Utolsó változás időpontja: 2022.10.17.

Annak érdekében, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban bekövetkező változások könnyen nyomon követhetőek legyenek, az alábbi táblázatban összefoglaljuk a változásokat, hatálybalépésük megjelölésével, valamint a változás rövid leírásával:

Verzió

Hatályos időszak

Változás

Letöltés

v5 2022.10.17. - Adatfeldolgozók módosítása KÉPZÉSEK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ v5
v4

2021.03.25. -

2022.10.16.

Társaság képviselőinek módosítása KÉPZÉSEK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ v4
v3 2021.02.04. - 2021.03.24. Jogszabály alapján kezelt adatok körének változása (csökkenése) KÉPZÉSEK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ PDF v3
v2 2020.11.23-2021.02.03. Közös adatkezelésre vonatkozó rész KÉPZÉSEK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ PDF v2

v1

2020.09.01.- 2020.11.22.

Kezdeti verzió

KÉPZÉSEK ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ PDF v1

Köszönjük, hogy a META-INF Kft. által nyújtott szolgáltatást kívánja igénybe venni! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Társaságunk számára nagyon fontos az Ön személyes adatainak megfelelő védelme és azok tiszteletben tartása.

A fenti célok elérése érdekében a jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összehangban tartalmazza a

Cégnév: META-INF Szolgáltató e Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1192 Budapest, Taksony utca 6. fszt. 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-170431

Adószám: 13024583-2-43

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Gáspár Attila, Hegyi Tibor ügyvezetők önállóan

E-mail: info@meta-inf.hu

Telefonszám: +36 30 515 4464

(a továbbiakban mint: “Szolgáltató”)

által az ún. „Atlassian Solution Partner”-i tevékenysége keretében nyújtott képzési szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevevői (a továbbiakban mint: “Felhasználó”) által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat. A Tájékoztató célja, hogy pontos képet adjon arról, miért és hogyan, valamint mennyi ideig kezeljük azon Felhasználóinkkal kapcsolatos személyes adatokat, akik a Szolgáltatást igénybe veszik.

Jelen Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató egyéb szolgáltatásaira vonatkozó adatvédelmi tájékoztatójának (https://www.meta-inf.hu/hu/adatvedelmi-szabalyzat/) rendelkezései irányadóak, illetve jelen Tájékoztató az egyéb szolgáltatásokra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóval összhangban értelmezendő.

I. Néhány adatvédelemmel kapcsolatos alapvető fogalom a Tájékoztató megértéséhez

Személyes adat

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Az Ön adatainak kezelője a Szolgáltató.

Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Érintett

Mindenki, aki a Weboldalon vagy bárhol máshol a Szolgáltatóval megosztja személyes adatait, vagy akinek a személyes adatait a Szolgáltató egyébként kezeli. Például Ön, aki ezt a Tájékoztatót olvassa.

Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Különleges adat

A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Genetikai adat

Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

Biometrikus adat

Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.

Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A fenti fogalmak többsége a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető̋ a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége forduljon hozzánk bizalommal.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatkezelésük során sem különleges, sem genetikai, sem biometrikus adatokat nem kezelünk és ilyen adatokat nem is kérünk Öntől.

II. Milyen esetekben kezelünk személyes adatokat?

A Felhasználó személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével a Szolgáltató az alábbi esetekben kezeli:

  • Képzések, workshopok
  • Számlázás
  • Ügyfélszolgálat

III. Milyen adatokat, milyen célból és mennyi ideig kezelünk?

Az egyes fent meghatározott esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:

  • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);
  • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”);
  • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”);
  • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”);

