Utolsó változás időpontja: 2022. október 18.

Annak érdekében, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban bekövetkező változások könnyen nyomon követhetőek legyenek, az alábbi táblázatban összefoglaljuk a változásokat, hatálybalépésük megjelölésével, valamint a változás rövid leírásával:

Verzió

Hatályos időszak

Változás

Letöltés
v10 2022.10.18. - Adatfeldolgozó módosítása Adatvédelmi Szabályzat v10
v9 2022.07.19. - 2022.10.17. Elérhetőség módosítása (XVI. fejezet) Adatvédelmi Szabályzat v9
v8 2022.04.12. - 2022.07.18. Az adatkezelési célok bővítése (új adatkezelési cél) Adatvédelmi Szabályzat v8
v7 2021.11.23. - 2022.04.11. Az adatkezelési célok bővítése (új adatkezelési cél) Adatvédelmi Szabályzat v7
v6 2021.09.02. - 2021.11.22. Az adatfeldolgozók körének bővülése Adatvédelmi Szabályzat v6
v5. 2021.03.22. - 2021.09.01.

A Felhasználó fogalomkörébe tartozó személyek bővítése, a rendezvényekkel kapcsolatosan használt eszközök körének bővítése, adattovábbítás címzettjének kiegészítése, adatkezelés körének kibővítése
EU-n kívüli adattovábbításra vonatkozó tájékoztatás módosítása, képzéssel kapcsolatos adatkezelés változása, adatvédelmi hatóság elérhetőségének módosítása
META-INF képviselőjének változása

Adatvédelmi Szabályzat v5
v4 2020.12.10. - 2021.03.21. A Jira Service Desk nevének megváltoztatása Jira Service Management-re Adatvedelmi Szabalyzat v4
v3 2020.04.23.- 2020.12.09. Módosítások honlapon eszközölt változások, illetve adatkezelés esetkörének változása miatt Adatvedelmi Szabalyzat v3

v2

2019.12.23. – 2020.04.22.

Módosítások az Atlassian legutolsó adatvédelmi szabályzat követelményeinek megfelelően

v1

2018.05.25. - 2019.12.22.

Kezdeti verzió

Adatvedelmi Szabalyzat v1

Köszönjük, hogy a META-INF Kft. által nyújtott szolgáltatást kívánja igénybe venni, vagy az általunk fejlesztett szoftvert kívánja használni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Társaságunk elsődleges célja az Ön személyes adatainak megfelelő védelme és azok tiszteletben tartása.

A fenti célok elérése érdekében a jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összehangban tartalmazza a

Cégnév: META-INF Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1192 Budapest, Taksony utca 6. fszt. 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-170431
Adószám: 13024583-2-43
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Képviseli: Gáspár Attila, Hegyi Tibor ügyvezetők önállóan
E-mail: info@meta-inf.hu
Telefonszám: +36 30 515 4464
(a továbbiakban mint: “Szolgáltató”)

által nyújtott szolgáltatásokkal vagy az általunk fejlesztett és forgalmazott szoftverekkel összefüggésben a felhasználóink (a továbbiakban mint: “Felhasználó”) által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat. A Tájékoztató célja, hogy pontos képet adjon arról, miért és hogyan, valamint mennyi ideig kezeljük azon Felhasználóinkkal kapcsolatos személyes adatokat, akik cégünkkel a honlapunkon vagy más csatornákon kapcsolatba kerülnek.

I. Néhány adatvédelemmel kapcsolatos alapvető fogalom a Tájékoztató megértéséhez

Személyes adat

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Adatkezelés

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

Adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

Az Ön adatainak kezelője a Szolgáltató

Adatfeldolgozó

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Harmadik fél

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Adattovábbítás

az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Érintett

Mindenki, aki a Weboldalon vagy bárhol máshol a Szolgáltatóval megosztja személyes adatait, vagy akinek a személyes adatait a Szolgáltató egyébként kezeli. Például Ön, aki ezt a Tájékoztatót olvassa.

Az érintett hozzájárulása

az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Különleges adat

a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat

Genetikai adat

egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

Biometrikus adat

egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

Adatvédelmi incidens

a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

A fenti fogalmak többsége a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető̋ a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége forduljon hozzánk bizalommal.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatkezelésük során sem különleges, sem genetikai, sem biometrikus adatokat nem kezelünk és ilyen adatokat nem is kérünk Öntől

II. Egyéb fogalmak

Weboldal

a Szolgáltató által üzemeltetett és a jelen tájékoztató 1. számú mellékletében felsorolt domain címek alatt elérhető weboldalalak, melyen a látogatók információkat szerezhetnek a Szolgáltatóról, illetve a Szolgáltatásról, továbbá igénybe vehetik azokat.

Szolgáltatás

jelenti együttesen a Szolgáltató által fejlesztett és az Atlassian Marketplace-n keresztül értékesített és ott felsorolt szoftvereket (továbbiakban, mint: „Vendor-i Szolgáltatások”), valamint a Szolgáltató által nyújtott tanácsadási és support, képzési, licencértékesítési, rendezvényszervezési tevékenységével kapcsolatos szolgáltatásokat (továbbiakban, mint: „Solution Partneri Szolgáltatások”).

Felhasználó

jelen Tájékoztató értelmezése során jelenti együttesen a Weboldal látogatóját, a Szolgáltatótól ajánlatot vagy konzultációt kérő személyt, a hírlevélre feliratkozó személyt és a Szolgáltatás igénybevevőjét (felhasználói fokozattól függetlenül), a nonprofit szervezetek támogatására pályázatot benyújtó személyt, illetőleg azon személyt, azon személyt, aki álláshirdetésre jelentkezik, továbbá a Szolgáltató rendezvényén látogatóként vagy előadóként vagy szakértőként résztvevő személyt.

III. Milyen esetekben kezelünk személyes adatokat?

A Felhasználó személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett elvek figyelembevételével a Szolgáltató az alábbi esetekben kezeli:

Szolgáltató általános tevékenységével összefüggésben

 • Weboldalon történő böngészés
 • Ajánlatkérés e-mailen keresztül
 • Hírlevél feliratkozás
 • Számlázás
 • Álláshirdetésre történő jelentkezés
 • Szerződéses kapcsolattartás
 • Nonprofit szervezet részére nyújtott támogatás
 • Ügyfélszolgálat
 • Oktatási és marketing anyagok küldése
 • A Weboldalon található sütik elhelyezése

Az úgynevezett “Atlassian Vendor” -i tevékenységhez kapcsolódóan

 • A Szolgáltató által fejlesztett szoftver igénybevétele
 • Licence értékesítés
 • Adatmigráció

Az úgynevezett “Atlassian Solution Partner” -i tevékenységhez kapcsolódóan

 • Tanácsadás, support
 • Képzés
 • Rendezvényszervezés

IV. Milyen adatokat, milyen célból és mennyi ideig kezelünk?

Az egyes fent meghatározott esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:

 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”);

Tekintettel arra, hogy az egyes kapcsolattartási módokkal összefüggésben nem tudjuk korlátozni az egyes Felhasználók által részünkre megküldött személyes adatok körét, mivel a Felhasználó által esetlegesen önkéntesen megadott személyes adatokra ráhatásunk nincsen, ezért erre tekintettel kérjük, hogy csak a legszükségesebb a Szolgáltató által jelen Tájékoztatóban előírt adatokat és információkat ossza meg akkor, amikor bármely módon kapcsolatba kíván lépi velünk, így semmi esetre se osszon meg társaságunkkal semmilyen személyes információt, amelyet jelen Tájékoztató szerint nem kérünk illetve nem kívánunk kezelni. Amennyiben jelen pont szerinti kifejezett kérésünk ellenére olyan információt is megküld részünkre, amely személyes adat kezelése nem szükséges és ezzel összefüggésben később esetlegesen kára származik Társaságunknak, úgy jelen Tájékoztató elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy Társaságunkat az esetleges káros következmények, így különösen bírság megfizetése alól mentesíti, helyettünk helytáll.

IV.1. A Szolgáltató általános tevékenységével összefüggő adatkezelés

IV.1.1 Böngészés

A Weboldalt a Felhasználó szabadon látogathatja és böngészheti, anélkül, hogy bármilyen személyes adatot megadna a Szolgáltatónak. A Weboldal használatának megkezdésekor a Felhasználó egy kérést indít a számítógépéről vagy mobil eszközéről a Szolgáltató felé. Mintha egy levelet küldene el, amire válaszként szeretné megkapni a Weboldal tartalmát. A kérésre viszont csak akkor tud a Szolgáltató válaszolni, ha a Felhasználó megadja a címét. Ez a cím a Felhasználó internetes azonosítási címe, azaz az IP címe. Erre az IP címre küldi el a Szolgáltató szervere a kért Weboldalt. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy a Felhasználó a Weboldal címét beírja a böngészőbe vagy a Weboldal bárhol közzétett linkjére kattint hozzájárul az IP címének megadásához, illetve annak a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a “levelezés” zökkenőmentes legyen, a Szolgáltató szervere úgynevezett log fájlokban tárolja el a Felhasználó IP címét.

