META-INF-et illeti, azonban a Megrendelő jogosult ezen jogokat időbeli, földrajzi és tárgyi megkötés nélkül használni. A Megrendelő kizárólag a használatra jogosult, azaz nem jogosult a Szellemi Termékeket hasznosítani, tovább értékesíteni, tovább fejleszteni, harmadik személy részére használati jogot biztosítani, a Szellemi Termékek forráskódját visszafejteni, stb.

12.5. Az ÁSZF alapján a META-INF-et megillető Díj tartalmazza az általa esetlegesen létrehozott Szellemi Termékek teljes ellenértékét, valamint a használatukért a META-INF-et megillető díjat, és ezért a vállalkozási jogviszony alatt és azt követően kifejezetten lemond a Megrendelő által fizetendő minden további díjazásról a Szellemi Termék használatának vonatkozásában.

12.6. Az egyes oktatásokon a Megrendelő munkavállalói részére esetlegesen átadott bármilyen tananyag, dokumentáció, videofelvétel a META-INF kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, amellyel kapcsolatosan a META-INF az oktatáson résztvevők részére korlátozott használati jogot biztosít, azaz a Megrendelő oktatáson megjelent alkalmazottai munkavégzésük közben az esetlegesen átadott anyagokat használhatják, azokról azonban másolatot nem készíthetnek, harmadik személyek részére pedig csak akkor tehetik hozzáférhetővé, amennyiben munkavégzésükhöz azok szükségesek.

12.7. A Megrendelő jóváhagyja a META-INF számára, hogy a META-INF térítésmentesen megjelenítheti a Megrendelő társaság logóját és elnevezését az általa üzemeltetett honlapon, továbbá jogosult nyilvános előadásokon készített anyagokban ezeket feltüntetni, illetőleg a Megrendelőre előadásaiban hivatkozni, annak érdekében, hogy a Megrendelő társaság jó hírnevét és marketing értékét növelje, ezzel csökkentve a Megrendelő marketingköltségeit.

13. Munkavállalók védelme

13.1. A Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyzet toborzása, illetve képzése olyan mértékű befektetést jelent a META-INF-nek, amelynek elvesztése hátrányosan érintheti a META-INF jelenlegi és jövőbeli üzleti tevékenységét és pénzügyi helyzetét.

13.2. A fentiekre tekintettel a jelen ÁSZF tartama alatt, illetve annak megszűnését követő tizenkét (12) hónapig a Megrendelő nem jogosult közvetlenül vagy közvetve, munkavállalói, megbízottjai, alvállalkozói, mindezek közeli hozzátartozói, illetve tulajdonosai útján:

 • toborozni, alkalmazni, toborzásra vagy alkalmazásra megbízást adni vagy azt megkísérelni, munkaviszony létesítéséről tárgyalni vagy bármely más módon felhasználni a tevékenységét olyan személynek, aki az ÁSZF hatálya alatt a META-INF alkalmazottja megbízottja, tanácsadója volt; vagy
 • a jelen ÁSZF hatálya alatt bárkit, aki a META-INF megbízottja illetve tanácsadója volt rábírni arra, hogy a META-INF-el vagy ahhoz kapcsolódó vállalkozással fennálló jogviszonyát megszüntesse vagy ilyen személyt más munkáltatónak bemutatni

13.3. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti 13.2. pont megsértése esetén köteles a META-INF-et egy összegben kártalanítani, mely kártalanítás mértéke 5.000.000 Ft + Áfa / alkalmazott.

14. Adatvédelem

14.1. A jelen ÁSZF-hez kapcsolódó személyes adatok kezelésének jogalapja, a jelen ÁSZF megkötése és annak teljesítése, illetve a Felek jogos érdeke a kapcsolattartás az együttműködés megvalósítása érdekében valamint – például számlázás esetén – jogszabályi kötelezettség teljesítése. A Felek a magukkal kapcsolatosan a másik Félhez meghatározott (így különösen jelen ÁSZF illetve az Egyedi Megrendelés teljesítése és kapcsolattartás) célból továbbított személyes adatok tekintetében egymás vonatkozásában adatfeldolgozónak minősülnek és adatfeldolgozói tevékenységük ellátása során más adatfeldolgozóként kizárólag hivatalos jogi tanácsadójukat, esetleg könyvelőjüket jogosultak igénybe venni, ezen túlmenően a hatályos adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően további adatfeldolgozót nem vehetnek igénybe. A Felek kötelesek, a másik féllel kapcsolatosan tudomásukra jutott személyes és egyéb adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation) szóló, Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (Infotv.), valamint egyéb adat - és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően feldolgozni, és sem a jelen ÁSZF illetve az Egyedi Megrendelés időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a jelen ÁSZF-ben illetve az Egyedi Megrendelésben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik fél írásbeli engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használhatják fel, harmadik személyek számára nem tehetik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élhetnek vissza.