Tekintettel arra, hogy az egyes kapcsolattartási módokkal összefüggésben nem tudjuk korlátozni az egyes Felhasználók által részünkre megküldött személyes adatok körét, mivel a Felhasználó által esetlegesen önkéntesen megadott személyes adatokra ráhatásunk nincsen, ezért erre tekintettel kérjük, hogy csak a legszükségesebb, a Szolgáltató által jelen Tájékoztatóban előírt adatokat és információkat ossza meg akkor, amikor bármely módon kapcsolatba kíván lépni velünk, így semmi esetre se osszon meg társaságunkkal semmilyen személyes információt, amelyet jelen Tájékoztató szerint nem kérünk, illetve nem kívánunk kezelni. Amennyiben jelen pont szerinti kifejezett kérésünk ellenére olyan információt is megküld részünkre, amely személyes adat kezelése nem szükséges és ezzel összefüggésben később esetlegesen kára származik Társaságunknak, úgy jelen Tájékoztató elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy Társaságunkat az esetleges káros következmények, így különösen bírság megfizetése alól mentesíti, helyettünk helytáll.

III.1. Képzés, workshop

A Szolgáltató a Felhasználó részére Atlassian rendszerek használatához kapcsolódó képzést nyújt, amely során szükséges a képzéseken résztvevő személyek személyes adatainak kezelése, annak érdekében, hogy az oktatáson való részvételük igazolva legyen, illetőleg részükre az oktatás tananyaga átadható legyen. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: „Fktv.”) és a felnőttképzési törvény végrehajtásáról szóló 11/2020 (II.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Fktv vhr.”) hatálya alá tartozik, így a Felhasználó vonatkozásában kezelendő személyes adatok körét, továbbá a kezelésük időtartamát jogszabály írja elő.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó vezeték- és keresztneve

A Felhasználó azonosítása, szerződéskötéshez szükséges adat, statisztikai célú adattovábbítás teljesítése.

Jogszabályi kötelezettség teljesítése (Fktv. 21. § (1) bekezdés aa) pont) / Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítése esetén az adatkezelés elleni tiltakozásig, igényérvényesítés céljából legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)

Jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén a szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig (Fktv. 21. § (5) bekezdés)

A Felhasználó születési neve

A Felhasználó azonosítása, szerződéskötéshez szükséges adat, statisztikai célú adattovábbítás teljesítése.

Jogszabályi kötelezettség teljesítése (Fktv. 21. § (1) bekezdés aa) pont) / Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítése esetén az adatkezelés elleni tiltakozásig, igényérvényesítés céljából legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)

Jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén a szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig (Fktv. 21. § (5) bekezdés)

A Felhasználó születési helye

A Felhasználó azonosítása, szerződéskötéshez szükséges adat, statisztikai célú adattovábbítás teljesítése.

Jogszabályi kötelezettség teljesítése (Fktv. 21. § (1) bekezdés aa) pont) / Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítése esetén az adatkezelés elleni tiltakozásig, igényérvényesítés céljából legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)

Jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén a szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig (Fktv. 21. § (5) bekezdés)

A Felhasználó születési ideje

A Felhasználó azonosítása, szerződéskötéshez szükséges adat, statisztikai célú adattovábbítás teljesítése.

Jogszabályi kötelezettség teljesítése (Fktv. 21. § (1) bekezdés aa) pont) / Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítése esetén az adatkezelés elleni tiltakozásig, igényérvényesítés céljából legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)

Jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén a szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig (Fktv. 21. § (5) bekezdés)

A Felhasználó édesanyja neve

A Felhasználó azonosítása, szerződéskötéshez szükséges adat, statisztikai célú adattovábbítás teljesítése.

Jogszabályi kötelezettség teljesítése (Fktv. 21. § (1) bekezdés aa) pont) / Szerződés teljesítése

Szerződés teljesítése esetén az adatkezelés elleni tiltakozásig, igényérvényesítés céljából legkésőbb a szerződés megszűnését követő 5. év végéig (az igény elévülésének határideje, Ptk. 6:22. § (1) bekezdés)

Jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén a szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig (Fktv. 21. § (5) bekezdés)

A Felhasználó oktatási azonosító száma A Felhasználó azonosítása, adattovábbítás teljesítése. Jogszabályi kötelezettség teljesítése (Fktv. 21. § (1) bekezdés aa) pont) A szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig (Fktv. 21. § (5) bekezdés)

A Felhasználó e-mail címe

A Felhasználó azonosítása, statisztikai célú adattovábbítás teljesítése.