Az IP cím azonosítására és tárolására a Szolgáltató informatikai rendszereink védelme és a Weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A Weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy a Szolgáltató naplózza a Weboldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Ha a Szolgáltató egy IP címről a Weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlel, akkor tiltólistára teszi azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor a Szolgálató törli a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a Szolgáltató céltól eltérően nem használja fel és automatikusan 90 napon belül töröli, csak abban az esetben őrzi meg, ha az adott IP címről a Felhasználó valamilyen tiltott tevékenységet végzett. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó IP címe

A Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme, illetve a Weboldal biztonsága

a Szolgáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

a Weboldal és a Szolgáltató informatikai rendszereinek biztonsága

A honlapon történő látogatást követő legkésőbb 90. nap

IV.1.2. Ajánlatkérés

Amennyiben a Felhasználó kapcsolatba kíván lépni velünk, úgy azt megteheti a Weboldalon megjelölt e-mail címre történő üzenetküldés útján. Tekintettel arra, hogy a kapcsolatba lépés érdekében a Weboldalon külön űrlapot nem tettünk elérhetővé, ezért nem tudjuk korlátozni az egyes Felhasználók által részünkre megküldött személyes adatokat. Erre tekintettel kérjük, hogy csak a legszükségesebb adatokat és információkat ossza meg velünk akkor, amikor kapcsolatba kíván lépi velünk, így e-mailjében semmi esetre se osszon meg társaságunkkal semmilyen személyes információt. Ettől függetlenül az e-mail küldéssel megoszthat velünk személyes információkat akaratlanul is, mivel az Ön által megküldött e-mail tartalmazza e-mail címét és az e-mail kliensében megadott és az egyes e-maileken megjeleníteni kívánt nevét is. Ezen kívül amennyiben úgy gondolja, a könnyebb kapcsolatteremtés céljából telefonszámát szívesen fogadjuk. Fentieken túlmenően előfordulhat, hogy social media elérhetőségeit is megosztja velünk abban az esetben, amelyben az e-mailjében található „aláírása” ezen információkat tartalmazza, így amennyiben ez a helyzet fennáll, úgy mi kezelni fogjuk ilyen jellegű adatait is. Ezen információk tekintetében az e-mail elküldésével az adatok kezeléséhez történő önkéntesen hozzájárulását vélelmezzük.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó vezeték és keresztneve

Az ajánlatkéréssel kapcsolatosan a Felhasználóval való kapcsolattartás

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

-

Az e-mail megérkezésétől számított 3 év annak érdekében, hogy referenciaként későbbi eljárás során hivatkozhassunk korábbi ajánlatunkra.

A Felhasználó e-mail címe

Az ajánlatkéréssel kapcsolatosan a Felhasználóval való kapcsolattartás

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

-

Az e-mail megérkezésétől számított 3 év annak érdekében, hogy referenciaként későbbi eljárás során hivatkozhassunk korábbi ajánlatunkra.

A Felhasználó telefonszáma

Az ajánlatkéréssel kapcsolatosan a Felhasználóval való kapcsolattartás

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

-

Az e-mail megérkezésétől számított 3 év annak érdekében, hogy referenciaként későbbi eljárás során hivatkozhassunk korábbi ajánlatunkra.

A Felhasználó által az „aláírásában” esetlegesen megadott social media elérhetőségei

Felhasználóval történő kapcsolattartás abban az esetben, amennyiben a fenti módok egyikén sem sikerül a Felhasználóval kapcsolatba lépni

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

-

Az e-mail megérkezésétől számított 3 év annak érdekében, hogy referenciaként későbbi eljárás során hivatkozhassunk korábbi ajánlatunkra.

A Felhasználónak küldött e-mail üzenet olvasottságának ténye, az elolvasás időpontja, az utolsó olvasás időpontja és a megnyitások száma

Az üzenetek kézbesítettségével kapcsolatos adatok gyűjtése

a Szolgáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Az ajánlat olvasottságának ellenőrzése, az ajánlati kötöttség időtratama kezdetének és lejártának igazolása

Az ajánlati kötöttség lejártától számított 3 év

IV.1.3. Hírlevél feliratkozás

A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy feliratkozzon hírlevelünkre. Erre több módon kerülhet sor. A Felhasználó feliratkozását megteheti valamely rendezvényünkön történő részvétel esetén az erre szolgáló űrlap kitöltésével, vagy amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató szoftvereit kipróbálási verzióban használja, úgy a letöltéssel egyidőben, az adatkezelési tájékoztatónk, általános felhasználási feltételeink elfogadásával, valamint a letöltés gombra történő kattintással feliratkozik hírlevelünkre, amely feliratkozás a Felhasználó általi leiratkozásig, de legkésőbb a kipróbálási időszak végéig tart, kivéve amennyiben a Felhasználó a kipróbálási időszakot követően tovább használja termékünket, mert ez esetben a leiratkozásig. Ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató kizárólag a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján a Felhasználó e-mail címét kezeli addig, amíg a Felhasználó a hozzájárulást vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonása többféleképpen történhet, ehhez részletesebben olvassa el a jelen Tájékoztató VI. pontjában írtakat. Ezen túlmenően lehetőség van az adott hírlevél alján található hivatkozáson keresztül közvetlenül is leiratkozni a Szolgáltató által küldött hírlevelekről.

IV.1.3.1. Amennyiben a hírlevélre történő feliratkozás rendezvényünkön található űrlap segítéségével történt:

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó e-mail címe

Tájékoztató és ismeretterjesztő üzenetek küldése a Felhasználó részére

a Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

-

A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig.

A Felhasználó vezeték és keresztneve

Tájékoztató és ismeretterjesztő üzenetek küldése a Felhasználó részére

a Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

-

A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig.

A Felhasználónak küldött e-mail üzenet olvasottságának ténye, az elolvasás időpontja, az utolsó olvasás időpontja és a megnyitások száma

Visszajelzés küldése a Szolgáltatónak a hírlevelek olvasottságával kapcsolatosan

a Szolgáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

A Szolgáltató hírleveleinek olvasottságával, sikerességével kapcsolatos statisztikai célú adatgyűjtés

A hírlevél kiküldésétől számított 60 napig

IV.1.3.2. Amennyiben a hírlevélre történő feliratkozás termékünk letöltésével valósult meg.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó e-mail címe

Tájékoztató és ismeretterjesztő üzenetek küldése a Felhasználó részére a letöltött szoftver használatával kapcsolatban

a Szolgáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás célú megkeresés

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, de legkésőbb kipróbálási időszak lejártáig amennyiben egy terméket kipróbálási módban használ egy Felhasználó. Amennyiben a kipróbálási időszak lejártát követően tovább használja a terméket akkor a hírlevélről történő leiratkozásig

A Felhasználó vezeték és keresztneve

Tájékoztató és ismeretterjesztő üzenetek küldése a Felhasználó részére a letöltött szoftver használatával kapcsolatban

a Szolgáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás célú megkeresés

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, de legkésőbb kipróbálási időszak lejártáig amennyiben egy terméket kipróbálási módban használ egy Felhasználó. Amennyiben a kipróbálási időszak lejártát követően tovább használja a terméket akkor a hírlevélről történő leiratkozásig

A Felhasználónak küldött e-mail üzenet olvasottságának ténye, az elolvasás időpontja, az utolsó olvasás időpontja és a megnyitások száma

Visszajelzés küldése a Szolgáltatónak a hírlevelek olvasottságával kapcsolatosan

a Szolgáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

A Szolgáltató hírleveleinek olvasottságával, sikerességével kapcsolatos statisztikai célú adatgyűjtés

A hírlevél kiküldésétől számított 60 napig

IV.1.4. Számlázás

IV.1.4.1. Amennyiben a Szolgáltatás ellenértékről szóló számla kiállítása jogi személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy amennyiben a Szolgáltató által az Atlassian Marketplace-n keresztül forgalmazott szoftvert vásárol meg, úgy a számlázást közvetlenül az Atlassian Pty Ltd. intézi, így ezzel kapcsolatosan a Szolgáltató által adatkezelés nem valósul meg.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címe

A számlázással kapcsolatosan a Felhasználóval való kapcsolattartás

A Szolgáltatóra jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

A Szolgáltató által jogszabály alapján kötelezően kiállítandó számla Felhasználó részére történő megküldése

A szerződés megszűnésének évét követő 5. év utolsó napjáig, illetve a Felhasználó törléséig

A Felhasználó által kapcsolattartásra kijelölt személy vezeték és keresztneve

A számlázással kapcsolatosan a Felhasználóval való kapcsolattartás

A Szolgáltatóra jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

A Szolgáltató által jogszabály alapján kötelezően kiállítandó számla Felhasználó részére történő megküldésével kapcsolatosan a Felhasználó azonosítása

A szerződés megszűnésének évét követő 5. év utolsó napjáig, illetve a Felhasználó törléséig

A Felhasználó által kapcsolattartásra kijelölt személy telefonszáma

A számlázással kapcsolatosan a Felhasználóval való kapcsolattartás

A Szolgáltatóra jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Kapcsolattartás a Szolgáltató által jogszabály alapján kötelezően kiállítandó számlával kapcsolatosan

A szerződés megszűnésének évét követő 5. év utolsó napjáig, illetve a Felhasználó törléséig

A Felhasználónak küldött e-mail üzenet olvasottságának ténye, az elolvasás időpontja, az utolsó olvasás időpontja és a megnyitások száma

A számla kézbesítettségével kapcsolatos adat

A Szolgáltatóra jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

A számla kézbesítettségének ellenőrzése

A szerződés megszűnésének évét követő 5. év utolsó napjáig, illetve a Felhasználó törléséig

A Szolgáltató a fent megjelölt adatot személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha a kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza. Amennyiben a kapcsolattartásra megadott e-mail cím általános (pl. info@példa.hu vagy penzugy@példa.hu) formátumú, úgy abban az esetben a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a kapcsolattartási e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza, úgy a kapcsolattartó személytől való hozzájárulás beszerzése a Felhasználó feladata.

IV.1.4.2. Amennyiben a Szolgáltatás használatáért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása természetes személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó vezeték és keresztneve

A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése

A Szolgáltatóra, mint adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

-

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

A Felhasználó lakcíme

A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése

A Szolgáltatóra, mint adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

-

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

A Felhasználó adószáma

A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése

A Szolgáltatóra, mint adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

-

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

A Felhasználó e-mail címe

A számlázással kapcsolatosan a Felhasználóval való kapcsolattartás

A Szolgáltatóra, mint adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

-

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

A Felhasználónak küldött e-mail üzenet olvasottságának ténye, az elolvasás időpontja, az utolsó olvasás időpontja és a megnyitások száma

A számla kézbesítettségével kapcsolatos adat

A Szolgáltatóra jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

A számla kézbesítettségének ellenőrzése

a számla ellenértékének teljesítéséig, de legfeljebb a számla esedékességétől számított 5 évig

A számla kötelező adattartalmát, illetve a számla tárolásának időtartamát jogszabály írja elő, így a Szolgáltató ezen adatokat jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli.