14.2. A META-INF adatkezelésével kapcsolatos további információk a META-INF vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatában találhatóak, amely a következő címen érhető el: https://www.meta-inf.hu/hu/adatvedelmi-szabalyzat

14.3. Felek tevékenységi körükben kötelesek gondoskodni az adatok biztonságáról, kötelesek továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Felek kötelesek a másik fél által átadott személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

14.4. A jelen ÁSZF bármely okból történő megszűnése esetén a Szolgáltatások használatával összefüggésben a Megrendelő, mint adatkezelő által a META-INF mint adatfeldolgozó tudomására hozott vagy számára hozzáférhetővé tett személyes adatokkal kapcsolatban a META-INF a következőek szerint jár el. Az ÁSZF bármely okból történő megszűnésének napját követő 10 munkanapon belül a Megrendelő választása szerint köteles írásban tájékoztatni a META-INF-et, hogy a részére továbbított adatokat összesítse, rendszerezze és azokat külön adathordozón adja át a Megrendelő részére és az átadással egyidejűleg véglegesen és visszavonhatatlanul törölje, az értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül. Amennyiben az ÁSZF megszűnését követő 10 munkanapon belül a Megrendelő nem tesz nyilatkozatot, akkor azt a Felek úgy tekintik, hogy a Megrendelő az adatok törlését kéri, ennek megfelelően a 10 munkanapos határidő lejártát követő 30 napon belül a META-INF a részére továbbított adatokat véglegesen és visszavonhatatlanul törli.

15. Kapcsolattartás

15.1. Amennyiben jelen ÁSZF kifejezetten másként nem rendelkezik - különös tekintettel a 15.4. pontban foglaltakra – a Felek közötti hivatalos és elsődleges írásbeli kapcsolattartás az e-mail kommunikáció. Jelen ÁSZF tekintetében a faxon történő esetleges kommunikáció nem tekintendő írásbeli kommunikációnak. A felek által kapcsolattartásra kijelölt személyek neve, illetve elérhetősége az Egyedi Megrendelésben kerül rögzítésre.

A META-INF tájékoztatja a Megrendelőt, hogy valamennyi e-mail üzenetet az Egyedi Megrendelésben megjelölt mindkét e-mail címre (így különösen az info@meta-inf.hu e-mail címre) köteles egyidőben megküldeni. Amennyiben csak az üzenet az egyik e-mail címre kerül megküldésre, abban az esetben az így küldött üzenet jelen Szerződés szempontjából nem tekintendő kézbesítettnek és a kézbesítéshez fűződő következmények az ilyen üzenet vonatkozásában nem alkalmazandóak.

15.2. Az értesítés

 • személyes kézbesítés esetén az átadással;
 • e-mail esetén az elküldést követő két nap elteltével;
 • ajánlott tértivevényes postai feladás esetén a postára adást követő két nap elteltével
 • ha valamely értesítést munkanapokon közép-európai idő szerint 9:30 és 15:30 közötti időn túl kézbesítik, akkor az értesítés a következő munkanapon minősül kézbesítettnek

15.3. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik.

15.4. A Szerződés, az ÁSZF illetve az Egyedi Megrendelés kizárólag írásban módosítható, amely esetben az e-mail kommunikáció nem teljesíti az írásbeliség követelményét.

16. Korrupcióellenesség

16.1. A Felek garantálják, hogy a jelen ÁSZF-fel kapcsolatban: (i) nem használtak, és nem fognak használni semmilyen pénzeszközt jogellenes hozzájárulás, ajándék, reprezentáció, vagy más politikai tevékenységgel kapcsolatos kiadás finanszírozására; (ii) nem eszközöltek és nem is fognak eszközölni semmilyen – akár közvetlen, akár vagy közvetett – jogellenes kifizetést bármely külföldi vagy belföldi kormányhivatalnok vagy kormányzati alkalmazott javára.