Jogszabályi kötelezettség teljesítése (Fktv. 21. § (1) bekezdés ab) pont)

A szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig (Fktv. 21. § (5) bekezdés)

A Felhasználó legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével kapcsolatos adatai Statisztikai célú adattovábbítás teljesítése. Jogszabályi kötelezettség teljesítése (Fktv. 21. § (1) bekezdés ac) és ba) pont) A szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig (Fktv. 21. § (5) bekezdés)
A Felhasználó idegennyelvismerete Statisztikai célú adattovábbítás teljesítése. Jogszabályi kötelezettség teljesítése (Fktv. 21. § (1) bekezdés ba) pont) A szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig (Fktv. 21. § (5) bekezdés)

A képzésbe történő belépéssel, annak elvégzésével, illetve elvégzés hiányában a képzésből történő kilépéssel kapcsolatos adatok

A Felhasználó azonosítása, statisztikai célú adattovábbítás teljesítése.

Jogszabályi kötelezettség teljesítése (Fktv. 21. § (1) bekezdés bb) pont)

A szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig (Fktv. 21. § (5) bekezdés)

A képzés során történő értékeléssel, minősítéssel kapcsolatos adatok

A Felhasználó azonosítása, statisztikai célú adattovábbítás teljesítése, államháztartási és európai uniós források igénybevételének és felhasználásnak ellenőrzésével kapcsolatos adattovábbítás teljesítése.

Jogszabályi kötelezettség teljesítése (Fktv. 21. § (1) bekezdés bc) pont)

A szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig (Fktv. 21. § (5) bekezdés)

A képzéssel kapcsolatos fizetési kötelezettséggel összefüggő adatok, igénybe vett képzési hitellel kapcsolatos adatok

A Felhasználó azonosítása, statisztikai célú adattovábbítás teljesítése, államháztartási és európai uniós források igénybevételének és felhasználásnak ellenőrzésével kapcsolatos adattovábbítás teljesítése.

Jogszabályi kötelezettség teljesítése (Fktv. 21. § (1) bekezdés bd) pont)

A szerződés megkötésétől számított 8. év utolsó napjáig (Fktv. 21. § (5) bekezdés)

III.2. Számlázás

III.2.1. Amennyiben a Szolgáltatás ellenértékről szóló számla kiállítása jogi személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címe

A számlázással kapcsolatosan a Felhasználóval való kapcsolattartás

A Szolgáltatóra jogos érdeke

A Szolgáltató által jogszabály alapján kötelezően kiállítandó számla Felhasználó részére történő megküldése

A szerződés megszűnésének évét követő 5. év utolsó napjáig, illetve a Felhasználó törléséig

A Felhasználó által kapcsolattartásra kijelölt személy vezeték és keresztneve

A számlázással kapcsolatosan a Felhasználóval való kapcsolattartás

A Szolgáltatóra jogos érdeke

A Szolgáltató által jogszabály alapján kötelezően kiállítandó számla Felhasználó részére történő megküldésével kapcsolatosan a Felhasználó azonosítása

A szerződés megszűnésének évét követő 5. év utolsó napjáig, illetve a Felhasználó törléséig

A Felhasználó által kapcsolattartásra kijelölt személy telefonszáma

A számlázással kapcsolatosan a Felhasználóval való kapcsolattartás

A Szolgáltatóra jogos érdeke

Kapcsolattartás a Szolgáltató által jogszabály alapján kötelezően kiállítandó számlával kapcsolatosan

A szerződés megszűnésének évét követő 5. év utolsó napjáig, illetve a Felhasználó törléséig

A Szolgáltató a fent megjelölt adatot személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha a kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza. Amennyiben a kapcsolattartásra megadott e-mail cím általános (pl. info@példa.hu vagy penzugy@példa.hu) formátumú, úgy abban az esetben a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a kapcsolattartási e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza, úgy a kapcsolattartó személytől való hozzájárulás beszerzése a Felhasználó feladata.

