Verzió

Hatályos időszak

Változás

Letöltés

v2 2021.02.04. - Jogszabály alapján kezelt adatok körének változása (csökkenése) PDF letöltés

v1

2020.11.23 - 2021.02.03.

Kezdeti verzió

PDF letöltés

A META-INF Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1192 Budapest, Taksony utca 6. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-170431, adószám: 13024583-2-43, képviseli: Gáspár Attila, ügyvezető, a továbbiakban: „META-INF”) az általa a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény („Fktv.”) hatálya alá tartozó és a Training360 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56. A. ép., III. em., cégjegyzékszám: 01-09-970992, adószám 23150041-2-43, képviseli: Nyisztor József ügyvezető, a továbbiakban: “Training360”) vagy a Trinspire Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49., cégjegyzékszám: 01-09-723584, adószám 13204699-2-41, képviseli: Gyúri Attila ügyvezető, a továbbiakban: “Masterfield Oktatási Központ”) közreműködésével az Atlassian Pty által fejlesztett termékekkel, valamint ahhoz kapcsolódó app-okkal kapcsolatosan szervezett oktatások (a továbbiakban: „Oktatás”) résztvevőit (a továbbiakban: „Képzésben Résztvevő”) az alábbiak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a META-INF által tartott Oktatás szervezésében a Training360 vagy a Masterfield Oktatási Központ is közreműködik, úgy a META-INF és a Training360 vagy a Masterfield Oktatási Központ a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation) szóló, Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: „GDPR”) 26. cikk (1) bekezdése szerinti közös adatkezelőnek minősülnek.

A META.INF a Training360-al és a Masterfield Oktatási Központtal a GDPR 26. cikk (1) bekezdése szerint külön közös adatkezelői megállapodást kötött, amely a felek között a GDPR szerinti kötelezettségek és a felek közötti felelősség megoszlását rendezi. A GDPR 26. cikk (2) bekezdésével összhangban a META-INF, a Training360 és a Masterfield Oktatási Központ a Képzésben Résztvevő számára a megállapodás lényegi tartalmáról az alábbi tájékoztatást nyújtja.

A felek közös adatkezelésével a Képzésben Résztvevő alábbi adatai érintettek:

 • vezeték- és keresztnév (Fktv. 21. § (1) bekezdés aa) pont);
 • születési név (Fktv. 21. § (1) bekezdés aa) pont);
 • születési hely (Fktv. 21. § (1) bekezdés aa) pont);
 • születési idő (Fktv. 21. § (1) bekezdés aa) pont);
 • anyja neve (Fktv. 21. § (1) bekezdés aa) pont);
 • oktatási azonosító szám (Fktv. 21. § (1) bekezdés aa) pont);
 • e-mail cím (Fktv. 21. § (1) bekezdés ab) pont);
 • legmagasabb iskolai végzettség, szakképesítés, szakképzettség (Fktv. 21. § (1) bekezdés ac) és ba) pont);

illletve a képzéssel összefüggő adatok esetében – amennyiben a képzés megszervezése szempontjából releváns – a képzésben részt vevő személy alábbi adatai:

 • idegennyelv ismeret (Fktv. 21. § (1) bekezdés ba) pont);
 • képzésbe történő belépéssel, annak elvégzésével, illetve elvégzés hiányában a képzésből történő kilépéssel kapcsolatos adatok (Fktv. 21. § (1) bekezdés bb) pont);
 • képzés során történő értékeléssel, minősítéssel kapcsolatos adatok (Fktv. 21. § (1) bekezdés bc) pont);
 • képzéssel kapcsolatos fizetési kötelezettséggel összefüggő adatok, igénybe vett képzési hitellel kapcsolatos adatok (Fktv. 21. § (1) bekezdés bd) pont);

A felek közötti megállapodás szerint a Training360 illetve a Masterfield Oktatási Központ köteles a fenti adatoknak a Képzésben Résztvevőtől való beszerzéséről gondoskodni és meggyőződni arról, hogy az adatkezelés jogalapja fennáll.

A Training360 illetve a Masterfield Oktatási Központ köteles a fenti adatokat a META-INF részére továbbítani.

Az Fktv. 15. § (1) bekezdésének b) pontja által előírt kötelezettséget, azaz Oktatásban Résztvevő adatainak a felnőttképzési államigazgatási szerv részére történő továbbítását a META-INF végzi.

A Képzésben Résztvevő a személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan a GDPR 15-20. cikke szerinti jogait – a közreműködő személyének függvényében – a Training 360 vagy a Masterfield Oktatási Központ irányába gyakorlhatja, illetve előbbiek kötelesek a Képzésben Résztvevő irányába a joggyakorlással kapcsolatos kötelezettségeket teljesíteni.

Az ügyfélszolgálati jellegű megkeresések teljesítésére szintén a Training 360 vagy a Masterfield Oktatási Központ köteles.

A Felek adatkezelési tájékoztatója a következő linkeken érhető el:

A felek tájékoztatják a Képzésben Résztvevőt, hogy a fentiektől függetlenül az őt megillető jogokat a GDPR 26. cikk (3) bekezdése alapján bármelyik féllel szemben gyakorolhatja.

Budapest, 2021. február 04.