16.2. A jelen ÁSZF-ben foglalt összes tevékenységre tekintettel egyik fél, sem annak leányvállalatai, illetve azok vezetői, alkalmazottai vagy ügynökei sem fognak – közvetlenül vagy közvetve – fizetni, kínálni vagy ígérni semmilyen pénzbeli kifizetést, vagy bármi értékes dolgot, illetve engedélyezni ennek kifizetését a következőknek: (i) valamely kormányhivatalnoknak, vagy egy kormányhivatalnok kérésére vagy annak beleegyezésével bármely személynek, miközben tudják, vagy okuk lenne feltételezni, hogy ennek célja: (a) az ilyen kormányhivatalnok(ok)nak e hivatalos minőségében tett bármely lépésének vagy ilyen minőségben hozott bármely döntésének a befolyásolása, beleértve valamely hivatalos funkció teljesítésének az elmulasztását is, annak érdekében, hogy bármelyik Félnek vagy bármely más személynek segítsen valamilyen üzlet megszerzésében vagy megtartásában, vagy valamilyen üzletnek egy harmadik félhez való irányításában; (b) jogellenes előny szerzése; (c) ezen kormányhivatalnok(ok) rábírása arra, hogy használja fel befolyását valamely kormányhivatal bármely cselekményének vagy döntésének befolyásolása céljából, annak érdekében, hogy bármelyik Félnek, vagy bármely más személynek segítsen valamilyen üzlet megszerzésében vagy megtartásában, vagy valamilyen üzletnek egy harmadik félhez való irányításában; vagy (d) jogellenes – pénzbeli vagy egyéb, értékkel bíró – személyes nyereség vagy haszon biztosítása ezen kormányhivatalnok(ok) számára; vagy (ii) bármely személy számára – legyen akár kormányhivatalnok, akár nem –, annak érdekében, hogy e személyt rábírja valamely funkció vagy tevékenység hibás teljesítésére vagy elvégzésére azért, hogy megjutalmazza az adott személyt az ilyen hibás teljesítésért, illetve miközben tudja, vagy oka van feltételezni, hogy az adott személy általi elfogadás hibás teljesítésnek minősülne.

16.3. A jelen ÁSZF alkalmazásában a „kormányhivatalnok” bármely olyan természetes személyt jelent, aki (i) valamely kormányhivatalban, kormány által ellenőrzött vállalatban, vagy politikai pártban tisztségviselői vagy alkalmazotti pozíciót tölt be, illetve politikai tisztségre jelölt személy, (ii) egy országban vagy területen, illetve egy ország vagy terület bármilyen részterületén jogalkotási, közigazgatási vagy bírósági funkciót tölt be (akár kinevezett akár választott tisztségben) (iii) olyan személy, aki a kormányban vagy annak valamely hivatalában királyi családi, hivatalos, protokolláris, illetve egyéb pozíciót tölt be, (iv) valamely nemzetek feletti szervezet (pl. a Világbank, az ENSZ, a Nemzetközi Valutaalap, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) tisztségviselője vagy alkalmazottja.

16.4. A jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek teljesítése során semelyik Fél, illetve annak vezetői, alkalmazottai, ügynökei és a nevében tevékenykedő egyéb képviselői nem folytathatnak semmi olyan tevékenységet, amely sértené bármilyen, valamelyik Félre nézve hatályos korrupcióellenes szabályozást vagy közigazgatási előírást, illetve e jogszabályok vagy előírások másik Fél általi megsértését idézné elő.

16.5. A Felek szavatolják, hogy azonnal, írásban értesítik a másik Felet bármilyen esetleges összeférhetetlenségről valamilyen ajánlat megtételekor, e ÁSZF elfogadásakor, illetve az Egyedi Megrendelés megkötésekor, illetve amennyiben bármikor a jövőben ilyen felmerülne. Akkor tekintendő úgy, hogy összeférhetetlenség áll fenn, ha közvetlen vagy közvetett pénzügyi, társadalmi vagy családi kapcsolat áll fenn valamelyik Fél, annak egyik képviselője, a Fél bármely közvetlen vagy közvetett részvényese/tagja és/vagy partnere, és a másik Fél, annak valamelyik képviselője, vagy a másik Fél valamelyik képviselőjének bármely családtagja vagy barátja között.

17. Vegyes rendelkezések

17.1. Az a tény, ha a Szerződés, a jelen ÁSZF vagy az Egyedi Megrendelés bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, vagy vélhetően érvénytelenné fog válni a jövőben, nem érinti azoknak, mint egésznek az érvényességét. Az érvényben maradó részeket a részleges érvénytelenségre való tekintet nélkül kell értelmezni és végrehajtani. Ilyen esetben a felek kötelesek jóhiszeműen tárgyalásba bocsátkozni annak érdekében, hogy mindkét Fél gazdasági koncepciójához legközelebb álló megoldással helyettesítsék a rendelkezést. Ugyanezen módon kell eljárni abban az esetben is, ha a Szerződés, vagy a jelen ÁSZF vagy az Egyedi Megrendelés nem szabályoz valamely kérdést.

17.2. A jelen ÁSZF és annak melléklete vagy mellékletei képezik a Feleknek a szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodását és egyetértését, és érvénytelenít minden korábbi, a Felek közötti képviseletet, egyeztetést és megállapodást a szerződés tárgyának vonatkozásában.

17.3. A Megrendelő a META-INF előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult a jelen ÁSZF és az Egyedi Megrendelés szerinti jogait vagy kötelezettségeit másra engedményezni vagy bármely más módon átruházni.

17.4. A META-INF fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatásának fejlesztése, javítása vagy a vonatkozó jogszabályokhoz történő alkalmazkodás, illetve más célból a jelen ÁSZF-et kiegészítse vagy módosítsa. A META-INF a kiegészítésről, illetve módosításról annak hatályba lépését megelőzően tájékoztatja a Megrendelőt. Amennyiben a kiegészítés vagy módosítás a Megrendelő számára hátrányos, a Megrendelő jogosult az ÁSZF felmondására, legkésőbb a tájékoztatástól számított öt munkanapon belül. A felmondás arra a napra szól, amelyen a módosítások hatályba lépnek. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatást a fenti határidő elteltét követően is használja, illetve igénybe veszi, úgy a META-INF azt a módosítás, illetve kiegészítés elfogadásaként értelmezi. A módosítások soha nem visszamenőleges hatályúak.

17.5. Amennyiben a META-INF a jelen ÁSZF szerinti valamely jogát nem, vagy csak részben gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a jogról lemondott.

17.6. A META-INF a jelen ÁSZF-ben nem alkalmaz olyan feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve olyan feltételt sem, amely eltér a Megrendelő és a META-INF között esetlegesen korábban alkalmazott feltételtől. Az előzőekre tekintettel a Megrendelő külön tájékoztatására nem kerül sor.

17.7. Felek a jelen ÁSZF-bél és az Egyedi Megrendelésből eredő vitáik esetén igyekeznek a felmerült problémákat elsődlegesen tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben ésszerű időn belül a jelen Keretszerződésből és az Egyedi Megrendelésből eredő vita megoldására nem születik megállapodás, úgy Felek megállapodnak, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik kikötik Magyarország bíróságainak joghatóságát és – pertárgy értékétől függően – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

17.8. A Szerződésben, a jelen ÁSZF-ben és az Egyedi Megrendelésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

I. számú melléklet: Egyedi Megrendelés

A Felek kötelesek kiállítani a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező Egyedi Megrendelést, melyet a Felek aláírásukkal kötelesek ellátni. (Lásd az ÁSZF 3.5. pontját.)

Egyedi Megrendelés (minta)

Jelen egyedi megállapodás (a továbbiakban: „Egyedi Megrendelés”) létrejött egyrészről a

META-INF Szolgáltató Korlátolt Felelősségű (székhely: 1192 Budapest, Taksony uta 6. fszt. 1. ; cégjegyzékszám: 01-09-170431; adószám: 13024583-2-41) (továbbiakban „META-INF”),

másrészről

[Megrendelő neve] (székhely: [_________________-], cégjegyzékszáma: [___________]; adószám: [___________]) (továbbiakban “Megrendelő”),

(a továbbiakban külön-külön ”Fél” és együttesen a ”Felek”) között a mai napon az alábbiak szerint:

1. Felek között [________________] napján szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés”) jött létre. Jelen Egyedi Megrendelés keretében a Megrendelő megrendeli, a META-INF pedig elvállalja az alább részletezett feladatok elvégzését a következők szerint.

Projekt neve: [_____________]

Elvégzendő feladatok: [_____________]

Teljesítési határidő: [_____________]

Becsült munkaórák: [_____________]

Becsült megbízási Díj: [_____________]

2. Egyéb további a Szerződésben nem szabályozott vagy ahhoz képest speciális rendelkezések:

3. Jelen Egyedi Megállapodás a fenti 1. pontban meghatározott feladat teljesítésére jött létre.

4. Jelen Egyedi Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Szerződés és a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései, valamint a jelen Egyedi Megrendelés mellékletét képező Ajánlatban foglaltak irányadóak.

A Felek a jelen Egyedi Megrendelést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – elolvasás és közös értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

Kelt:

II. számú melléklet: Az Atlassian műszaki javaslatainak elérhetősége

Jelen melléklet célja

Az Atlassian termékek és azokhoz kapcsolódó app-ok futtatásához szükséges infrastruktúrának minden esetben meg kell felelnie az Atlassian műszaki javaslatainak. Ezeket a műszaki javaslatokat példálózó jelleggel jelen melléklet tartalmazza. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen Mellékletben megjelölt oldalakon kívül számos egyéb oldal is tartalmazhat további előírást, így kérjük, hogy a rendszer telepítése előtt teljeskörűen járon utána, hogy azon rendszer amelyen futtatni kívánja az Atlassian terméket, vagy az ahhoz kapcsolódó app-ot, megfelel e a gyártói követelményeknek. Fel kívánjuk hívni a figyelmét továbbbá, hogy amennyiben az infrastruktúra nem megfelelő, úgy fennáll annak a lehetősége, hogy a futtatni kívánt rendszer és az ahhoz kapcsolódó app nem lesz alkalmas a kívánt cél elérésére.

Ismételten hangsúlyozni kívánjuk, hogy a Megrendelő köteles biztosítani, hogy az Atlassian rendszer és az ahhoz kapcsolódó app-ok futtatáshoz szükséges infrastruktúra minden esetben megfelel az Atlassian műszaki javaslatainak (többek között, de nem kizárólag: memória, hálózat, megfelelő diszk sebesség, stb.), amellyel kapcsolatosan illetve melynek hiányosságai miatt az esetleges működésképtelenséggel, illetve nem megfelelő működéssel kapcsolatban a META-INF-et semmilyen felelősség nem terheli.

A műszaki javaslatok kizárólag Server, illetve Data Center deployment választása esetén érvényesek, míg Cloud deployment esetén az Atlassian vállalja a termékek megfelelő üzemeltetésének biztosítását, amellyel kapcsolatos tájékoztató az alábbi oldalakon érhető el:
https://confluence.atlassian.com/cloud/compare-atlassian-cloud-vs-server-744721664.html
https://www.atlassian.com/trust/reliability/infrastruct

Az Atlassian műszaki javaslatai

Jira Server

Telepítési követelmények:
https://confluence.atlassian.com/adminjiraserver/jira-applications-installation-requirements-938846826.html

Jira méretezési segédlet:
https://confluence.atlassian.com/jirakb/jira-server-sizing-guide-975033809.html

Virtuális környezet:
https://confluence.atlassian.com/jirakb/run-jira-server-in-a-virtualized-environment-461504625.html

Memória limit beállítások:
https://confluence.atlassian.com/jirakb/startup-check-increasing-jira-application-memory-limits-939939840.html

Tárhely méretezés:
https://confluence.atlassian.com/jirakb/health-check-free-disk-space-local-home-993920185.html

Teljesítményproblémák elhárításáról:
https://confluence.atlassian.com/jirakb/troubleshoot-performance-issues-in-jira-server-336169888.html

Támogatott környezet kialakítása:
https://confluence.atlassian.com/adminjiraserver/supported-platforms-938846830.html

Jira Data Center

Telepítési követelmények:
https://confluence.atlassian.com/adminjiraserver/installing-jira-data-center-938846870.html

Méretezési segédlet:
https://confluence.atlassian.com/enterprise/jira-data-center-size-profiles-955171062.html

Production deployment:
https://confluence.atlassian.com/enterprise/3-2-plan-production-deployment-461504590.html

Data Center on AWS:
https://confluence.atlassian.com/enterprise/infrastructure-recommendations-for-enterprise-jira-instances-on-aws-969532459.html

Monitoring stratégia:
https://confluence.atlassian.com/enterprise/getting-started-with-data-center-monitoring-946040846.html
https://confluence.atlassian.com/enterprise/jira-data-center-sample-deployment-and-monitoring-strategy-953148860.html

Jira DC labor teszteredmények:
https://confluence.atlassian.com/enterprise/jira-data-center-performance-608960753.html
https://confluence.atlassian.com/adminjiraserver/performance-and-scale-testing-965568707.html

Confluence Server

Rendszerkövetelmények:
https://confluence.atlassian.com/doc/system-requirements-126517514.html

Hardverigény:
https://confluence.atlassian.com/doc/server-hardware-requirements-guide-30736403.html

Telepítési követelmények:
https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-installation-guide-135681.html

Teljesítmény növelés:
https://confluence.atlassian.com/doc/performance-tuning-130289.html

Memória beállítások:
https://confluence.atlassian.com/doc/memory-usage-and-requirements-130882.html

Virtuális környezet:
https://confluence.atlassian.com/doc/running-confluence-in-a-virtualized-environment-200709958.html

Támogatott környezet kialakítása:
https://confluence.atlassian.com/doc/supported-platforms-207488198.html

Confluence Data Center

Telepítési követelmények:
https://confluence.atlassian.com/doc/installing-confluence-data-center-203603.html

Data Center Load profiles:
https://confluence.atlassian.com/enterprise/confluence-data-center-load-profiles-946603546.html

Data Center labor teszteredmények:
https://confluence.atlassian.com/doc/confluence-data-center-performance-790795852.html

Monitoring stratégia:
https://confluence.atlassian.com/enterprise/getting-started-with-data-center-monitoring-946040846.html
https://confluence.atlassian.com/enterprise/confluence-data-center-sample-deployment-and-monitoring-strategy-951386345.html

Clustering:
https://confluence.atlassian.com/doc/clustering-with-confluence-data-center-790795847.html

Data Center on AWS:
https://confluence.atlassian.com/enterprise/infrastructure-recommendations-for-enterprise-confluence-instances-on-aws-965544795.html

Data Center on Azure:
https://confluence.atlassian.com/doc/getting-started-with-confluence-data-center-on-azure-937176452.html

Néhány egyéb Atlassian termékről

Bitbucket rendszerigény: https://confluence.atlassian.com/bitbucketserver/supported-platforms-776640981.html#:~:text=You'll%20need%20at%20least,the%20number%20of%20active%20users.

Bamboo rendszerigény: https://confluence.atlassian.com/bamboo/bamboo-best-practice-system-requirements-388401170.html

Crowd rendszerigény: https://confluence.atlassian.com/crowd0212/supported-platforms-935372526.html

Marketplace app-ok gyártók műszaki javaslatai

Egyes Marketplace app-ok számottevő mértékben növelhetik a rendszer összesített hardverigényét. Az egyes addonok dokumentációjának linkje elérhető az adott app saját Marketplace oldaláról.

Atlassian Marketplace: https://marketplace.atlassian.com/

Például:

Egyéb források

Ismételten felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen mellékletben szereplő felsorolás példálozó jellegű, amely a teljesség igénye nélkül készült. Az egyes termékekhez kapcsolódó dokumentumok részletes áttekintésén túlmenően, javasoljuk az Atlassian Community fórumain való keresést, ahol a közösségi aktivátásnak köszönhetően a hivatalos dokumentációkat kiegészítendő, számtalan további egyedi esetre is található megoldás, továbbá az egyéb internetes keresők alkalmazását.

Atlassian közösség fóruma: https://community.atlassian.com/

Kérdések, problémák felmerülése esetén a META-INF Kft. áll a Megrendelő rendelkezésére, azonban a megfelelő hardveres infrastruktúra kialakítása minden esetben a Megrendelő kötelessége, azzal kapcsolatosan segítséget a META-INF Kft. nem tud nyújtani.

III. számú melléklet: Teljesítési igazolás

Az adott tevékenység elvégzésére vonatkozó Teljesítési igazolást a Megrendelő adja át a META-INF részére. (Lásd az ÁSZF 4.5.1.17. pontját.)

Teljesítési Igazolás (minta)

mely létrejött egyrészről ......................................................... (székhely:......................................; cégjegyzékszáma: ..........................; adószám: ................................, képviseli: .................)mint megrendelő (továbbiakban Megrendelő), másrészről a META-INF Kft. (székhely: 1192 Budapest, Taksony utca 6.; cégjegyzékszám: 01-09 170431; adószám: 13024583-2-43), mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

(külön-külön Fél, együttesen Felek) között

Teljesítés tárgya:

Teljesítés eredménye:

 • A Megrendelő igazolja, hogy a Vállalkozó jelen projektet/ szolgáltatást a szerződésnek és a vonatkozó előírásoknak megfelelően hibátlanul teljesítette.
 • A Megrendelő a teljesítést elfogadja, amely alapján a Vállalkozó a beszerzési rendelés fenti tétel szerinti ...........................+ÁFA vállalkozói díj számlázásra jogosult.

Budapest, 2020.

………………………………….

Megrendelő képviselője