III.2.2. Amennyiben a Szolgáltatás használatáért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása természetes személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó vezeték és keresztneve

A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése

Jogszabályi kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

A Felhasználó lakcíme

A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése

Jogszabályi kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

A Felhasználó adóazonosító jele

A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése

Jogszabályi kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

A Felhasználó e-mail címe

A számlázással kapcsolatosan a Felhasználóval való kapcsolattartás

Jogszabályi kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

A számla kötelező adattartalmát, illetve a számla tárolásának időtartamát jogszabály írja elő, így a Szolgáltató ezen adatokat jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli.

III.3. Ügyfélszolgálat

A Felhasználóink részére történő technikai segítségnyújtás érdekében ügyfélszolgálatot tartunk fenn.

E-mail megkeresés esetén:

Amennyiben a Felhasználó e-mail útján keresi meg Ügyfélszolgálatunkat az info@meta-inf.hu e-mail címen akkor az e-mail elküldésével tudomásul veszi adatainak kezelését. Ahhoz, hogy az ügyfélszolgálati megkereséseket teljesíteni tudjuk, bizonyos személyes adatok kezelése szükséges. Ezek nélkül ügyfélszolgálati megkeresését teljesíteni sem tudjuk, hiszen nem tudnánk kapcsolatba lépni Önnel.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó e-mail címe

Felhasználó azonosítása, ügyfélszolgálati szolgáltatás teljesítése

Szerződés teljesítése

Az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő második év december 31. napjáig.

A Felhasználó vezeték és keresztneve

Felhasználó azonosítása, ügyfélszolgálati szolgáltatás teljesítése

Szerződés teljesítése

Az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő második év december 31. napjáig.

A Felhasználó által az „aláírásában” esetlegesen megadott social media elérhetőségei

-

Szerződés teljesítése

Az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő második év december 31. napjáig.

IV. Hol és hogyan tároljuk a személyes adatait?

Minden személyes adatot elektronikusan, megbízható védelemmel ellátott szervereken tárolunk. Az általunk tárolt adatok vagy olyan szerveren találhatóak, amelyek az Európai Unió területén találhatóak, vagy olyan adatfeldolgozók szerverén, akik megfelelő tanúsítással rendelkeznek a személyes adatok kezelésével összefüggésben.

A Szolgáltató több szinten (fizikailag, technikailag és szervezeti úton) gondoskodik az adatok védelméről, amely védelmi szintek minden esetben megfelelnek az iparági standardoknak.

A fentiek ellenére a Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

V. Milyen jogokat érvényesíthet személyes adataival kapcsolatban?

Tájékoztatáskérés (hozzáférési jog): Személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk – személyesen a székhely címünkön, írásban, a székhely címünkre küldött ajánlott vagy tértivevényes levélben vagy a privacy@meta-inf.hu e-mail címre küldött e-mailben.

A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján a tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre és az adatkezelés kapcsán az Önt megillető jogokra. Adattovábbítás esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.

A tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha Ön a kérés alapján egyértelműen azonosítható. Ha e-mailben vagy postai úton jön a kérés, akkor csak a nálunk regisztrált e-mail címéről küldött e-mailt tekintjük hitelesnek, illetőleg csak a nálunk nyilvántartott postai címére tudunk tájékoztatást küldeni. Hacsak Ön a személyazonosságát önkéntesen másképpen nem igazolja, a nyilvántartásunkban nem regisztrált e-mail címre vagy postacímre – az Ön adatainak biztonsága érdekében – sem tudunk tájékoztatást küldeni.

Helyesbítés: A tájékoztatáskérésénél fent leírt módokon Ön bármikor kérheti az adatainak helyesbítését, módosítását vagy azok kiegészítését is. Ezt szintén csak a tájékoztatáskérésnél bemutatott hiteles forrásból származó kérelem alapján tudjuk teljesíteni.