IV.1.5. Álláshirdetésre történő jelentkezés

A Szolgáltató időről időre különböző pozíciókba munkatársat keres, amelyre az egyes Felhasználók szakmai önéletrajzuk megküldésével tudnak jelentkezni. A pályázatokat a Felhasználó a job@meta-inf.hu e-mail címre tudja megküldeni. Az e-mail megküldésével a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a pályázati eljárás keretében a személyes adatait kezelje, amelynek kezdő időpontja az önéletrajz Szolgáltatóhoz történő megérkezése. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy amennyiben az alábbi táblázatban megjelölteken felül a Felhasználó további személyes adatokat bocsátanak a Szolgálató rendelkezésére, úgy azt a Szolgáltató haladéktalanul felismerhetetlenné teszi és visszaállíthatatlanul törli, továbbá a Szolgáltató kizárja a felelősségét azon adatok tekintetében, melyeket a Felhasználó önkéntesen, Szolgáltató erre irányuló kérése nélkül hozott a Szolgáltató tudomására.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó e-mail címe

Felhasználó azonosítása, a pályázat elbírálása eredményéről történő tájékoztatás lehetővé tétele.

A pályáztatási eljárással összefüggésben a Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A sikeres pályáztatási eljárás lezárását követően a Szolgáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) alapján.

A pályázóval vagy az adatkezelővel szembeni munkajogi vagy az egyenlő bánásmód követelményén alapuló igényérvényesítés.

A meghirdetett állásra vonatkozó pályáztatási folyamat lezárását követő 3 évig (Mt. 286. § illetve Ebktv. 17. §).

A Felhasználó vezeték és keresztneve

Felhasználó azonosítása

A pályáztatási eljárással összefüggésben a Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A sikeres pályáztatási eljárás lezárását követően a Szolgáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) alapján.

A pályázóval vagy az adatkezelővel szembeni munkajogi vagy az egyenlő bánásmód követelményén alapuló igényérvényesítés.

A meghirdetett állásra vonatkozó pályáztatási folyamat lezárását követő 3 évig (Mt. 286. § illetve Ebktv. 17. §).

A Felhasználó telefonos elérhetősége

Felhasználó azonosítása, a pályázat elbírálása eredményéről történő tájékoztatás lehetővé tétele.

A pályáztatási eljárással összefüggésben a Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A sikeres pályáztatási eljárás lezárását követően a Szolgáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) alapján.

A pályázóval vagy az adatkezelővel szembeni munkajogi vagy az egyenlő bánásmód követelményén alapuló igényérvényesítés.

A meghirdetett állásra vonatkozó pályáztatási folyamat lezárását követő 3 évig (Mt. 286. § illetve Ebktv. 17. §).

A Felhasználó tanulmányaival kapcsolatos adatok

A Felhasználó pályázatra történő alkalmasságának felmérése

A pályáztatási eljárással összefüggésben a Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A sikeres pályáztatási eljárás lezárását követően a Szolgáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) alapján.

A pályázóval vagy az adatkezelővel szembeni munkajogi vagy az egyenlő bánásmód követelményén alapuló igényérvényesítés.

A meghirdetett állásra vonatkozó pályáztatási folyamat lezárását követő 3 évig (Mt. 286. § illetve Ebktv. 17. §).

A Felhasználó szakmai tapasztalatával kapcsolatos adatok

A Felhasználó pályázatra történő alkalmasságának felmérése

A pályáztatási eljárással összefüggésben a Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A sikeres pályáztatási eljárás lezárását követően a Szolgáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) alapján.

A pályázóval vagy az adatkezelővel szembeni munkajogi vagy az egyenlő bánásmód követelményén alapuló igényérvényesítés.

A meghirdetett állásra vonatkozó pályáztatási folyamat lezárását követő 3 évig (Mt. 286. § illetve Ebktv. 17. §).

A Felhasználó social media elérhetőségei

A Felhasználó pályázatra történő alkalmasságának felmérése

A pályáztatási eljárással összefüggésben a Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). A sikeres pályáztatási eljárás lezárását követően a Szolgáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) alapján.

A pályázóval vagy az adatkezelővel szembeni munkajogi vagy az egyenlő bánásmód követelményén alapuló igényérvényesítés.

A meghirdetett állásra vonatkozó pályáztatási folyamat lezárását követő 3 évig (Mt. 286. § illetve Ebktv. 17. §).

IV.1.6. Szerződéses kapcsolattartás

Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató között szerződéses kapcsolat jött létre, úgy a létrejött szerződésben feltüntetésre kerülnek a Felhasználó által kapcsolattartásra megjelölt személy – alább részletezett – személyes adatai. Az adatkezelés jogalapja ezekben az esetekben a Szolgáltató jogos érdeke, a célja pedig a szerződéses viszony során esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan információ, tájékoztatás nyújtása, illetve egyéb közlések eljuttatása a Felhasználó felé. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartásra kijelölt személytől az adatainak a Szolgáltató részére történő megadásához való hozzájárulás beszerzése a Felhasználó feladata és felelőssége.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címe

Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

a Szolgáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

A szerződés teljesítése érdekében információ közlése a Felhasználóval

Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de legkésőbb a szerződés megszűnésének évét követő 3. év december 31. napjáig, annak érdekében, hogy referenciaként későbbi eljárás során hivatkozhassunk korábbi üzleti kapcsolat fennálltára.

A Felhasználó által kapcsolattartásra kijelölt személy vezeték és keresztneve

Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

a Szolgáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

A szerződés teljesítése érdekében információ közlése a Felhasználóval

Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de legkésőbb a szerződés megszűnésének évét követő 3. év december 31. napjáig, annak érdekében, hogy referenciaként későbbi eljárás során hivatkozhassunk korábbi üzleti kapcsolat fennálltára.

A Felhasználó által kapcsolattartásra kijelölt személy telefonszáma

Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

a Szolgáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

A szerződés teljesítése érdekében információ közlése a Felhasználóval

Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de legkésőbb a szerződés megszűnésének évét követő 3. év december 31. napjáig, annak érdekében, hogy referenciaként későbbi eljárás során hivatkozhassunk korábbi üzleti kapcsolat fennálltára.

A Felhasználónak küldött e-mail üzenet olvasottságának ténye, az elolvasás időpontja, az utolsó olvasás időpontja és a megnyitások száma

Visszajelzés küldése a Szolgáltatónak az üzenet olvasottságával kapcsolatosan

a Szolgáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

A Szolgáltató által tett szerződéses jognyilatkozatok és egyéb közlések kézbesítésének igazolása

Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de legkésőbb a szerződés megszűnésének évét követő 3. év december 31. napjáig

IV.1.7. Nonprofit szervezetek részére nyújtott támogatás

A Szolgáltató évente egy alkalommal segítséget nyújt egy általa kiválasztott nonprofit szervezet részére, akik részére segítséget nyújt és teljesen ingyen bevezeti az Atlassian hatékonyságnövelő megoldásait. A támogatás igénylésére pályázat útján van lehetőség. A támogatásról illetve a pályázatról további információ a Szolgáltató Weboldalán érhető el, a https://meta-inf.hu/hu/1-reszunk-neked/ linken. A Pályázatra történő jelentkezéshez az alábbi személyes adatok megadására van szükség:

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó e-mail címe

Pályázatra történő jelentkezéshez szükséges adat

a Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az adott évi pályázat eredményének kihirdetéséig

A Felhasználó vezeték és keresztneve

Pályázatra történő jelentkezéshez szükséges adat

a Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az adott évi pályázat eredményének kihirdetéséig.

A Felhasználó képmása

A támogatás nyújtásához szükséges adat

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

A felvétel elkészítését követő év december 31. napjáig

Jelentkezni, a Szolgáltató Weboldalán elhelyezett űrlap kitöltésével lehetséges. A fenti adatokon túlmenően a Felhasználónak meg kell adnia a pályázó szervezet nevét és alapításának évét, mely azonban nem minősül személyes adatnak. A Felhasználónak továbbá fel kell tölenie pályázatát, illevte lehetősége van arra, hogy egy rövid szöveges üzenetet írjon a pályázat kíséreteként. Kérjük a Felhasználót, hogy se a pályázatban, se a szöveges üzenetben a fentieken túlmenően semmilyen további személyes adatot ne bocsásson rendelkezésre. Amennyiben a Felhasználó ennek ellenére mégis valamilyen a fentieken túlmenő személyes adatot hoz a Szolgáltató tudomására, úgy a Szolgáltató azt helyreállíthatatlanul és véglegesen törli, továbbá a Szolgáltató ezen személyes adatokkal kapcsolatosan semmilyen felelősséggel nem tartozik.

A pályázat benyújtásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a támogatás elnyerése esetén a Szolgáltató a pályázattal, illetve annak elnyerésével, valamint az Atlassian rendszer bevezetésével kapcsolatosan videófelvételt készíthet.

IV.1.8. Ügyfélszolgálat

A Felhasználóink részére történő technikai segítségnyújtás érdekében ügyfélszolgálatot tartunk fenn, amely két módon érhet el a Felhasználó. Vagy az erre rendszeresített, Atlassian Pty Ltd. által fejlesztett JIRA alapú szoftver, vagy e-mail útján.

JIRA alapú megkeresés esetén:

Az ügyfélszolgálati megkeresésekhez külső szolgáltató rendszerét a JIRA Service Management (a továbbiakban: “JIRA”) elnevezésű alkalmazást használjuk. A tanácsadással, licence értékesítéssel, képzésekkel kapcsolatos megkeresések esetén a JIRA alkalmazás on-premiese verzióját használjuk, azaz az alkalmazás kizárólag saját üzemeltetésünk alatt álló szervereken működik, amelyre tekintettel az Ügyfélszolgálattal kapcsolatos információk nem kerülnek harmadik személy részére továbbításra.

Amennyiben a Szolgáltató által fejlesztett szoftverekkel kapcsolatos megkeresés érkezik, abban az esetben a JIRA alkalmazás cloud verzióját használjuk. A cloud verziójú JIRA alkalmazás használata esetén az adatkezelés folyamatáról, illetve esetleges adattovábbítással kapcsolatosan további információt a jelen Tájékoztató IX.2. pontjában talál.

Amennyiben a Felhasználó valamely JIRA rendszer (on-premiese, cloud) útján keresi meg Ügyfélszolgálatunkat, akkor annak érdekében, hogy Ügyfélszolgálati megkeresést teljesíteni tudjuk az alábbi adatok kezelése szükséges, amelyeket minden esetben a JIRA rendszer központi adatbázisából ér el a Szolgálató:

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó felhasználóneve

A Felhasználó azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítése

A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Abban az esetben amennyiben a Felhasználó érvényes licenccel rendelkezett bármely Atlassian termékhez kapcsolódódon a licence lejártát követő 2. év december 31. napjáig, amennyiben érvényes licenccel nem rendelkezett, úgy az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

Felhasználó e-mail címe

A Felhasználó azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítése

A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Abban az esetben amennyiben a Felhasználó érvényes licenccel rendelkezett bármely Atlassian termékhez kapcsolódódon a licence lejártát követő 2. év december 31. napjáig, amennyiben érvényes licenccel nem rendelkezett, úgy az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

Felhasználó vezeték és keresztneve (kizárólag abban az esetben, amennyiben az Atlassian profiljában beállításra került)

A Felhasználó azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítése

A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Abban az esetben amennyiben a Felhasználó érvényes licenccel rendelkezett bármely Atlassian termékhez kapcsolódódon a licence lejártát követő 2. év december 31. napjáig, amennyiben érvényes licenccel nem rendelkezett, úgy az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

E-mail megkeresés esetén:

Amennyiben a Felhasználó e-mail útján keresi meg Ügyfélszolgálatunkat a support@meta-inf.hu e-mail címen akkor az e-mail elküldésével tudomásul veszi adatainak kezelését. Ahhoz, hogy az ügyfélszolgálati megkereséseket teljesíteni tudjuk, bizonyos személyes adatok kezelése szükséges. Ezek nélkül ügyfélszolgálati megkeresését teljesíteni sem tudjuk, hiszen nem tudnánk kapcsolatba lépni Önnel.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó e-mail címe

Felhasználó azonosítása, ügyfélszolgálati szolgáltatás teljesítése

A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

-

Abban az esetben amennyiben a Felhasználó érvényes licenccel rendelkezett bármely Atlassian termékhez kapcsolódódon a licence lejártát követő 2. év december 31. napjáig, amennyiben érvényes licenccel nem rendelkezett, úgy az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

A Felhasználó vezeték és keresztneve

Felhasználó azonosítása, ügyfélszolgálati szolgáltatás teljesítése

A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

-

Abban az esetben amennyiben a Felhasználó érvényes licenccel rendelkezett bármely Atlassian termékhez kapcsolódódon a licence lejártát követő 2. év december 31. napjáig, amennyiben érvényes licenccel nem rendelkezett, úgy az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

A Felhasználó telefonos elérhetősége

Felhasználó azonosítása, ügyfélszolgálati szolgáltatás teljesítése

A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

-

Abban az esetben amennyiben a Felhasználó érvényes licenccel rendelkezett bármely Atlassian termékhez kapcsolódódon a licence lejártát követő 2. év december 31. napjáig, amennyiben érvényes licenccel nem rendelkezett, úgy az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

A Felhasználó által az „aláírásában” esetlegesen megadott social media elérhetőségei

-

A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

-

Abban az esetben amennyiben a Felhasználó érvényes licenccel rendelkezett bármely Atlassian termékhez kapcsolódódon a licence lejártát követő 2. év december 31. napjáig, amennyiben érvényes licenccel nem rendelkezett, úgy az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

A Felhasználónak küldött e-mail üzenet olvasottságának ténye, az elolvasás időpontja, az utolsó olvasás időpontja és a megnyitások száma

Visszajelzés küldése a Szolgáltatónak az üzenet olvasottságával kapcsolatosan

a Szolgáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

A Szolgáltató által az ögyfélszolgálati megkeresésre adott válasz kézbesítésének igazolása, az ügyfélszolgálati megkeresések teljesítésének ellenőrzése, az ügyfélszolgálat teljesítményének mérése

Abban az esetben amennyiben a Felhasználó érvényes licenccel rendelkezett bármely Atlassian termékhez kapcsolódódon a licence lejártát követő 2. év december 31. napjáig, amennyiben érvényes licenccel nem rendelkezett, úgy az ügyfélszolgálati megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

IV.1.9. Oktatási és marketing anyagok küldése

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó vezeték és keresztneve

A Szolgáltatással kapcsolatos oktatási anyagok küldése és a Felhasználó igénye szerint az Atlassian rendszerhez kapcsolódó hasznos alkalmazásokkal, kiegészítőkkel (addon) kapcsolatos, a Szolgáltatótól vagy harmadik személyektől származó információk, hirdetések küldése

Az oktatási anyagokkal kapcsolatban a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

A marketing anyagok küldésével kapcsolatban a Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az oktatási anyagokkal kapcsolatban a Szolgáltató az adatokat a Felhasználó törlési kérelméig kezeli.

A marketing anyagokkal kapcsolatosan a Szolgáltató az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig

A Felhasználó e-mail címe

A Szolgáltatással kapcsolatos oktatási anyagok küldése és a Felhasználó igénye szerint az Atlassian rendszerhez kapcsolódó hasznos alkalmazásokkal, kiegészítőkkel (addon) kapcsolatos, a Szolgáltatótól vagy harmadik személyektől származó információk, hirdetések küldése

Az oktatási anyagokkal kapcsolatban a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

A marketing anyagok küldésével kapcsolatban a Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Az oktatási anyagokkal kapcsolatban a Szolgáltató az adatokat a Felhasználó törlési kérelméig kezeli.

A marketing anyagokkal kapcsolatosan a Szolgáltató az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig

A Felhasználó amennyiben igényli a Weboldalon a fenti adatok Szolgáltató részére történő megadásával kérheti, hogy a Szolgáltatással kapcsolatban oktatási anyagokat kapjon a Szolgáltatótól. Ennek választása esetén az oktatási anyagok megküldése e-mailben a Felhasználó által megadott e-mail címre történik legfeljebb havonta pár alkalommal. Ha a Felhasználó a későbbiekben nem szeretne oktatási anyagokat kapni, úgy a Szolgáltatótól e-mailben kérheti ezzel kapcsolatos adatainak törlését, mely esetben a Szolgáltató a továbbiakban ilyen üzeneteket nem küld a Felhasználó részére.

Amennyiben a Felhasználó az oktatási anyagok igénylése során egy külön erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával kifejezetten hozzájárul, úgy a Szolgáltató az oktatási anyagok mellett a Szolgáltatással és saját fejlesztésű termékeivel, valamint partnereinek termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos marketing tartalmú anyagokat küld a Felhasználó részére. Amennyiben a Felhasználó a továbbiakban nem szeretne marketing tartalmú anyagokat kapni, úgy hozzájárulását a VI. pontban jelzett módok valamelyikén vonhatja vissza.

IV.2. A Szolgáltató „Vendor” -i tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés

IV.2.1 Szolgáltató által fejlesztett szoftverek igénybevétele

A Szolgáltató az Atlassian Marketplacen listázott szoftverek értékesítését végzi. E körben azon szoftverek vonatkozásában, amelyek a Felhasználó által biztosított hardveres környezetben futnak, a Szolgáltató nem végez adatkezelést, mivel az egyes szoftverekhez hozzáféréssel nem rendelkezik. Azon szoftverek esetében azonban amelyek felhő alapú verziója érhető el, a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatai vonatkozásában részben adatkezelő, részben pedig adatfeldolgozó, tekintettel arra, hogy a Felhasználó által az alkalmazásokba betáplált adatokra ráhatása nincsen, azonban a felhő alapú szoftverek a Szolgáltató által biztosított számítógépes környezetben működnek, így a bennük található személyes adatok is a Szolgáltató által biztosított infrastruktúrán tárolódnak anélkül, hogy azokkal kapcsolatban a Szolgáltató bármilyen adatkezelési tevékenységet megvalósít. Ezen túlmenően azonban a szoftverekkel kapcsolatosan bizonyos esetekben a Szolgáltató adatkezelést valósít meg, így különösen, amikor az erre szolgáló és a Szolgáltató által biztosított domainen keresztül a Felhasználó bejelentkezik az adott program használatába. E körben az alábbi adatok kezelése valósul meg a Szolgáltató által:

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó IP címe

A Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme, illetve a Weboldal biztonsága

a Szolgáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

A Weboldal, illetve a Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme

Az utolsó használatot követő legkésőbb 90. nap

A Felhasználó Atlassian account ID-je

A Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme, illetve a Weboldal biztonsága

a Szolgáltató jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

A Weboldal, illetve a Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme

Az utolsó használatot követő legkésőbb 90. nap

IV.2.2 Licencértékesítés

A Szolgáltató a Felhasználóval kötött egyedi szerződés rendelkezései alapján különböző szoftverekhez kapcsolódó termékkulcsok értékesítését végzi, amely során adatkezelést kizárólag az egyedi szerződésben meghatározott személyes adatok vonatkozásában végez. Ezen túlmenően amennyiben a Felhasználó az Atlassian Marketplacen keresztül vásárolja meg a Szolgáltató szoftvereit, úgy az Atlassian bizonyos adatokat részére hozzáférhetővé tesz. E körben a Szolgáltató megjegyzi, hogy ezen adatokat nem közvetlenül a Felhasználó adja meg a Szolgáltató részére, hanem azokat az Atlassian Marketplace-t üzemeltető Atlassian Pty Ltd. továbbítja részére, az alábbiak szerint:

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó e-mail címe

Felhasználó azonosítása, kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Közvetlen szerződéskötés esetén a szerződés megszűnésének tárgyéve utolsó napjától számított 5 évig, amennyiben az adat forrása az Atlassian úgy az Atlassian által az információk elérhetetlenné tételét követő év december 31. napjáig

A Felhasználó vezeték és keresztneve

Felhasználó azonosítása, kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Közvetlen szerződéskötés esetén a szerződés megszűnésének tárgyéve utolsó napjától számított 5 évig, amennyiben az adat forrása az Atlassian úgy az Atlassian által az információk elérhetetlenné tételét követő év december 31. napjáig

A Felhasználó telefonszáma

Felhasználó azonosítása, kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Közvetlen szerződéskötés esetén a szerződés megszűnésének tárgyéve utolsó napjától számított 5 évig, amennyiben az adat forrása az Atlassian úgy az Atlassian által az információk elérhetetlenné tételét követő év december 31. napjáig

IV.2.3. Adatmigráció

Azon Felhasználók számára, akik a Szolgáltató által értékesített szoftvereknek a Felhasználó saját szerverein futtatott verzióit használja (server / data center deployment) a Szolgáltató lehetővé teszi, hogy egy a szoftverekbe épített, adatmigráció végrehajtására szolgáló eszközzel (Email This Issue migrációs eszköz) a szoftverek felhő alapú (cloud deployment) verziójára térjenek át. Amennyiben a Felhasználó kezdeményezi a szoftverben tárolt adatoknak a saját szervereiről felhő alapú szerverekre történő migrációját, úgy a migrációval érintett adatokat könnyebb technikai megvalósítás és az adatduplikáció, adathiba, adatvesztés stb. elkerülése, valamint annak elkerülése érdekében, hogy a Felhasználónak a későbbiekben, az adatmigráció végét követően adattisztítást kelljen végezni 2 hét időtartamban tárolásra kerülnek az Atlassian szerverein, melyhez azonban a Szolgáltatónak olvasási jogosultságú hozzáférése van.

A migráció során az Email this Issue nevezetű alkalmazás konfigurációs adatai és az úgynevezett email audit logban található adatok érintettek.

A konfigurációs adatok az alábbi személyes adatokat tartalmazhatják:

 • minden olyan adat, amelyet a migrációs eszköz admin jogosultsággal rendelkező felhasználói a migrációs eszközben konfigurálhatnak, beleértve a fiókokhoz történő kapcsolódás részleteit (pl jelszavak)

A migrációval érintett konfigurációs adatok közül a jelszavak és tokenek a migráció során titkosított formában kerülnek tárolásra, mely ezáltal harmadik személyek számára nem értelmezhetőek.

Az audit log az alábbi személyes adatokat tartalmazhatja:

 • teljes e-mail üzenetek, melyek így neveket, e-mail címeket, illetve az e-mail üzenetben esetlegesen szereplő bármely személyes adat

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződés teljesítése. A 2 hetes időtartam elteltét követően az Atlassian a tárolt adatokat automatikusan véglegesen és visszavonhatatlanul törli, mellyel egyidejűleg a Szolgáltató hozzáférési joga is megszűnik.

IV.3. A Szolgáltató „Atlassian Solution Partner” -i tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés

IV.3.1. Tanácsadás és Support

A Szolgáltató a Felhasználók részére egyedi megrendelés alapján különböző, az Atlassian Pty Ltd. által forgalmazott termékekhez kapcsolódóan tanácsadási és ezt követő rendszerfelügyeleti tevékenységet lát el, amelynek célja az Atlassian Pty Ltd, vagy harmadik személyek által fejlesztett számítógépes megoldások Felhasználó informatikai rendszerébe történő integrálása, a megfelelő szoftverek kiválasztása és bevezetése, kalibrálása. Ezen tevékenyégét a Szolgáltató csak abban az esetben tudja elvégezni, amennyiben bizonyos személyes adatokat a Felhasználó a részére hozzáférhetővé tesz, mivel enélkül nem tudja a külön megállapodásban vállalt tevékenységét elvégezni. A Szolgáltató által a körben kezelt adatok az alábbiak:

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó e-mail címe

Felhasználó azonosítása, kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Szerződés megszűnését követő 5 év

A Felhasználó vezeték és keresztneve

Felhasználó azonosítása, kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Szerződés megszűnését követő 5 év

A Felhasználó telefonszáma

Felhasználó azonosítása, kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Szerződés megszűnését követő 5 év

IV.3.2 Képzés

A Szolgáltató az általa szervezett képzésekkel kapcsolatosan külön adatkezelési tájékoztatót alkalmaz, mely a https://www.meta-inf.hu/hu/atlassian-kepzesek/kepzesek-adatvedelmi-tajekoztato/ linken érhető el. A képzéssel kapcsolatosan jelen Tájékoztató csak abban az esetben alkalmazandó, amennyiben a képzéssel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató kifejezetten így rendelkezik.

IV.3.3 Rendezvényszervezés

A Szolgáltató különböző időpontokban Atlassian termékek népszerűsítéséhez kapcsolódó rendezvényeket szervez, amely során szükséges a rendezvényre jelentkező személyek személyes adatainak kezelése annak érdekében, hogy a jelentkezésük és a rendezvényen történő részvételük jogszerűsége visszaellenőrizhető legyen továbbá, hogy részükre a rendezvénnyel kapcsolatos információk elküldhetőek legyenek. Ezen kívül az egyes rendezvényeken fotó, illetve videófelvétel is készülhet, amely tartalmazhatja a résztvevők arcképét. Ezen felvételek minden esetben abból a célból készülnek, hogy az adott rendezvény későbbi bemutatásával a Szolgáltató népszerűsítse saját magát. Fontos megjegyezni, hogy a rendezvényünkön történő részvétellel, kifejezetten, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a képfelvételt készítsünk és azt később promóciós céllal Weboldalunkon, esetleges kiadványainkon, YouTube és egyéb közösségi hálózatokon található fiókjainkon felhasználjuk. E körben a rendezvényekkel kapcsolatban a Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli:

IV.3.3.1. Rendezvényen való részvétel (látogatóként)

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó e-mail címe

Felhasználó azonosítása, kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

A rendezvény tárgyévét követő év május 31. napjáig

A Felhasználó vezeték és keresztneve

Felhasználó azonosítása, kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

A rendezvény tárgyévét követő év május 31. napjáig

A Felhasználó Meetup felhasználói profilja

Felhasználó azonosítása

A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

A rendezvény tárgyévét követő év május 31. napjáig

A Felhasználónak a Szolgáltató Meetup csoportjába csatlakozásának időpontja

Statisztikai célú adat

A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

A Szolgáltató által létrehozott csoportból történő kilépésig

A Felhasználó rendezvényre adott visszajelzése és a jelentkezésének időpontja

A jelentkezés igazolása

A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

A rendezvény tárgyévét követő év május 31. napjáig

A Ticketninján keresztül mely rendezvényre vásárolt jegyet a Felhasználó

A jelentkezés igazolása

A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

A rendezvény tárgyévét követő év május 31. napjáig

A Felhasználó által vásárolt jegyek darabszáma

A jelentkezés igazolása

A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

A rendezvény tárgyévét követő év május 31. napjáig

A Felhasználó arcképe

A rendezvény későbbi népszerűsítése

a Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A rendezvény tárgyévét követő év május 31. napjáig

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a rendezvények megszervezésével és a részvételre jogosító jegyek értékesítéséhez harmadik személyek szolgáltatásaot veszi igénybe. Ezek a harmadik személy szolgáltatók a Ticketninja és a Meetup elnevezésű platformok, melyről további információt jelen Tájékoztató IX.8.1. és IX.8.2. pontjában talál. A Ticketninja és a Meetup a jelen pontban megjelölteken túlmenően további adatok megadását kérheti, így kérjük figyelmesen olvassa el adattájékoztatójukat.

A Meetupon keresztül szervezett események esetében a felületen történő regisztrációs adatok kivételével a Szolgáltató minősül adatkezelőnek, a Meetup üzemeltetője pedig a Szolgáltató adatfeldolgozó partnere, akin keresztül az adatokat a Szolgáltató beszerzi. A Szolgáltató a Meetup rendszerén keresztül a Felhasználó által meadott e-mail címre üzenetet küldhet, továbbá egy a rendszerből letölthető adatbázis segítségével hozzáfér a Felhasználó nevéhez, a Meetup rendszerbeli felhasználói azonosítójához, ahhoz, hogy a Szolgáltató eseményére visszajelzett-e, illetve amennyiben igen mikor, továbbá azt, hogy a Felhasználó mikor csatlakozott a Szolgáltató által llétrehozott csoporthoz, illetve a Felhasználó Meetup profiljának linkjét, melyen további, a Felhasználó által a profiljában megosztott adatokhoz fér hozzá.

A Szolgáltató a rendezvényeire jegyeket a Ticketninja útján is értékesít. Ebben az esetben a Ticketninja felület regisztrációs adatai kivételével a Szolgáltató a Felhasználóval kapcsolatban a Felhasználó nevét, e-mail címét, a Felhasználó által választott esemény megnevezését és a Felhasználó által vásárolt adatokat kezeli, melyeket a Ticketninja mint adatfeldolgozó útján szerez be.

IV.3.3.2. Rendezvényen való részvétel (előadóként vagy szakértőként)

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó vezeték és keresztneve

Tájékoztatás nyújtása a rendezvényen előadóként vagy szakértőként résztvevő Felhasználóról

A Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb rendezvény időpontjától számított 6 hónapig

A Felhasználó munkahelye

Tájékoztatás nyújtása a rendezvényen előadóként vagy szakértőként résztvevő Felhasználóról

A Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb rendezvény időpontjától számított 6 hónapig

A Felhasználó pozíciója

Tájékoztatás nyújtása a rendezvényen előadóként vagy szakértőként résztvevő Felhasználóról

A Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb rendezvény időpontjától számított 6 hónapig

A Felhasználó arcképe

Tájékoztatás nyújtása a rendezvényen előadóként vagy szakértőként résztvevő Felhasználóról

A Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb rendezvény időpontjától számított 6 hónapig

Amennyiben a Felhasználó előadóként vagy szakértőként vesz részt a Szolgáltató rendezvényén, úgy a Szolgáltató a rendezvény előtt a Felhasználó hozzájárulását kéri, hogy a fent megadott személyes adatait a rendezvény weboldalán közzétegye.

A Szolgáltató az adatokat abból a célból teszi közzé, hogy a rendezvényt népszerűsítse, illetve tájékoztatást nyújtson a rendezvényen látogatóként résztvevő Felhasználók részére az előadókról.

IV.3.3.3. Virtuális rendezvény esetén kommunikációs csatorna biztosításával kapcsolatos adatkezelés

A Szolgáltató a virtuális rendezvényein külön kommunikációs csatornát biztosít a látogatóként résztvevő Felhasználók részére. A kommunikációs csatornát a Szolgáltató a Slack elnevezésű applikáció útján biztosítja. A Felhasználó amennyiben hozzájárulását adja, az alábbi adatok megadását követően, a Szolgáltató biztosítja számára a kommunikációban való részvétel lehetőségét, külön regisztrációt követően.

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó e-mail címe

A rendezvénnyel összefüggő kommunikációban való részvétel

A Felhasználó előzetes és kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb rendezvény időpontjától számított 15 napig

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a rendezvények megszervezésével és a részvételre jogosító jegyek értékesítéséhez harmadik személyek szolgáltatásait veszi igénybe. Ezek a harmadik személy szolgáltatók a Ticketninja és a Meetup elnevezésű platformok, melyről további információt jelen Tájékoztató IX.8.1. és IX.8.2. pontjában talál. A Ticketninja és a Meetup a jelen pontban megjelölteken túlmenően további adatok megadását kérheti, így kérjük figyelmesen olvassa el adattájékoztatójukat.

V. Mi az a cookie, és miért használjuk?

A cookie (süti) egy adatcsomag, amelyet a honlapunk meglátogatásával a webszerver elküld az Ön számítógépére, és ott – a cookie fajtájától függően – meghatározott időtartamban tárolódik.

A cookie-k az Ön számítógépén semmilyen biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.

A Weboldal zavartalan használata érdekében egyes cookie-k (ezek az ún. munkamenet cookie-k) a Weboldal meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépén. Az ilyen cookie-k célja a Weboldal biztonságának garantálása, az online űrlapjainkon rögzített adatok megőrzése, a multimédiás tartalmak megjelenítése, valamint a Weboldal terhelésének kiegyenlítése. Ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének IP címét) a Weboldal biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb addig az időtartamig, amíg Ön a honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek az Ön gépéről.

A Weboldalon megadott hozzájárulása alapján az alábbi célból a következő típusú cookie-k települhetnek a számítógépén:

 • Statisztikai célú, webanalitikai méréseket szolgáló cookie-k (pl. Google Analytics). Ezek számunkra azért fontosak, mert így tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP címéről, városáról, az Ön által használt eszköz, böngésző, operációs-rendszer típusáról, illetőleg arról, hogy a honlapunkon belül mely aloldalakat látogatott meg, azokon mennyi időt töltött). A névtelen adatokból a Weboldal látogatottságával kapcsolatos általános statisztikákat, riportokat készítünk azok továbbfejlesztéséhez, marketing stratégiánk tökéletesítéséhez használjuk őket.
 • Remarketing célú cookie-k (pl. Google Adwords), melyekkel elemezni tudjuk, hogyan használja Ön a honlapunkat, és ennek megfelelően Önnek személyre szóló tartalmat, hirdetést jeleníthetünk meg, akár a honlapunkon kívüli online felületeken is (pl. más weblapokon vagy közösségi médiában).

Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg a Felhasználó be nem zárja a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Nade miért maradnak ott, mi a jó ebben? Nos, ilyen állandó cookie-k például azok, amelyek segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket a felhasználó állított be magának a Weboldalon.

A cookie-kat a böngészője beállításaiban kezelheti. A beállítások mikéntje a böngésző típusától függ.

A legnépszerűbb böngészőkben a cookie beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat:


Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu-hu&p=cpn_cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Ha úgy érzi, hogy a fenti honlapokon nem talált megfelelő választ kérdéseire arra vonatkozóan, hogy tudná az egyes cookie-kat törölni, módosítani stb., kérjük írjon az privacy@meta-inf.hu elérhetőségre, ahol kollégáink szívesen állnak rendelkezésére annak érdekében, hogy segítséget nyújtsanak.

Amennyiben kíváncsi, hogy a Szolgáltató pontosan milyen cookie-kat alkalmaz, úgy kattintson ide Cookie Szabályzat!

VI. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hogyan tudja visszavonni a hozzájárulását?

Amennyiben jelen Tájékoztató értelmében az adatkezelés jogalapja az érintett, azaz a Felhasználó hozzájárulása, úgy a Felhasználót megilleti a hozzájárulás visszavonásának a joga. A hozzájárulás visszavonása az egyes adatkezelési célokhoz kapcsolódóan különféleképpen történhet. A Böngész során megadott hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a Weboldal betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja. Ezen túlmenően amennyiben a hozzájárulás visszavonására az előző módon nincs lehetőség, a hozzájárulását visszavonhatja a privacy@meta-inf.hu e-mail címre küldött üzenet vagy a Szolgáltató székhelycímére küldött levél útján vagy hírlevélre történő feliratkozás esetén a levél alján található “Leiratkozom” gombra történő kattintással.

Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

VII. Hol és hogyan tároljuk a személyes adatait?

Minden személyes adatot elektronikusan, megbízható védelemmel ellátott szervereken tárolunk. Az általunk tárolt adatok vagy olyan szerveren találhatóak, amelyek az Európai Unió területén találhatóak, vagy olyan adatfeldolgozók szerverén, akik megfelelő tanúsítással rendelkeznek a személyes adatok kezelésével összefüggésben.

A Szolgáltató több szinten (fizikailag, technikailag és szervezeti úton) gondoskodik az adatok védelméről, amely védelmi szintek minden esetben megfelelnek az iparági standardoknak.

A fentiek ellenére a Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

VIII. Milyen jogokat érvényesíthet személyes adataival kapcsolatban?

Tájékoztatáskérés (hozzáférési jog): Személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk – személyesen a székhely címünkön, írásban, a székhely címünkre küldött ajánlott vagy tértivevényes levélben vagy a privacy@meta-inf.hu e-mail címre küldött e-mailben.

A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján a tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre és az adatkezelés kapcsán az Önt megillető jogokra. Adattovábbítás esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.

A tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha Ön a kérés alapján egyértelműen azonosítható. Ha e-mailben vagy postai úton jön a kérés, akkor csak a nálunk regisztrált e-mail címéről küldött e-mailt tekintjük hitelesnek, illetőleg csak a nálunk nyilvántartott postai címére tudunk tájékoztatást küldeni. Hacsak Ön a személyazonosságát önkéntesen másképpen nem igazolja, a nyilvántartásunkban nem regisztrált e-mail címre vagy postacímre – az Ön adatainak biztonsága érdekében – sem tudunk tájékoztatást küldeni.

Helyesbítés: A tájékoztatáskérésénél fent leírt módokon Ön bármikor kérheti az adatainak helyesbítését, módosítását vagy azok kiegészítését is. Ezt szintén csak a tájékoztatáskérésnél bemutatott hiteles forrásból származó kérelem alapján tudjuk teljesíteni.

Korlátozás: Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését különösen akkor korlátozzuk, ha:
a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely alatt az adatok pontosságát ellenőrizzük.
b) Nálunk az adatkezelés jogalapja ugyan megszűnt, de Ön írásban kéri azok korlátozott megőrzését az esetleges jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Tiltakozás: Ha a jelen tájékoztató szerint jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait, Ön bármikor tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Ilyenkor a tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban esetleg továbbításra kerültek.

Törlés (“elfeledtetéshez való jog”): A GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok bármelyikének fennállása esetén Ön bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.

A törlést megtagadhatjuk, ha a személyes adatok kezelését számunkra valamilyen jogszabály előírja, vagy ha azok jogi igényeink érvényesítéséhez szükségesek. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt. A törlés után a törölt adatok már nem állíthatók helyre.

Személyes adatok átadása (adathordozhatóság): Ön bármikor kérheti tőlünk, hogy kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

Arra kérjük Önt, hogy a fenti jogait ne gyakorolja rendeltetésellenesen, hanem csak akkor, ha annak valós alapja van vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.

IX. Kik részére továbbítjuk, illetve kik férhetnek hozzá személyes adataihoz?

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és harmadik személynek – a lentiek kivételével – nem adjuk ki.

IX.1. Hírlevél, illetve rendszerüzenetek, oktatási és marketing anyagok küldésével kapcsolatos adattovábbítás.

Amennyiben Ön hírlevelünkre feliratkozott akár önkéntesen akár úgy, hogy használni kezdte valamely fizetős, vagy ingyenes alkalmazásunkat, továbbá amennyiben a IV.1.9. pontban részletezett szolgáltatást igénybe veszi, az e-mail címét adatfeldolgozó partnerünk részére továbbítjuk. Ilyen adatfeldolgozónak minősül a MailChimp nevű e-mailküldő szolgáltató, akiken keresztül a Szolgáltatás működésével kapcsolatos rendszerüzeneteinket, eDM-jeink, hírleveleink kiküldését bonyolítjuk.

A MailChimp az e-mail címet a feladata teljesítésén kívüli célra nem használhatja fel, illetve önálló döntést a személyes adatokkal kapcsolatban nem hozhat.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Név: MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
Cím: 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA
E-mail: privacy@mailchimp.com
Telefon: +1 678 999 0141
Képviseli: Ben Chestnut igazgató
(a továbbiakban: “Mailchimp”)


Az Mailchimp adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Bár a MailChimp egyes szerverei az Európai Unió területén kívül találhatók, az Ön e-mail címének az európaival azonos szintű védelme mégis biztosított, hiszen az Egyesült Államok-beli MailChimp alávetette magát az Európai Unió Bírósága által a GDPR 40. cikkének rendelkezései szerint jóvágyott Standard Contractual Clauses (Szerződéses Klauzulák Szabványa, a továbbiakban: „SCC”) elnevezésű magatartási kódexnek, mely az Európai Unión kívüli harmadik országba történő adattovábbítás esetén biztosítja, hogy az az EU-n kívüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó, aki az SCC rendelkezései szerint jár el, az a személyes adatoknak az európaival megegyező szintű, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő védelmet biztosít.

Az SCC-ről további információ itt érhető el:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_hu

A MailChimp SCC-vel összhangban történő adatkezeléséről itt tájékozódhat:
https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/

IX.2. Ügyfélszolgálati megkeresések teljesítése JIRA cloud alkalmazás használata esetén, valamint a „Vendor tevékenységen” belül tanácsadás nyújtása esetén

Amennyiben a Felhasználó a META-INF által előállított szoftverrel kapcsolatban a JIRA Service Management alkalmazásának felhő alapú verzióját használja, úgy az ügyfélszolgálati jellegű megkeresések, valamint tanácsadási szolgáltatás nyújtása esetén az adatfeldolgozó partnerünk:

Név: Atlassian B.V. c/o Atlassian, Inc.
Cím: 350 Bush Street San Francisco, CA 94104 USA
E-mail: eudatarep@atlassian.com
(a továbbiakban: “Atlassian”)

Az Atlassian a fentebb részletezett adatokat a feladata teljesítésén kívüli célra nem használhatja fel, illetve önálló döntést a személyes adatokkal kapcsolatban nem hozhat.

Az Atlassian adatvédelmi tájékoztatója a következő linken érhető el: https://www.atlassian.com/legal/privacy-policy

Az Atlassian szintén minden tőle telhető intézkedést megtesz, hogy a személyes adatoknak a GDPR által nyújtott védelmet biztosítsa, így az Atlassian is alávetette magát az SCC rendelkezései alkalmazásának. Az Atlassian SCC-vel összhangban történő adatkezelési függelék a következő linken tölthető le:
https://www.atlassian.com/legal/data-processing-addendum

IX.3. A Szolgáltató által fejlesztett szoftverek használatával kapcsolatosan:

A Szolgáltató az általa fejlesztett szoftvereket külső szerveren tárolja, illetve azon keresztül üzemelteti, így amennyiben a Felhasználó használja azokat, úgy az egyes szoftver típusától függően szerverszolgáltatóként az alábbi adatfeldolgozó partnereket veszi igénybe:

IX.3.1. Amazon Web Services

A Szolgáltató egyes szoftvereit az Amazon Web Services felhőalapú tárhelyszolgáltatáson keresztül üzemelteti, melynek elérhetőségei az alábbiak:

Név: Amazon Web Services, Inc.
Székhely: 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, Amerikai Egyesült Államok
E-mail cím: EU-privacy-DSR@amazon.com
Telefonszám: +1-206-266-1000
Képviseli: Eva Gehlin és Barbara Scarafia igazgatók
Európai Szerverközpontok: London, Frankfurt, Stockholm, Párizs, Dublin
(a továbbiakban: “Amazon”)

Habár a Szolgáltató a Amazon Európai Unión kívüli, az Amerikai Egyesült Államokban található szervereit használja, adatai mégis biztonságban vannak és azok a GDPR rendelkezései által biztosított védelmet élvezik, mivel az Amazon Európai Unión kívüli adatkezelése az SCC szabályaival összhangban történik, melyről bővebb információ a https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/ linken érhető el.

Az Amazon több szinten gondoskodik az adatok védelméről, így fizikailag védve az adatokat tároló szervereket, infrastrukturális szinten szünetmentes tápokat és egyéb korszerű eszközöket alkalmazva, az adatok szintjén a hozzáférés korlátozásával, a rendszer folyamatos monitorozásával, titkosítással, végezetül környezeti szinten az adatközpontok helyszínének kiválasztásával, mivel adatközpontjait olyan helyeken hozza létre, ahol az nincs kitéve a természet viszontagságainak, például szeizmikus aktivitásnak. Az Amazon védelmi megoldásairól további információ elérhető a https://aws.amazon.com/compliance/data-center/data-centers/ címen.

Az Amazon általános adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://aws.amazon.com/privacy/

IX.3.2. Datadog

A Szolgáltató a külső szervereken keresztül üzemeltetett szoftvereinek működését, illetve a szervereken tárolt adatokat a Datadog elnevezésű szolgáltatással felügyeli, melynek elérhetőségei:

Név: Datadog, Inc.
Székhely: 620 8th Avenue 45th Floor New York, NY, Amerikai Egyesült Államok
E-mail cím: gdpr@datadoghq.com
Telefonszám +1-866-329-4466
Képviseli: Olivier Pomel igazgató
(a továbbiakban: “Datadog”)

A Datadog adatvédelmi tájékoztatója elérhető a következő linken: https://www.datadoghq.com/legal/privacy/

IX.3.3. Hetzner

A Szolgáltató továbbá a Hetzner szerverszolgáltatásait veszi igénybe, melynek szerverei Németországban, az Európai Unión belül találhatóak. A Hetzner elérhetőségei:

Név: Hetzner Online GmbH
Székhely: Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Németország
Cégjegyzékszám: Ansbach, HRB 6089
E-mail cím: info@hetzner.com
Telefonszám +49 9831 505-0
Képviseli: Martin Hetzner, ügyvezető

(a továbbiakban: “Hetzner”)

A Hetzner adatvédelmi tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://www.hetzner.com/legal/privacy-policy

IX.4. Levelezés (e-mail)

IX.4.1. E-mailek küldése és fogadása

A Szolgáltató az e-mailen történő kommunikáció lebonyolításához a Google Inc. Gmail elnevezésű szolgáltatását használja.

Név: Google Ireland Ltd
Székhely: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország
Szerverközpont: Dublin, Írország
(a továbbiakban: “Google”)

A Google az Európain Unión belüli adatkezelését Dublinban, azaz az Európai Unión belül található szerverein keresztül valósítja meg. A Google által biztosított szerveren a Felhasználóval kapcsolatosan tárolt adatokhoz a Google semmilyen módon nem férhet hozzá, az adatokat nem módosíthatja, törölheti, használhatja, illetve egyéb módon sem kezelheti. Amennyiben bármilyen okból a Google az Európai Unión kívül kezelne személyes adatot úgy az az SCC magatartási szabályainak történő alávetés következtében megfelelő, a GDPR rendelkezéseivel összhangban álló védelmet biztosít. Erről bővebb információt itt találhat: https://policies.google.com/privacy/frameworks

A Google több szinten gondoskodik az adatok védelméről, például fizikailag védve az adatokat tároló szervereket, melyeket elzárt helyen őrzi és amelyet biztonsági őrök és technikusok felügyelnek, az alkalmazottai között korlátozza a szervertermekbe történő belépést, infrastrukturális szinten szünetmentes tápokat és egyéb korszerű eszközöket alkalmazva, az adatok szintjén a hozzáférés korlátozásával, a rendszer folyamatos monitorozásával, titkosítással, tűzfal védelemmel van ellátva. A Google adatvédelmi irányelvei a https://policies.google.com/privacy címen érhetőek el.

IX.4.2. E-mailek kézbesítettségének ellenőrzése

Amennyiben jelen Tájékoztató értelmében a Szolgáltató az üzenetek kézbesítettségét nyomonköveti, ahoz külső szolgáltató, mint adatfeldolgozó Mailtrack elnevezésű szolgáltatásait veszi igénybe, mely adatfeldolgozó elérhetőségei az alábbiak:

Név: The Mail Track Company S.L.
Cím: Calle Córcega, número 301, ático 2a, 08008 Barcelona, Spanyolország
Nyilvántartási szám: B66095670
E-mail: rivacy@mailtrack.io.
Telefon: +1 678 999 0141
Képviseli: Eduardo Manchón igazgató
Web: https://mailtrack.io/en/

(a továbbiakban: “Mailtrack”)

A Mailtrack az Európai Unióban, Spanyolországban működő adatfeldolgozó, így a GDPR rendelkezései vonatkoznak rá.

A Mailtrack adatkezelésével kapcsolatos információ a következő linken érhető el: https://mailtrack.io/en/privacy

IX.5. „Solution Partner” tevékenységgel kapcsolatosan:

IX.5.1. Hetzner

A Szolgáltató a „Solution Partner” kapcsolatban is igénybe veszi a IX.3.3. pontban ismertetett Hetzner szolgáltatásait.

IX.5.2. Office365

A Szolgáltató a „Solution Partner” tevékenységével kapcsolatosan a Microsoft Corporation Office 365 szolgáltatást használja dokumentumoknak, oktatási anyagoknak stb. a Felhasználóval történő megosztásához. Az Office 365 szolgáltatás során az adatfeldolgozó:

Név: Microsoft Ireland Operations Limited
Székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18., Írország
Online elérhetőség: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacy-questions
Telefonszám: +353-1-706-3117
Képviseli: Satya Nadella igazgató
(a továbbiakban: “Microsoft”)

A Microsoft az Európai Unió területén élők adatkezelését, illetve feldolgozását az Unió területén belül, Írországban végzi. Előfordulhat azonban, hogy a Microsoft az anyacége a Microsoft Corporation részére is továbbít adatokat, azonban a Microsoft szintén rendelkezik saját az SCC rendelkezései szerint készített és az Európai Unió adatvédelmi tanácsa az úgynevezett 29-es Munkacsoport (WP29) által jóváhagyott magatartási kódexel. Erről bővebben itt olvashat: https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365/compliance/offering-eu-model-clauses?view=o365-worldwide

A Microsoft adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatói itt érhetők el:

https://privacy.microsoft.com/hu-hu

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

https://support.office.com/hu-hu/article/az-adatvédelmi-beáll%C3%ADtások-megtekintése-a-microsoft-office-adatvédelmi-központjában-d672876e-20d3-4ad3-a178-343d044e05c8?omkt=hu-HU&ui=hu-HU&rs=hu-HU&ad=HU

IX.6. Képzésekkel kapcsolatosan:

A Szolgáltató a képzések megszervezéséhez a következő adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe:

Az Atlassian termékekkel kapcsolatos képzések megszervezésében partnerünk az:

Név: Oregional Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 1158 Budapest, József Attila utca 49. A. ép.
Cégjegyzékszám: 01-09-737092
E-mail cím: info@oregional.hu
Képviseli: Nagy Géza ügyvezető
(a továbbiakban: “Oregional”)

IX.7. A Weboldallal kapcsolatosan:

A Szolgáltató a Weboldalt külső szolgáltató szerverein keresztül üzemelteti, melynek vonatkozásában a Szolgáltató adatfeldolgozója a:

Név: Linode LLC
Székhely: 329 E. Jimmie Leeds Road, Suite A08205 Galloway. New Jersey, Amerikai Egyesült Államok
E-mail: support@linode.com
Telefonszám: +1-609-380-7100
Képviseli: Christopher Aker vezérigazgató
Szerverközpont: Linode Frankfurt DataCenter
(a továbbiakban: “Linode”)

A Linode egy Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett korlátolt felelősséggel működő társaság. A Linode Frankfurtban, azaz az Európai Unión belül található szerverein tárolja az adatokat. Az adatokról napi rendszerességgel biztonsági mentés készül, melyről a Linode gondoskodik, szintén Frankfurtban található szervereken.

A Linode az adatok védelméről több szinten gondoskodik, többek között a szervereket elzárt helyen őrzi, melyet a nap 24 órájában, az év 365 napján biztonsági őrök és technikusok felügyelnek, alkalmazottai között korlátozza a szervertermekbe történő belépést, a belépéshez biometrikus beléptető rendszert alkalmaz, az esetleges áramkimaradások ellen szünetmentes tápokkal védekezik, a szerverek tűzfallal védettek, illetve a szerverekről történő esetleges adattovábbítás esetén titkosítást alkalmaz. A Linode emellett több, a védelem megfelelőségét igazoló nemzetközi tanúsítvánnyal is rendelkezik. A Linode által alkalmazott védelmi mechanizmusokról további információ elérhető a https://www.linode.com/security címen.

A Linode GDPR-nak való megfelelőségével kapcsolatosan itt talál információt:
https://www.linode.com/legal-dpa/

A Linode adatvédelmi irányelvei elérhetőek a https://www.linode.com/privacy címen.

IX.8. Rendezvények szervezésével kapcsolatosan

A rendezvények szervezésével kapcsolatosan a Szolgáltató az alábbi partnerek, mint adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe:

IX.8.1. TicketNinja

A Szolgáltató jegyvásárláshoz kötött rendezvényeivel kapcsolatosan a jegyek értékesítéséhez a www.ticketninja.io weboldalon elérhető TicketNinja elnevezésű szolgáltatást használja. A TicketNinja-val kapcsolatos adatok a következők:

Név: SZINTÉZIS-NET Szoftverfejlesztő és Szolgáltató Kft.
Székhely: 9024 Győr, Vasvári Pál út 1/C.
Cégjegyzékszám: 08-09-011535
E-mail: privacy@szintezis-net.hu
Telefonszám: +36-96-550-521
Képviseli: Farkas Paul Andor ügyvezető
(a továbbiakban: „Ticketninja”)


A Ticketninja adatvédelmi tájékoztatóját itt találja: https://ticketninja.io/privacy-policy/

IX.8.2. Meetup.com

A Szolgáltató a jegyvásárláshoz nem, azonban jelentkezéshez kötött rendezvényeivel kapcsolatosan a jelentkezések illetve részvételi szándék jelzéséhez és nyilvántartásához a meetup.com weboldalon keresztül elérhető Meetup elnevezésű szolgáltatást használja.

Név: Meetup Inc. (a WeWork cégcsoport tagja)
Székhely: 632 Broadway 10th Floor Conference Room New York, NY 10012, Amerikai Egyesült Államok
E-mail: privacy@meetup.com
Képviseli: Scott Heiferman vezérigazgató
(a továbbiakban: “Meetup”)

A Meetup az adatokat az Amerikai Egyesült Államok területén belül dolgozza fel, azonban adatkezelése megfelel a GDPR rendelkezéseinek, mivel azt annak alapulvételével alakította ki.

A Meetup adatvédelmi tájékoztatója itt található:
https://help.meetup.com/hc/en-us/articles/360044422391-Privacy-Policy

IX.8.3. Slack

A Szolgáltató a virtuális rendezvényeivel kapcsolatosan a látogatók számára a kommunikációt a Slack elnevezésű applikáció útján biztosítja, melynek szolgáltatója:

Név: Slack Technologies Limited
Székhely: 4th Floor, One Park Place Hatch Street Upper Dublin 2, Íroroszág
E-mail: privacy@slack.com, dpo@slack.com
Képviseli: Allan Shim vezérigazgató
(a továbbiakban: “Slack”)

A Felhasználó azzal, hogy hozzájárulását adja, hogy a Szolgáltató a Felhasználó e-mail címét a saját, a rendezvénnyel kapcsolatos Slack kommunikációs csatornájához hozzáadja, egyúttal tudomásul veszi, hogy e-mail címének megadásával a Slack a Felhasználó egyéb, a felhasználói fiókjában megjelenített adatait (így például e-mail cím, név, felhasználónév stb.) harmadik személyek számára megjeleníti, így az ezen személyek által megismerhetővé válik.

A Slack anyavállalata (név: Slack Technologies, Inc., székhely: 500 Howard Street San Francisco, CA, 94105, Amerikai Egyesült Államok) egy az Európai Unión kívül bejegyzett és működő gazdasági társaság, azonban az Európai Unióban tartózkodó Felhasználók adatainak kezelésére az Európai Unión belül, Írországban kerül sor. Amennyiben a Slack adatkezelése az Európai Unión kívül történik, a személyes adatok az EU-ban kezelt adatokkal egyező védelmet élveznek, mivel a Slack az SCC rendelkezéseivel összhangban alakította ki adatkezelési folyamatait. A Slack GDPR megfelelősségéről itt olvashat: https://slack.com/intl/en-hu/trust/compliance/gdpr#preparing

A Slack adatkezelésével kapcsolatos további információ a https://slack.com/intl/en-hu/privacy-policy#dpa linken érhető el.

IX.9. Számlázással kapcsolatosan

A Szolgáltató a számláit Magyarország egyik legnagyobb online számlázóprogramjával, a szamlazz.hu-val állítja ki. Amennyiben a Felhasználó számlázási adatként saját adatait adja meg, úgy a fentebb írtak szerint, mivel az személyes adatnak minősül, így a Szolgáltató adatkezelésének tárgyát képezi. A szamlazz.hu weboldal üzemeltetője:

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
E-mail: info@szamlazz.hu
Képviseli: Stygár-Joó János ügyvezető
(a továbbiakban: „KBOSS”)

A KBOSS rendelkezik a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szabályzattal, mely itt elérhető: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

X. Milyen külső szolgáltatók közösségi bővítményeivel találkozhat a Weboldalon?

A Weboldalon a tartalmainkkal kapcsolatos visszajelzésekhez, tartalmaink megosztásához közösségi oldalak, azaz külső szolgáltatók bővítményeit vesszük igénybe. A bővítmények csak akkor aktivizálódnak, ha Ön kifejezetten rákattint az erre szolgáló gombra, azaz engedélyezi, hogy a bővítmény segítségével kapcsolatot hozzon létre a közösségi oldalakkal. A Weboldalon a következő közösségi oldal bővítményeit találja: Facebook, Twitter, LinkedIn, Meetup, Youtube

Amennyiben Ön böngészéskor bármelyik oldalra be van jelentkezve, előfordulhat, hogy az adott közösségi oldal a látogatását az Ön közösségi fiókjához társítja. Amennyiben a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi oldalnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak az adott közösségi oldal általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a közösségi oldalak adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak, amelyek az alábbi linkeken érhetőek el:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Meetup: https://www.meetup.com/privacy/
Youtube: https://policies.google.com/privacy

XI. Kinek és milyen esetben vagyunk kötelesek kiadni személyes adatokat?

Az általunk kezelt személyes adatokat hatósági felszólításra az eljáró hatóság számára kötelesek vagyunk kiadni. Az ilyen adattovábbítás esetén és az ebből származó következmények miatt cégünk nem tehető felelőssé. Az adattovábbításról mindig tájékoztatást adunk Önnek.

XII. Milyen felelősségek merülhetnek fel a megadott személyes adatokkal kapcsolatban?

Amikor megadja nekünk személyes adatait, Ön felelősséget vállal azért, hogy az adatok és a hozzájárulások Öntől származnak és a valóságnak megfelelnek.

Kérjük, hogy harmadik fél adatait csak abban az esetben adja meg nekünk, ha arra a harmadik fél kifejezetten felhatalmazta. Az ebből eredő esetleges követelésekért cégünk nem vállal felelősséget.

Amennyiben harmadik fél a személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolva tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat haladéktalanul töröljük, anélkül, hogy arról Önt külön értesítenénk. Harmadik fél személyes adatait csak abban az esetben adja meg, ha a jelen Tájékoztató elérhetőségéről a harmadik felet tájékoztatta.

XIII. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az esetlegesen előforduló adatvédelmi incidenseket a jogszabályoknak megfelelően a bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül és az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást is vezetünk. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett Felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

XIV. Adatvédelmi tisztviselő (DPO)

A GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, ha:

a) az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;

b) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;

c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató egyik fent megjelölt kötelező kategóriába sem tartozik bele, illetve mivel egyéb nyomós ok sem indokolja, így a Szolgáltatónál adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor.

XV. Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja vagy többi körülménye változik, a jelen Tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően módosítjuk és közzétesszük a Weboldalon és a Felhasználót is értesítjük a változásról azzal, hogy az esetleges változtatások a közzétételt követő 5. munkanapot követően lépnek hatályba. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.

XVI. Kihez fordulhat a személyes adataival kapcsolatos kérdésekben, vagy hogy jogait érvényesítse?

Kérdéseivel keressen minket a privacy@meta-inf.hu e-mail címen, +36 30 515 4464-es telefonszámon vagy levélben a 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. 3. em alatti címen.

A Felhasználó a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait a Szolgáltatóval, mint adatkezelővel szemben jogosult gyakorolni. Amennyiben a Felhasználó jogaival élni kíván, úgy azt elsősorban a Szolgáltató felé köteles jelezni.

Jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: 0613911400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

1. számú melléklet – SZOLGÁLTATÓ WEBOLDALAI