Korlátozás: Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését különösen akkor korlátozzuk, ha:

a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely alatt az adatok pontosságát ellenőrizzük.
b) Nálunk az adatkezelés jogalapja ugyan megszűnt, de Ön írásban kéri azok korlátozott megőrzését az esetleges jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Tiltakozás: Ha a jelen tájékoztató szerint jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait, Ön bármikor tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Ilyenkor a tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban esetleg továbbításra kerültek.

Törlés (“elfeledtetéshez való jog”): A GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok bármelyikének fennállása esetén Ön bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.

A törlést megtagadhatjuk, ha a személyes adatok kezelését számunkra valamilyen jogszabály előírja, vagy ha azok jogi igényeink érvényesítéséhez szükségesek. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt. A törlés után a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

Személyes adatok átadása (adathordozhatóság): Ön bármikor kérheti tőlünk, hogy kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

Arra kérjük Önt, hogy a fenti jogait ne gyakorolja rendeltetésellenesen, hanem csak akkor, ha annak valós alapja van vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.

VI. Közös adatkezelés

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szolgáltatás keretében nyújtott oktatások népszerűsítése, értékesítése és szervezésének lebonyolítása érdekében az alábbi társaságokkal működik együtt:

Név: Training 360 Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56. A. ép. III. em.
Cégjegyzékszám: 01-09-970992
E-mail cím: info@training360.hu
Képviseli: Nyisztor József ügyvezető
(a továbbiakban: “Training 360”)

Név: Trinspire Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
Cégjegyzékszám: 01-09-723584
E-mail cím: info@trinspire.hu
Képviseli: Gyúri Attila ügyvezető
(a továbbiakban: “Masterfield Oktatási Központ”)

A Szolgáltató a Training 360 és a Masterfield Oktatási központ által szervezett oktatások tekintetében az előbbiekkel a GDPR 26. cikk (1) bekezdése szerinti közös adatkezelőnek minősül a jelen Tájékozatató III.1. pontjában részletezett személyes adatok tekintetében. A Szolgáltató a Training 360-al és a Masterfield Oktatási Központtal a GDPR 26. cikk (1) bekezdésének rendelkezéseivel összahangban közös adatkezelői megállapodást kötött, mely a felek között szabályozza a GDPR szerinti jogok és kötelezettségek gyakorlásának módját és a felek által ellátandó felelősség megoszlását.

A GDPR 26.cikk (2) bekezdése szerint a Szolgáltató a közös adatkezelői megoldás lényegi tartalmáról a https://www.meta-inf.hu/hu/atlassian-kepzesek/tajekoztato-kozos-adatkezelesrol/ linken elérhető tájékoztatójában informálja a Felhasználót.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a GDPR 26. cikk (3) bekezdése alapján a fenti megállapodás tartalmára tekintet nélkül választása szerint a Szolgáltatóval, illetve a Training 360-al vagy a Masterfield Oktatási Központtal szemben is gyakorolhatja a GDPR szerint őt megillető és jelen Tájékozatató V. pontjában ismertetett jogait.

VII. Kik részére továbbítjuk, illetve kik férhetnek hozzá személyes adataihoz?

VII.1. Hetzner

A jelentkezések kezeléséhez kapcsolódóan a META-INF a Hetzner szerverszolgáltatásait veszi igénybe, melynek szerverei Németországban, az Európai Unión belül találhatóak. A Hetzner elérhetőségei:

Név: Hetzner Online GmbH
Székhely: Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Németország
Cégjegyzékszám: Ansbach, HRB 6089
E-mail cím: info@hetzner.com
Telefonszám +49 9831 505-0
Képviseli: Martin Hetzner, ügyvezető

(a továbbiakban: “Hetzner”)

A Hetzner adatvédelmi tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://www.hetzner.com/legal/privacy-policy

VII.2. Levelezés (e-mail)

A Szolgáltató az e-mailen történő kommunikáció lebonyolításához a Google Inc. Gmail elnevezésű szolgáltatását használja.

Név: Google Ireland Ltd
Székhely: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország
Szerverközpont: Dublin, Írország

(a továbbiakban: “Google”)

A Google az Európain Unión belüli adatkezelését Dublinban, azaz az Európai Unión belül található szerverein keresztül valósítja meg. A Google által biztosított szerveren a Felhasználóval kapcsolatosan tárolt adatokhoz a Google semmilyen módon nem férhet hozzá, az adatokat nem módosíthatja, törölheti, használhatja, illetve egyéb módon sem kezelheti.

A Google több szinten gondoskodik az adatok védelméről, például fizikailag védve az adatokat tároló szervereket, melyeket elzárt helyen őrzi és amelyet biztonsági őrök és technikusok felügyelnek, az alkalmazottai között korlátozza a szervertermekbe történő belépést, infrastrukturális szinten szünetmentes tápokat és egyéb korszerű eszközöket alkalmazva, az adatok szintjén a hozzáférés korlátozásával, a rendszer folyamatos monitorozásával, titkosítással, tűzfal védelemmel van ellátva. A Google adatvédelmi irányelvei a https://policies.google.com/privacy/frameworks címen érhetőek el.

VII.3. Office365

A Szolgáltató a „Solution Partner” tevékenységével kapcsolatosan a Microsoft Corporation Office 365 szolgáltatást használja dokumentumoknak, oktatási anyagoknak stb. a Felhasználóval történő megosztásához. Az Office 365 szolgáltatás során az adatfeldolgozó:

Név: Microsoft Ireland Operations Limited
Székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18., Írország
Online elérhetőség: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacy-questions
Telefonszám: +353-1-706-3117
Képviseli: Satya Nadella igazgató

(a továbbiakban: “Microsoft”)

A Microsoft adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatói itt érhetők el:

https://privacy.microsoft.com/hu-hu

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

https://support.office.com/hu-hu/article/az-adatvédelmi-beáll%C3%ADtások-megtekintése-a-microsoft-office-adatvédelmi-központjában-d672876e-20d3-4ad3-a178-343d044e05c8?omkt=hu-HU&ui=hu-HU&rs=hu-HU&ad=HU

VII.4. Képzésekkel kapcsolatosan:

VII.4.1. A Szolgáltató a képzések megszervezéséhez a következő adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe:

Az Atlassian termékekkel kapcsolatos képzések megszervezésében eseti jelleggel partnerünk az:

Név: Oregional Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1158 Budapest, József Attila utca 49. A. ép.
Cégjegyzékszám: 01-09-737092
E-mail cím: info@oregional.hu
Képviseli: Nagy Géza ügyvezető

(a továbbiakban: “Oregional”)

Név: Training 360 Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56. A. ép. III. em.
Cégjegyzékszám: 01-09-970992
E-mail cím: info@training360.hu
Képviseli: Nyisztor József ügyvezető

(a továbbiakban: “Training 360”)

Név: Trinspire Kft.
Székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
Cégjegyzékszám: 01-09-723584
E-mail cím: info@trinspire.hu
Képviseli: Gyúri Attila ügyvezető

(a továbbiakban: “Masterfield Oktatási Központ”)

VII.4.2. A Szolgáltató az Fktv. 15. § (1) bekezdésének ab) pontja által előírt kötelezettségének teljesítése érdekében a Felhasználó adatait a felnőttképzési adatszolgáltatási rendszert (a továbbiakban: „FAR”) üzemeltető felnőttképzési államigazgatási szerv részére továbbítja, melynek elérhetőségei az alábbiak:

Név: Pest Megyei Kormányhivatal
Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 7.
Törzskönyvi azonosító szám: 789356
Képviseli: dr. Tarnai Richárd főispán
E-mail: pest@pest.gov.hu

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Pércsi Éva (címe: 1052 Budapest, Városház utca 7., telefon: +36 22 379493, e-mail: adatvedelem@pest.gov.hu)

(a továbbiakban: „PMKH”)

A PMKH adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=46760379

VII.4.3. Az oktatási azonosító szám beszerzésével, illetve kiadásával kapcsolatosan

Név: Oktatási Hivatal

Székhely: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Alapító okirat száma: 48049-4/2019/PKF

Képviseli: Brassói Sándor elnök

E-mail cím: info@oh.gov.hu

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Fktv. vhr. 25/A. § (1) bekezdése értelmében a Szolgáltató, mint felnőttképző a Felhasználót, mint képzésben résztvevő személyt az oktatási azonosító száma alapján tartja nyilván. Amennyiben a Felhasználó az oktatási azonosító számmal nem rendelkezik vagy az számára nem ismert és ezért a Szolgáltató azt a FAR rendszerben nem tudta a felnőttképzési államigazgatási szerv rendelkezésére bocsátani, úgy a Felhasználó oktatási azonosítójának lekérdezéséről, illetve beszerzéséről a FAR rendszer gondoskodik akként, hogy a Szolgáltató a Felhasználó természetes személyazonosító adatait a FAR rendszerben megadja a felnőttképzési államigazgatási szerv részére, aki azt továbbítja az Oktatási Hivatal részére az oktatási azonosító szám beszerzése érdekében.

VII.5. Számlázással kapcsolatosan

A Szolgáltató a számláit Magyarország egyik legnagyobb online számlázóprogramjával, a szamlazz.hu-val állítja ki. Amennyiben a Felhasználó számlázási adatként saját adatait adja meg, úgy a fentebb írtak szerint, mivel az személyes adatnak minősül, így a Szolgáltató adatkezelésének tárgyát képezi. A szamlazz.hu weboldal üzemeltetője:

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

E-mail: info@szamlazz.hu

Képviseli: Ángyán Balázs ügyvezető

(a továbbiakban: „KBOSS”)

A KBOSS rendelkezik a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szabályzattal, mely itt elérhető:

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

VIII. Kinek és milyen esetben vagyunk kötelesek kiadni személyes adatokat?

Az általunk kezelt személyes adatokat hatósági felszólításra az eljáró hatóság számára kötelesek vagyunk kiadni. Az ilyen adattovábbítás esetén és az ebből származó következmények miatt cégünk nem tehető felelőssé. Az adattovábbításról mindig tájékoztatást adunk Önnek.

IX. Milyen felelősségek merülhetnek fel a megadott személyes adatokkal kapcsolatban?

Amikor megadja nekünk személyes adatait, Ön felelősséget vállal azért, hogy az adatok és a hozzájárulások Öntől származnak és a valóságnak megfelelnek.

Kérjük, hogy harmadik fél adatait csak abban az esetben adja meg nekünk, ha arra a harmadik fél kifejezetten felhatalmazta. Az ebből eredő esetleges követelésekért cégünk nem vállal felelősséget.

Amennyiben harmadik fél a személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolva tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat haladéktalanul töröljük, anélkül, hogy arról Önt külön értesítenénk. Harmadik fél személyes adatait csak abban az esetben adja meg, ha a jelen Tájékoztató elérhetőségéről a harmadik felet tájékoztatta.

X. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az esetlegesen előforduló adatvédelmi incidenseket a jogszabályoknak megfelelően a bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül és az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást is vezetünk. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett Felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

XI. Adatvédelmi tisztviselő (DPO)

A GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, ha:

a) az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;

b) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;

c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató egyik fent megjelölt kötelező kategóriába sem tartozik bele, illetve mivel egyéb nyomós ok sem indokolja, így a Szolgáltatónál adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor.

XII. Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja vagy többi körülménye változik, a jelen Tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően módosítjuk és közzétesszük a Weboldalon és a Felhasználót is értesítjük a változásról azzal, hogy az esetleges változtatások a közzétételt követő 5. munkanapot követően lépnek hatályba. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

XIII. Kihez fordulhat a személyes adataival kapcsolatos kérdésekben, vagy hogy jogait érvényesítse?

Kérdéseivel keressen minket az privacy@meta-inf.hu e-mail címen, +36 30 515 4464-es telefonszámon vagy levélben a 1192 Budapest Taksony utca 6. fszt 1. alatti címen.

A Felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a Szolgáltatóval, mint adatkezelővel szemben jogosult gyakorolni. Amennyiben a Felhasználó jogaival élni kíván, úgy azt elsősorban a Szolgáltató felé köteles jelezni

Jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 0613911400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu