Általános Szerződési Feltételek

- Terméktámogatási szolgáltatás nyújtására -

Utolsó változás időpontja: 2023. április 17.

Annak érdekében, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeinkben (a továbbiakban: „ÁSZF” vagy „Szerződés”) bekövetkező változások könnyen nyomon követhetőek legyenek, az alábbi táblázatban összefoglaljuk a változásokat, hatálybalépésük megjelölésével, valamint a változás rövid leírásával:

Verzió

Hatályos időszak

Változás

Letöltés

v4 2023.04.17.- Prémium support és Service Card szolgáltatások bevezetése Terméktámogatás ÁSZF v4
v3 2022.07.14. - 2023.04.16. 11.6. pont módosítása Terméktámogatás ÁSZF v3
v2 2022.04.06. - 2022.07.13. Új melléklet (terméktámogatási idő szabályzat) Terméktámogatás ÁSZF v2

v1

2021.10.12.- 2022.04.05.

Kezdeti verzió

Terméktámogatás ÁSZF v1

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) célja, hogy szabályozza a

Cégnév: META-INF Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1192 Budapest, Taksony utca 6. fszt. 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-170431

Adószám: 13024583-2-43

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Gáspár Attila és Hegyi Tibor ügyvezetők önállóan

E-mail: info@meta-inf.hu

Web: https://www.meta-inf.hu/hu/

(a továbbiakban, mint: “META-INF”)

és az általa a jelen ÁSZF alapján nyújtott és alább részletesen ismertetett szolgáltatás igénybevevői (a továbbiakban: Felhasználó) között létrejövő jogviszonyra irányadó szabályokat.

1. Bevezető rendelkezések

1.1. A META-INF Kft. az Atlassian Pty. (továbbiakban, mint: „Atlassian”) gazdasági társasággal kötött megállapodása alapján Gold Marketplace Vendor és az Atlassian Platinum Solution Partner Enterprise minősítéssel rendelkezik.

1.2. A META-INF tevékenysége többek között kiterjed az Atlassian által fejlesztett számítógépes megoldások, illetve ezen rendszerekhez kapcsolódó, azzal kompatibilis szoftveres megoldások, úgynevezett App-ok (a továbbiakban: „Szoftver”) fejlesztésére.

1.3. A jelen ÁSZF célja, hogy szabályozza a META-INF és a Felhasználó jogviszonyát, abban az esetben, amennyiben a Felhasználó a META-INF által fejlesztett és általa jogszerű forrásból megvásárolt Szoftverhez terméktámogatási szolgáltatást (továbbiakban, mint: „Szolgáltatás”) kíván igénybe venni.

2. Az ÁSZF célja

2.1. Jelen ÁSZF célja, hogy egységes szerkezetben szabályozza a META-INF és az általa fejlesztett Szoftverrel kapcsolatosan terméktámogatási szolgáltatást igénylő, a Szolgáltatás teljesítésére irányuló szerződést kötő, harmadik személy, mint Felhasználó jogait és kötelezettségeit, illetve a felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályokat.

3. A Szolgáltatás nyújtásának feltétele

3.1. A META-INF tájékoztatja a Felhasználót, hogy jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy - a jelen ÁSZF-ben foglalt kivételtől eltekintve - a Felhasználó rendelkezzen a Szoftverhez jogtiszta forrásból (pl. Atlassian Marketplace; https://marketplace.atlassian.com/, vagy pl az App discount program (https://developer.atlassian.com/platform/marketplace/app-discount-programs/) keretében academic, community vagy classroom minősítésű Felhasználóként beszerzett) származó licenccel, előfizetéssel. A META-INF tájékoztatja a Felhasználót, hogy a discount program keretében igényelt licence esetén a META-INF Szolgáltatás nyújtási kötelezettsége 5 darab ingyenes próba licensz generálásig áll fenn, ugyanazzal a SEN számmal rendelkező Atlassian alaptermékre generált hatodik ingyenes licensztől kezdődően a META-INF a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás nyújtására nem kötelezhető.

3.2. A félreértések elkerülése végett a META-INF rögzíti, hogy Szoftverek alatt a https://marketplace.atlassian.com/vendors/4907/meta-inf-kft linken, mint a META-INF által fejlesztett Szoftverek értendőek, amelyek a jelen ÁSZF hatálybalépésének az alább felsoroltak értendőek, a Szolgáltatás igénybevétele kizárólag a META-INF által fejlesztett Szoftverekkel kapcsolatosan lehetséges.

 • E-mail This Issue for Jira Server Edition;
 • E-mail This Issue for Jira Data Center Edition;
 • E-mail This Issue for Jira Cloud Edition;
 • Content Exporter Server Edition;
 • Content Exporter Data Center Edition;
 • Content Exporter Cloud Edition;
 • Bug Watcher Notifications Server Edition;
 • Advanced Children Display for Confluence Server Edition;
 • Vendor Sales Reports Server Edition;
 • Odoo Connector for Confluence Server Edition;
 • Glass Project Documentation for Jira Server;
 • Glass Project Documentation for Jira Dara Center;
 • Glass Project Documentation for Jira Cloud;
 • Glass Information Server Edition;
 • Glass Information Data Center Edition;
 • Glass Information Cloud Edition;

A META-INF által fejlesztett, elérhető Szoftverek listája a https://marketplace.atlassian.com/vendors/4907/meta-inf-kft oldalon is listázásra kerül.

3.3. A Szolgáltatás továbbá kizárólag a fenti 3.2. pontban megjelölt Szoftverek megjelent verzióira vonatkozik, azok alpha, beta vagy egyéb próbaverzióira nem terjed ki.

3.4. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen Szerződés szerinti Szolgáltatás igénybevételének és a szolgáltatás megfelelő módon történő elvégzésének szükséges, de nem elégséges feltétele az Atlassian alaptermék adminisztrátori szintű ismerete, mivel a Szolgáltatásnak nem része az Atlassian alaptermékekkel kapcsolatos ismeretek elsajátításának támogatása, illetve ezen tudás megszerzését a META -INF felé kérés feladása nem helyettesíti, pótolja.

4. A Szolgáltatás tartalma, szolgáltatási időszak

4.1. A Szolgáltatás az alábbi tevékenységek végzését foglalja magában:

 • támogatás a Szoftverekkel kapcsolatos installációs problémák megoldásához;
 • támogatás a Szoftverekkel kapcsolatos hibák elhárításához;
 • a Szoftverekkel kapcsolatosan felmerülő problémákhoz kapcsolódó áthidaló megoldás kidolgozása;
 • technikai segítségnyújtás az App-ban használt Java reguláris kifejezésekkel, valamint az Apache Velocity sablonmotorral összefüggésben felmerülő szintaktikai problémákkal kapcsolatosan
 • támogatás a Szoftverek funkcióinak, lehetőségeinek megértésében (pl vásárlás előtt, vagy egy eddig nem haszált modul feltérképezésekor)
 • Szoftverrel kapcsolatos felhasználói igény megvalósítására megoldás kidolgozásában való közreműködés
 • Platformok közötti (Server-Cloud) költöztetéssel kapcsolatos kérdéseket illető segítségnyújtás

4.2. A Szolgáltatás nem foglalja magában:

 • a Szoftverek kezelésével kapcsolatos képzés, betanítás nyújtását (amennyiben a Felhasználó ilyen szolgáltatást kíván igénybe venni, úgy az info@meta-inf.hu e-mail címen kérhet ajánlatot);
 • a Szoftverek verziófrissítését;
 • terméktámogatás nyújtása – beleértve a konfigurációs kérdéseket is – egyéb, nem a META-INF által fejlesztett Atlassian megoldásokkal kapcsolatosan (különösen Jira, Jira Service Management, Jira Work Management, Software Management , Confluence);
 • terméktámogatás nyújtása érvényes Szoftver licence vagy előfizetés nélkül;
 • terméktámogatás nyújtása egyéb, harmadik fél által fejlesztett appokkal kapcsolatosan;
 • terméktámogatás nyújtása olyan verziószámú Szoftverhez, melynek a META-INF által biztosított terméktámogatási ideje lejárt (bővebben: 1. számú melléklet End of Support Policy );
 • terméktámogatás nyújtása Atlassian rendszerben installált olyan Szoftverhez, melynek Atlassian által biztosított terméktámogatási ideje lejárt (az Atlassian által nyújtott támogatási időről a Felhasználó az Atlassian weboldalán tájékozódhat);
 • a Szoftverhez kapcsolódó általános informatikai, illetve nem a Szoftverhez kapcsolódó kérdések megválaszolása (pl. ami nem a Szoftver működésével függ össze, így különösen HTML formázása, Apache Velocity makrók kódolása, email szolgáltatásokkal kapcsolatos problémák megoldása, azok konfigurálása). Jelen pont alól kivételt képeznek a META-INF által a Szoftverhez kapcsolódóan kibocsátott hivatalos dokumentációban szereplő jógyakorlatok (best practice);
 • a Szoftver adatbázis manuális módosításával kapcsolatos bármilyen kérdés, vagy ilyen tevékenység utáni problémák javítása. Jelen pont alól kivételt képez a META-INF hivatalos dokumentációjában szereplő megoldások szerinti módosítások (pl.: server-cloud migrációs menetrend stb.).

4.3. A META-INF a jelen ÁSZF alapján nyújtott Szolgáltatást Közép-európai idő (CET) és Közép-európai nyári idő (CEST) szerint délelőtt 9 és délután 5 óra között nyújtja. Amennyiben a Felhasználó által megtett Igénybejelentés adott napon délelőtt 9 óra előtt érkezik be, úgy azt úgy kell tekinteni, hogy az adott napon délelőtt 9 órakor érkezett be. Amennyiben az Igénybejelentés adott napon délután 5 óra után érkezett a META-INF-hez, úgy azt a következő nap délelőtt 9 órakor beérkezett igénynek kell tekinteni.

4.4. A META-INF a Szolgáltatást hétvégén, munkaszüneti napokon, illetve magyar nemzeti ünnepnapokon (január 1. – újév; március 15 – az 1848-as forradalom ünnepe; nagypéntek és húsvét; május 1. – a munka ünnepe; pünkösd; augusztus 20. – az államalapítás ünnepe; október 23. – az 1956-os forradalom ünnepe; november 1. – mindenszentek; december 25-26 – karácsony) nem nyújtja. Az előbbiek alól a META-INF saját belátása szerint, kapacitásának függvényében, amennyiben azt különösen fontos ok indokolja kivételt tehet.

4.5. A META-INF a Szolgáltatás keretében arra vállal kötelezettséget, hogy a Felhasználó által részére megküldött Igénybejelentésre – figyelemmel a 6.4. pontban írtakra – legfeljebb annak beérkezését követő 2 munkanapon belül válaszol (first response time). Ez utóbbi azonban – mivel a Felhasználó által bejelentett probléma megoldása adott esetben ennél több időt vehet igénybe, tekintettel arra hogy a komplex problémák kivizsgálására, esetleges fejlesztés igénylő feladatok megvalósítása során már az analízis fázisában is különböző szerepkörben dolgozó munkatárs harmonikus együttműködésére van szükség, amely akár jelentősen több időt is igénybe vehet – nem jelenti azt, hogy a Felhasználó által megjelölt probléma ezen időtartamon belül megoldásra kerül. A META-INF tájékoztatja a Felhasználót, hogy a probléma megoldására határidőt vállalni nem tud, kizárólag konkrét esetekben a probléma kivizsgálását követően adhat becslést a várható javításra. Ennek elmaradása esetén a Felhasználó a META-INF-fel szemben a Felhasználó semmilyen igényt nem érvényesítheti. A META-INF tájékoztatja továbbá a Felhasználót, hogy amennyiben az Atlassian egy hibát kritikus hibának jelöl meg, abban az esetben 1 munkanapon belül válaszol (first response time) az Atlassian megkeresésre.

4.6. A META-INF a jelen Szerződés alapján nyújtott Szolgáltatást kizárólag írásban, magyar és angol nyelven nyújtja. A META-INF a Szolgáltatást írásbelitől eltérő más módon (pl. képernyőmegosztás vagy távoli rendszerelérés útján) kizárólag saját döntése alapján és csak kivételes esetben nyújtja, amennyiben megítélése szerint a Szolgáltatás írásbeli nyújtása nem vezetne eredményre vagy írásos úton a probléma nem azonosítható.

4.7. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a fenti 4.1-4.3. pontokban rögzítetteknél szélesebb körben, illetve a 4.3.-4.6. pontokban foglaltaknál kedvezőbb feltételekkel kívánja igénybe venni, úgy arra külön díj fizetése mellett, a META-INF-fel Premium Support szolgáltatás igénybevételével van lehetősége, amelynek részletes feltételeit a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. Emellett a Felhasználónak lehetősége van a META-INF úgynevezett Service Card szolgáltatását igénybe venni a jelen ÁSZF 2. számú mellékletében foglaltak szerinti külön díj megfizetése ellenében.

4.8. A META-INF tájékoztatja a Felhasználót, hogy abban az esetben amennyiben a Felhasználó bármely módon manuálisan módosítja az alaptermék (Confluence, JIRA), vagy a META-INF termék adatbázisát, illetve mindezek forráskódját, amelyre a jelen ÁSZF szerinti termék támogatási szolgáltatás kiterjed, az a jelen ÁSZF súlyos szerződésszegésének minősül és a META-INF jogosult a terméktámogatási szolgáltatás további nyújtását azonnali hatállyal megszüntetni. Jelen pont alól kivételét képez azon eset, amennyiben a Felhasználó a jelen pont szerinti módosítás a META-INF által közzétett hivatalos leírás pontos alkalmazása miatt következett be.

5. A Felek jogai és kötelezettségei

5.1. A felek jogait és kötelezettségeit jelen ÁSZF általános jelleggel szabályozza.

5.2. A META-INF a Szolgáltatást kizárólag a 3.2. pontban megjelölt Szoftverek és csak az 4.1. pontban meghatározott körben köteles nyújtani.

5.3. A Felhasználó az Igénybejelentését a META-INF által erre a célra rendszeresített, a https://metainf.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1 linken elérhető portálon vagy a support@metainf.atlassian.net e-mail címen köteles bejelenteni.

A META-INF tájékoztatja a Felhasználót, hogy tapasztalata szerint az ügyfélportálon keresztül leadott igények gyorsabban oldódnak meg a bejelentőfelülettel integrált tudásbázis és a probléma megoldásához szükséges információk azonnali begyűjtését támogató kötelező mezőknek köszönhetően. Ezért javasoljuk az ügyfélportál használatát.

5.4. A Felhasználó az Igénybejelentésben köteles megjelölni

 • hogy a Szolgáltatást mely Szoftver(ek) vonatkozásában kívánja igénybe venni, és köteles a felmerült problémával kapcsolatos valamennyi lényeges információt a META-INF rendelkezésére bocsátani;
 • Az Atlassian alaptermék verziószámát;
 • a Szoftver verziószámát;
 • a probléma első észlelésének időpontját;
 • a probléma részletes leírását;
 • A Szoftver licenszhez kötődő SEN számot;

5.5. A META-INF az Igénybejelentés megvizsgálását követően az alábbiak Felhasználó általi rendelkezésre bocsátását kérheti::

 • képernyőfotók;
 • log fájlok;
 • eredeti e-mailek;
 • HTML formátumú sablonok (amennyiben van ilyen);
 • a konfigurációra vonatkozó adatok és képek;
 • felhasználói információk hozzájárulásokkal kapcsolatosan (pl. adatkezelési tájékoztató linkelése)

5.6. Amennyiben a Felhasználó nem szolgáltatja valamennyi a fenti 5.4. pontban megjelölt információt vagy a szolgáltatott információk nem elegendőek a probléma felismeréséhez, illetve megoldási javaslatok kidolgozásához a META-INF jogosult az 5.5. pontban megjelölt további információt kérni a Felhasználótól. A META-INF tájékoztatja a Felhasználót, hogy a 4.5. pontban írt válaszadási határidő azon a napon kezdődik, amikor valamennyi a probléma kivizsgálásához szükséges információ rendelkezésre áll. Amennyiben a Felhasználó a META-INF kérésére a további adatokat, információkat a kéréstől számított 10 napon belül nem bocsátja a META-INF rendelkezésére, úgy az adott Igénybejelentést a META-INF lezártnak tekinti és a Felhasználó az adott problémát új Igénybejelentés során jogosult csak jelezni. A Felhasználó késedelme esetén a META-INF nem eshet késedelembe és a Felhasználó késedelméért nem tartozik felelősséggel.

5.7. Amennyiben az technikailag lehetséges, és a bejelentés kivizsgálását nem hátráltatja, a Felhasználó az adatokat és információkat oly módon köteles a META-INF rendelkezésére bocsátani, hogy azokból valamennyi személyes adat törlésre kerüljön vagy lehetőség szerint olyan mértékig anonimizálásra kerüljön, hogy az egy meghatározott személyre való következtetést kizárja. Ennek elmaradásából eredő valamennyi esetleges kár viselésére a Felhasználó köteles és köteles a META-INF-et harmadik személyek igénye alól mentesíteni.

5.8. Amennyiben valamennyi, a probléma kivizsgálásának megkezdéséhez szüksége információ a META-INF rendelkezésére áll, úgy a META-INF köteles első válaszát a 4.5. pontban rögíztett határidőn belül megküldeni, melyben értesíti a Felhasználót:

 1. a probléma megoldására tett javaslatairól, a Felhasználó által szükséges intézkedések megtételéről és azok módjáról; vagy
 2. arról, hogy a probléma kivizsgálása a 4.5. pont szerinti időtartamnál több időt vesz igénybe, esetlegesen megjelölve a probléma kivizsgálásához és megoldási javaslatok kidolgozásához szükséges időtartamot

5.9. Amennyiben az Igénybejelentés szerinti probléma megoldására a fenti 5.8. pont 2) alpontja szerint kerül sor, úgy a META-INF törekedni köteles arra, hogy az általa megadott határidőn belül a probléma megoldására javaslatot dolgozzon ki. A META-INF törekszik rá, hogy a Felhasználót értesíti, amennyiben az általa esetlegesen vállalt határidőig történő teljesítést valamilyen körülmény akadályozza, megjelölve annak okát. Az előbbi esetben a META-INF tájékoztatja a Felhasználót az általa esetlegesen vállalt új teljesítési határidőről.

5.10. Amennyiben a META-INF megítélése szerint a 4.7. pont rendelkezései az Igénybejelentés szerinti probléma kivizsgálása írásbeli kommunikáció útján nem lehetséges és ezért képernyőmegosztás vagy távoli rendszerelérés alkalmazása válik szükségessé, illetve a META-INF álláspontja szerint a probléma forrása ilyen úton felmérhető, úgy a Felhasználó köteles az ehhez szükséges feltételeket biztosítani. Amennyiben és ameddig a Felhasználó a feltételeket nem biztosítja, úgy és addig a META-INF nem köteles a Szolgáltatást nyújtani. A META-INF tájékoztatja a Felhasználót, egyes problémák csak egy adott platformon vagy harmadik fél szoftverével kombinálva merülnek fel, melyet a META-INF a saját rendszerkörnyezetében nem tud reprodukálni. Az előbbire tekintettel a képernyőmegosztás, illetve a távoli rendszer elérés alkalmazása melletti döntés azon a feltételezésen alapul, hogy a probléma ilyen úton reprodukálható, így az lehetővé teszi a probléma mibenlétének feltérképezését, illetve ezt követően megoldási lehetőségek kidolgozását. Ennek ellenére a META-INF nem tudja garantálni, hogy a problémát az előbbi módszerekkel el tudja hárítani. A META-INF tájékoztatja továbbá a Felhasználót, hogy távoli elérés alkalmazása kizárólag a Felhasználó jelenlétével, felügyeletével történik, a META-INF nem használja (és nem is igényli az elérés működőképességét) a távoli elérést a Felhasználó felügyelete és jelenléte nélkül.

5.11. Amennyiben a META-INF a probléma – bármely úton történő – kivizsgálása során azt észleli, hogy a problémát az okozza, hogy a Felhasználó rendszerei, illetve az általa fenntartott infrastruktúra nem felelnek meg a Szoftver futtatásához szükséges minimális rendszerkövetelményeknek, illetve egyéb technikai feltételeknek, úgy ezek biztosításáról a Felhasználó köteles gondoskodni. A Felhasználó kérésére a META-INF tájékoztatást nyújt a Szoftver optimális futtatásához szükséges ajánlott rendszerkövetelményekkel kapcsolatosan.

5.12. A META-INF tájékoztatja a Felhasználót, hogy jogosult új funkciók megvalósítására való igényt (feature request) jelezni a META-INF részére, ám ezen igényeket a META-INF nem köteles ténylegesen megvalósítani, azokat elfogadni. Amennyiben azonban saját hatáskörén belül a META-INF úgy dönt, hogy elfogadja az igényt, abban az esetben sem terheli annak kötelezettsége, hogy az új funkciót egy előre meghatározott időpontig megvalósítsa, azonban a META-INF-nek lehetősége van a funkció elkészülésére vonatkozóan becslést adni, azonban ez semmilyen kötő erővel nem rendelkezik, tehát ennek elmaradása esetén a Felhasználó semmilyen igénnyel nem léphet fel a META-INF-fel szemben.

5.13. A Felhasználó a Szolgáltatás nyújtásának módjával kapcsolatban nem jogosult a META-INF részére utasítást adni.

5.14. A META-INF a Szolgáltatást az elvárható legnagyobb gondossággal, a Felhasználó érdekeit szem előtt tartva a legmagasabb szakmai színvonalon köteles nyújtani. Annak ellenére, hogy a META-INF minden tőle telhetőt megtesz, hogy a Szolgáltatást teljesítse, előfordulhat, hogy az Igénybejelentésben megjelölt problémára nem talál megoldást.

5.15. A META-INF a Szolgáltatás teljesítése során a Felhasználótól kapott információkat és a Szolgáltatás teljesítése során készített dokumentációkat köteles bizalmasan kezelni. A META-INF a Szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott információkat csak a Szolgáltatás teljesítésének céljából használhatja fel, csak a Szolgáltatás teljesítésében résztvevő személyeknek és szervezeteknek adhatja át, kizárólag az ÁSZF teljesítéséhez szükséges mértékben. A META-INF a tudomására jutott információkat más célra nem használhatja fel.

5.16. A META-INF a Szolgáltatás nyújtásához a Felhasználó hozzájárulása nélkül jogosult alvállalkozókat igénybe venni. A META-INF az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

5.17. A META-INF nem köteles a Szolgáltatást olyan Szoftverrel kapcsolatosan nyújtani, amelyre vonatkozóan a Felhasználó licencének, vagy előfizetésének érvényessége megszűnt.

5.18. A META-INF nem köteles továbbá a Szolgáltatást olyan verziószámú Szoftverrel kapcsolatosan nyújtani, amelyre a terméktámogatási idő lejárt. Amennyiben a META-INF azt észleli, hogy a Felhasználó olyan verziószámú Szoftverrel kapcsolatosan tesz Igénybejelentést, melyre a terméktámogatási idő lejárt, úgy köteles erre a Felhasználó figyelmét felhívni, továbbá jogosult az Igénybejelentés teljesítését megtagadni. Az adott Szoftverhez kapcsolódóan a META-INF jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatást jogosult mindaddig felfüggeszteni, amíg a Felhasználó nem rendelkezik olyan verziószámú Szoftverhez tartozó licenccel, melynek terméktámogatási ideje még nem járt le.

5.19. A META-INF tájékoztatja továbbá a Felhasználót, hogy a Szolgáltatást abban az esetben sem nyújtja amennyiben az Atlassian alaptermék support támogatása az Atlassian End Of Support Policy-je alapján bármely okból lejárt, függetlenül attól, hogy az adott Szoftver milyen verziószámmal rendelkezik.

5.20. A Felek megállapodnak, hogy a Felhasználó jelezheti a META-INF részére, hogy amennyiben az általa tett Igénybejelentések legfeljebb 20 %-a vonatkozásában nem tudta a META-INF tartani a 4.6. pontban vagy a 5.7. pont 2) alpontja szerinti válaszban esetlegesen meghatározott határidőt egy éves időtartam figyelembe vételével, amely esetben a META-INF köteles kivizsgálni a jelzés jogosságát. Amennyiben ezen kivizsgálás eredményeképpen úgy ítéli meg, hogy egyetért a Felhasználó jelzésével, abban az esetben a következő esedékes díjból egyedi mérlegelés alapján 20 % és 50 % közötti kedvezményt biztosít a Felhasználó részére. Ezen túlmenően további kártérítési igénnyel a Felhasználó nem fordulhat a META-INF felé. A Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a jelen pontban foglalt kedvezményt megfelelő kártérítésnek ismeri el és lemond arról, hogy az ezt meghaladó kárát a META-INF-fel szemben érvényesítse.

5.21. A Felhasználó a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatást kizárólag saját érdekében jogosult igénybe venni. A Felhasználó a jelen ÁSZF szerinti jogait és kötelezettségeit a META-INF külön írásbeli engedélye nélkül nem jogosult harmadik személy(ek)re átruházni. Jelen pont alól kivételt képez az az eset, amennyiben a Felhasználó nevében egy Atlassian Solution Partner jár el, amely esetben ezen a Felhasználó nevében és megbízásából az Atlassian Solution Partner is jogosult a Szolgáltatás igénybe vételére, kizárólag olyan Felhasználó érdekében aki rendelkezik a META-INF-nél aktív terméktámogatási szolgáltatással.

6. Felelősség és annak korlátozása

6.1. A Felhasználó felelős minden olyan kárért, amely az általa adott szakszerűtlen és nem teljeskörű információkból ered.

6.2. A META-INF felelőssége a hatályos jogszabályok szerint számítandó, amelynek maximális mértéke a Szoftver licenccel vagy az előfizetéssel kapcsolatosan fizetendő díj összege, de legfeljebb a META-INF felelősségbiztosítása alapján káreseményenként kifizetendő legnagyobb összeg, amellyel összefüggésben a Felhasználónak kára keletkezett.

6.3. A META-INF kijelenti, hogy a Szolgáltatás végzéséhez kapcsolódóan felelősségbiztosítással rendelkezik 20.000.000,- Ft összeghatárig, a biztosítás kötvényszáma 95595002093177800 (Generali Biztosító Zrt).

6.4. Egyik fél sem tartozik a másik félnek felelősséggel, amennyiben a hibás fél szerződésszegését vis maior okozta.

6.5. A jelen ÁSZF értelmében vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, mindkét fél ellenőrzési körén kívül álló, a jelen ÁSZF létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő, vagy késleltető esemény, amelyet a felek a Szerződés kötésekor, vagy azt megelőzően nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a szerződő felek magatartására vagy mulasztására. Vis maiornak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetek:

 • természeti katasztrófák (pl. árvíz, földrengés, vihar);
 • tűzvész, robbanás, tömeges megbetegedés (járvány);
 • kormányzati intézkedés;
 • háború, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy fennáll-e hadiállapot vagy sem);
 • forradalom, felkelés, zavargások, polgárháború, vagy terrorcselekmények;
 • általános országos sztrájk;
 • járványügyi intézkedések, így különösen járványügyi intézkedésként elrendelt kijárási korlátozás, tilalom, valamint az ezzel összefüggésben bármely fél által elrendelt otthoni munkavégzés, illetve bármely olyan a felek által hozott intézkedés, amely összefüggésben áll a járványügyi szakemberek által a személyes kapcsolatok csökkentésére irányuló javaslataival (személyes jelenlétet igénylő feladatteljesítés felfüggesztése).

6.6. Nem jelent szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségek szerződésszerű teljesítését vis maior esemény akadályozza vagy korlátozza.

6.7. Amennyiben vis maior esete következik be, akkor az erről tudomást szerző félnek haladéktalanul írásban kell értesítenie a másik felet. A 10 munkanapot meghaladó vis maior helyzet esetén a vis maiorral érintett fél köteles megjelölni a teljesítés várható időpontját. A vis maior esetről tudomást szerző fél a fenti tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért helytállni tartozik a másik fél felé, amelynek maximális mértéke META-INF esetén a 6.2. pont szerinti összeg.

6.8. Vis maior esemény befejeződését követően a késedelembe esett fél a további késedelem megelőzése érdekében köteles a lehető leghamarabb folytatni a teljesítést.

6.9. A Felek megállapodnak, hogy jelen ÁSZF értelmében vis maiornak tekintendő és ezen időszak alatt nem kötelezhető a META-INF a Szolgáltatás nyújtására, amennyiben az Atlassian Cloud rendszere bármely okból nem működik, az nem elérhető, tekintettel arra, hogy a META-INF felülete, amelyen keresztül a Szolgáltatás elérhető ezen Atlassian Cloud rendszeren működik. Ezen esetben a jelen ÁSZF 4.5. pontjában meghatározott időpontok azt követő munkanapon kezdődnek, amelyen az Atlassian Cloud rendszer működése helyreállt.

7. Titoktartás

7.1. Jelen Szerződés ténye, valamint a Szerződés teljesítése során megismert, a másik fél működéséhez, tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult gazdasági, pénzügyi, piaci vagy biztonsági érdekét sértené vagy veszélyeztetné a felek üzleti titkát képezi. Erre tekintettel üzleti titok különösen, de nem kizárólagosan a) know-how, b) a felek alkalmazottainak, partnereinek, megbízottjainak, alvállalkozóinak, beszállítóinak adatai c) szoftver forráskód d) a felek pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információk stb.

7.2. A felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen Szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. A felek titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat tisztességtelenül nem használhatják fel, illetéktelen személy részére nem tehetik hozzáférhetővé, nem adhatják át, nem közölhetik, valamint nyilvánosságra nem hozhatják.

7.3. A felek vállalják, hogy a jelen Szerződésben foglaltakat időbeli korlátozás nélkül titokban tartják, azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek semmilyen formában nem hozzák tudomására.

7.4. A titoktartási kötelezettség a jelen Szerződés megszűnését követően is időkorlátozás nélkül áll fenn és teljes mértékben érvényben marad.

7.5. A titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét. A felek kötelesek minden olyan esetről haladéktalanul tájékoztatni egymást, amikor bíróság vagy hatáskörében eljáró egyéb hatóság jogszerű megkeresése alapján a fentiekben megjelölt bármely információt kényszerül átadni a bíróság vagy hatóság részére.

7.6. A titoktartás nem korlátozza a feleknek azt a jogát, hogy a jelen Szerződésről és az abban foglaltakról hivatásos jogi tanácsadójukat és könyvelőjüket tájékoztassák azzal, hogy a titoktartási kötelezettség ezekre a személyekre is kiterjed. Felek a hivatásos jogi tanácsadójuk és könyvelőjük adatkezeléséért és titoktartásáért, mint sajátjukért felelnek.

7.7. A felek kijelentik, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 4. § rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tekintik, továbbá tisztában vannak az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (“Titok tv.”) 1. § (1) bekezdésben jelölt üzleti titok fogalmával, valamint ismertek előttük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Titok Tv. üzleti titokra, annak megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó rendelkezései. A Felek tisztában vannak a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és a Titok tv. üzleti titok megsértésére vonatkozó szabályai.

7.8. A META-INF köteles a Szolgáltatás teljesítése során a Felhasználóval kapcsolatosan tudomására jutott, az üzleti titok körébe tartozó adatokat, információkat, iratokat és egyéb dokumentumokat bizalmasan kezelni és őrizni. A META-INF ezeket csak a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben jogosult megismerni, és jogosult a Szoftverre vonatkozó terméktámogatási idő lejártát követő 2. év december 31. napjáig megőrizni, ezt követően a Felhasználó részére visszaszolgáltatni vagy véglegesen törölni. A visszaszolgáltatási és törlési kötelezettség a Szerződés megszűnése esetén megfelelően irányadó.

7.9. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy az általa a META-INF részére átadott információk felhasználására és META-INF részére történő átadására kellő felhatalmazással rendelkezett. Amennyiben ezen nyilatkozata valótlannak bizonyulna, úgy kötelezettséget vállal arra is, hogy a META-INF-et mentesíti a hátrányos következmények alól, helyette szükség esetén teljes mértékben helytáll.

8. Adatvédelem

8.1. A jelen Szerződéshez kapcsolódó személyes adatok kezelésének jogalapja, a jelen Szerződés megkötése és annak teljesítése, illetve a felek jogos érdeke a kapcsolattartás az együttműködés megvalósítása érdekébe, valamint – például számlázás esetén – jogszabályi kötelezettség teljesítése. A felek a magukkal kapcsolatosan a másik félhez meghatározott, így különösen jelen Szerződés teljesítése és kapcsolattartás célból továbbított személyes adatok tekintetében egymás vonatkozásában adatfeldolgozónak minősülnek és adatfeldolgozói tevékenységük ellátása során más adatfeldolgozót a hatályos adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően nem vesznek igénybe. A felek a másik féllel kapcsolatosan tudomásukra jutott személyes és egyéb adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation, a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény („Infotv.”), valamint egyéb adat - és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően jogosultak feldolgozni, és sem a jelen Szerződés időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a jelen Szerződésben foglalt jogviszonytól eltérően, a másik fél engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használják fel, harmadik személyek számára nem teszik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élnek vissza.

8.2. A META-INF adatkezelésével kapcsolatos további információk a META-INF vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatában találhatóak, amely a következő címen érhető el: https://www.meta-inf.hu/hu/adatvedelmi-szabalyzat

8.3. A felek tevékenységi körükben kötelesek gondoskodni az adatok biztonságáról, kötelesek továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Felek vállalják, hogy a másik Fél által átadott személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

8.4. A META-INF köteles különös figyelmet fordítani arra, hogy a Szolgáltatás teljesítése során általa megismert személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáféréstől, törléstől, megsemmisüléstől, sérüléstől stb.

8.5. A jelen Szerződés teljesítése során a META-INF a Szoftveren belül tárolt személyes adatokhoz férhet hozzá, továbbá a META-INF a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban is kapcsolatba kerülhet személyes adatokkal. A META-INF a tudomására jutott személyes adatokkal kapcsolatosan – a Felhasználó kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül – semmilyen adatkezelési műveletet nem végezhet, az adatokat nem módosíthatja, nem továbbíthatja, nem törölheti. A META-INF a Szolgáltatás nyújtása során köteles továbbá gondoskodni, hogy a Szolgáltatás nyújtása során tudomására jutott személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. A META-INF haladéktalanul köteles a Felhasználót értesíteni, amennyiben az előbbi események valamelyikét észleli.

9. Az ÁSZF megszűnése és megszüntetése

9.1. A jelen ÁSZF a Felek között azon a napon lép hatályba, amely napon a Felhasználó új licence-t vásárol valamely META-INF Szoftverhez kapcsolódóan, vagy azt megújítja, meghosszabbítja, illetőleg azt upgradeli, downgradeli. A jelen ÁSZF és annak esetleges módosításai a Felhasználó vonatkozásában továbbá abban az esetben is hatályba lépnek minden további cselekmény nélkül, amennyiben community licence keretében új EVAL kulcsot generál, vagy ha megkeresést küld be a https://metainf.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/1 oldalon keresztül.

9.2. A META-INF tájékoztatja a Felhasználót, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor módosíthatja, azonban a módosítás hatályba lépését megelőzően az új verziót a https://www.meta-inf.hu/hu/blog/ oldalon közzéteszi.

9.3. A META-INF és a Felhasználó között jelen ÁSZF szerint fennálló jogviszony megszűnik, amennyiben a Felhasználónak a Szoftverrel kapcsolatos licence vagy előfizetési bármilyen okból megszűnik, lejár vagy egyéb módon érvényét veszti, továbbá a jelen Szerződés 4.9-es pontjában szabályozottak szerint.

10. Kapcsolattartás

10.1. Amennyiben jelen ÁSZF kifejezetten másként nem rendelkezik a felek közötti hivatalos és elsődleges írásbeli kapcsolattartás az e-mail kommunikáció. Jelen ÁSZF tekintetében a faxon történő esetleges kommunikáció nem tekintendő írásbeli kommunikációnak.

10.2. Az értesítés

 • személyes kézbesítés esetén az átadással;
 • e-mail esetén a megérkezést követő két nap elteltével;
 • ajánlott tértivevényes postai feladás esetén a postára adást követő két nap elteltével
 • ha valamely értesítést munkanapokon közép-európai idő szerint 9:00 és 17:00 közötti időn túl kézbesítik, akkor az értesítés a következő munkanapon minősül kézbesítettnek

10.3. A felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelősséggel tartozik.

11. Vegyes Rendelkezések

11.1. Az a tény, ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, vagy vélhetően érvénytelenné fog válni a jövőben, nem érinti azoknak, mint egésznek az érvényességét. Az érvényben maradó részeket a részleges érvénytelenségre való tekintet nélkül kell értelmezni és végrehajtani. Ilyen esetben a felek kötelesek jóhiszeműen tárgyalásba bocsátkozni annak érdekében, hogy mindkét fél gazdasági koncepciójához legközelebb álló megoldással helyettesítsék a rendelkezést. Ugyanezen módon kell eljárni abban az esetben is, ha a jelen ÁSZF nem szabályoz valamely kérdést.

11.2. A jelen ÁSZF képezi a feleknek a szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodását és egyetértését, és érvénytelenít minden korábbi, a felek közötti képviseletet, egyeztetést és megállapodást a szerződés tárgyának vonatkozásában.

11.3. A META-INF fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatásának fejlesztése, javítása vagy a vonatkozó jogszabályokhoz történő alkalmazkodás, illetve más célból a jelen ÁSZF-et kiegészítse vagy módosítsa. A META-INF a kiegészítésről, illetve módosításról annak hatályba lépését megelőzően tájékoztatja a Felhasználót. A módosítások soha nem visszamenőleges hatályúak.

11.4. Amennyiben a META-INF a jelen ÁSZF szerinti valamely jogát nem, vagy csak részben gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a jogról lemondott.

11.5. A META-INF a jelen ÁSZF-ben nem alkalmaz olyan feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve olyan feltételt sem, amely eltér a Felhasználó és a META-INF között esetlegesen korábban alkalmazott feltételtől. Az előzőekre tekintettel a Felhasználó külön tájékoztatására nem kerül sor.

11.6. A META-INF tájékoztatja a Felhasználót, hogy saját belátása szerint előzetes 90 napos értesítés mellett felfüggesztheti vagy beszüntetheti jelen Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásait, azonban ilyen esetben gondoskodik arról, hogy a Szolgáltatások harmadik személy által továbbra is biztosítva legyenek, vagy amennyiben ez nem megoldható abban az esetben megfelelő kompenzációt biztosíthat a Felhasználó részére, amelynek mértéke azonban nem lehet több a Felhasználó által megfizetett, az adott termékre vonatkozó licence díj a licence időszakból hátralévő időre számított arányos részénél. A Felhasználó elfogadja, hogy ezen kompenzáció részére megfelelő mértékű kompenzáció és további megtérítési igénnyel nem lép fel a META-INF-el szemben.

11.7. Felek a jelen ÁSZF-ből eredő vitáik esetén igyekeznek a felmerült problémákat elsődlegesen tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben ésszerű időn belül a jelen ÁSZF-ből eredő vita megoldására nem születik megállapodás, úgy felek megállapodnak, hogy bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik kikötik Magyarország bíróságainak joghatóságát és – pertárgy értékétől függően – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

11.8. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a magyar Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

1. számú melléklet

PREMIUM SUPPORT Szolgáltatás

1. Bevezetés

1.1. Jelen Melléklet szabályozza a Premium Support szolgáltatás (a továbbiakban, mint „Premium Support”) feltételeit, amely gyorsabb hozzáférést biztosít a Felhasználó számára a META-INF általános támogatási szolgáltatásához.

1.2. Jelen Melléklet csak a Premium Support-ra vonatkozó, a META-INF általános támogatási szolgáltatásától eltérő feltételeket tartalmazza, ezért a jelen Mellékletben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF általános szabályai az irányadóak. Amennyiben azonban a jelen Melléklet és az ÁSZF feltételei eltérnek egymástól, úgy a jelen Melléklet szabályait kell alkalmazni.

2. Használati útmutató a Premium Support igénybevételéhez

2.1. Annak érdekében, hogy a Felhasználó igénybe vegye a Premium Support szolgáltatást, igényét a META-INF Felhasználói Portálján keresztül kell jelezni a META-INF részére.

2.2. A Felhasználónak a jelen Melléklet 4. bekezdésében meghatározott díjat kell megfizetnie. A szolgáltatás a díj META-INF bankszámlájára történő megfizetést követő 1 munkanapon belül válik elérhetővé, azt követően, hogy a META-INF e-mailben visszaigazolta a fizetés teljesítését.

2.3. A Premium Support előfizetni 6 vagy 12 hónapos időtartamra lehetséges, amely attól a naptól kezdődik, amikor a Felhasználó által kijelölt adminisztrátorok teljesítik a jelen Melléklet 2.4. pontjában meghatározott onboarding folyamatot.

2.4. A Felhasználónak 3-5 kijelölt Jira-adminisztrátort kell biztosítania a META-INF számára, akik jogosultak Premium Support kérelmet megküldeni. Kizárólag a Felhasználó által kijelölt ezen személyek jogosultak a Premium Support használatára és a Felhasználó nevében történő kérelem benyújtására. Ezen adminisztrátorok a META-INF támogatási csapata segítségével egy kezdeti onboarding folyamatban vesznek részt. A felhasználó köteles értesíteni a META-INF-et, ha a kijelölt adminisztrátorok személyében változás következik be.

3. A Premium Support tartalma

3.1. A Premium Support keretein belül a Felhasználó gyorsított támogatásért folyamodhat a META-INF-hez, amelynek alapján a jelen ÁSZF 4.5. pontjában meghatározott válaszadási határidő 2 munkaórára, minden más válaszadás pedig 4 munkaórára rövidül.

3.2. A Premium Support-tal a Felhasználó a támogatási szolgáltatásokat kiterjesztett időtartamban veheti igénybe 8:00-20:00 között, (Közép-európai időzóna szerint) azzal, hogy a jelen ÁSZF 4.4. pontjában meghatározott korlátozások ebben az esetben is érvényesek.


3.3. A jelen ÁSZF 4.6. pontjában foglalt rendelkezésekkel szemben a Premium Support lehetőséget biztosít a Felhasználónak arra, hogy a META-INF szakértőivel online egyeztessen, amely során a képernyő megosztását is kérheti a hibaelhárítás elősegítése érdekében.

3.4. A Premium Support alapján a Felhasználó igényelheti velocity makrók (amik a dinamikus tartalmú e-mail sablonok összeállítására szolgálnak) és/vagy reguláris kifejezések (feltételes e-mail feldolgozás és Jira ügyek inicializálása) megírását az „E-mail This Issue”-n keresztül.

3.5. A Premium Support magában foglal havi 2 óra időtartamú Service Card szolgáltatást. A Szervizkártya felhasználásának feltételeit az ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza. Ezen felül a Felhasználó kiegészítő módon igényelhet további időkeretet.

3.6. A META-INF tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Premium Support nem projektek megvalósítására, hanem folyamatos segítségnyújtásra és kisebb kiigazításokra szolgál. Amennyiben a Felhasználónak teljeskörű megoldásra van szüksége, úgy javasoljuk, hogy tájékozódjon az Atlassian tanácsadói szolgáltatásairól. A Premium Support nem alkalmas továbbá képzések tartására, vagy egyedi fejlesztések elvégzésére sem, ezekhez a META-INF külön szolgáltatást nyújt a Solution Partner általános szerződési feltételeivel összhangban.

4. Díjak és fizetési feltételek

4.1. A Premium Support használata díjfizetési kötelezettséggel jár (a továbbiakban, mint „Díj”). A Díjat a Felhasználó előre köteles megfizetni.

4.2. A Premium Support Díj EUR vagy USD pénznemben kerül meghatározásra. A fizetendő Díjak az alábbi linken érhetők el: https://services.meta-inf.hu/premium-support

4.3. A Felhasználó a Díjat a META-INF által kiállított számlának alapján a META-INF bankszámlájára köteles banki átutalás útján megfizetni a számlában meghatározott határidőn belül. A Felhasználó azt követően jogosult a Premium Support használatára, hogy a Díj megfizetésre került a META-INF bankszámlájára, amelyet a META-INF megerősített. A 2.3. bekezdésnek megfelelően a szolgáltatási időszak azt követően kezdődik, hogy az adminisztrátorok teljesítették az onboarding folyamatot.

4.4. A Felhasználó a Service Card használatáért a jelen Melléklet 3.5. pontjában meghatározott, a Premium Support szolgáltatásba nem foglalt minden megkezdett órát köteles megfizetni. A kiegészítő használatért járó díj költségeit a jelen Melléklet 4.2. pontjában megjelölt link tartalmazza. A Szervizkártya kiegészítő használatáért járó díjat a jelen ÁSZF 2. mellékletében foglaltak szerint kell megfizetni.

2. számú melléklet

A SERVICE CARD-ra VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

1. Bevezetés

1.1 A jelen Melléklet a META-INF által biztosított Service Card szolgáltatás (a továbbiakban, mint „Service Card”) egyedi rendelkezéseit tartalmazza.

1.2 Service Card vonatkozó rendelkezések és a szolgáltatás tartalma eltér a META-INF által nyújtott alapvető terméktámogatási szolgáltatástól. Ez utóbbi tekintetében a Service Card vonatkozóan a jelen függelék rendelkezései az irányadóak.

1.3. A jelen Mellékletben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF vagy a jelen Mellékletre hivatkozó megállapodás rendelkezései az irányadóak. Az egyértelműség kedvéért a jelen Melléklet hivatkozhat az ÁSZF azon rendelkezésére, amely a Service Card ugyanúgy vonatkozik, mint a Szolgáltatásra. Amennyiben az ÁSZF és a jelen Melléklet rendelkezései között bármilyen eltérés van, a Melléklet rendelkezései az irányadóak. Amennyiben az ÁSZF-től eltérő általános szerződés hivatkozik a jelen Mellékletre, az adott általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadók.

1.4. Ha a jelen Melléklet másként nem rendelkezik, vagy ha a szövegkörnyezet másként nem kívánja, a jelen Mellékletben használt fogalommeghatározások jelentése megegyezik az ÁSZF-ben foglaltakkal.

2. A Service Card használata

2.1. Abban az esetben, ha a Felhasználó által az általános támogatási szolgáltatás igénybevétele során bejelentett probléma nem tartozik az ÁSZF hatálya alá, mert az általános támogatási szolgáltatás körén kívül esik, és a Felhasználónak gyors segítségre van szüksége, a META-INF a Felhasználónak a Service Card használatát javasolja.

2.2. A META-INF a Felhasználó által megadott információk alapján javaslatot tesz a Felhasználónak, hogy a milyen időkeretben vásároljon Szervizkártyát. Arra tekintettel, hogy a META-INF által tett ajánlás a Felhasználótól kapott információkon alapul, a META-INF nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a probléma nem oldható meg a megvásárolt Service Card időkeretén belül.

2.3. A Felhasználó az alábbi linken tudja a Service Card-ot megvásárolni: http://services.meta-inf.hu/service-card

2.4. A Szervizkártya sikeres megvásárlását követően, a jelen Melléklet 6. bekezdése alapján a vásárlást követő egy munkanapon belül a META-INF felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval és felajánlja részére a META-INF megkeresését követő 2 munkanapon belül elérhető és foglalható idősávokat, amelyek közül a Felhasználó kiválaszthat egyet a megvásárolt Service Card felhasználásához.

3. A Service Card nyújtásának feltételei

3.1. A Service Card használatához a Felhasználónak érvényes licenccel kell rendelkeznie a jelen ÁSZF 3.2. pontjában meghatározottak szerint.

4. A Szervizkártya tartalma

4.1. A Szervizkártya az ÁSZF 3.2. pontjában részletezett Szoftverek (META-INF Apps) ugyanazon körére vonatkozik.

4.2. A Szervizkártya keretein belül a META-INF online konzultációs lehetőséget biztosít a Felhasználó számára, amely során a META-INF képzett szakemberei tudását bocsátja a Felhasználó rendelkezésére, annak érdekében, ,hogy részére ad-hoc segítséget nyújtson. Az online konzultáció során az alábbiakra nyílik lehetőség:

 • Szoftverrel kapcsolatos kérdése feltevésére (funkciók, korlátozások, bevett szokások, stb.),
 • konzultáció az onboarding folyamatról, azaz a META-INF Apps használatának megkezdéséhez szükséges segítségnyújtásra;
 • segítség kérése konfigurációval kapcsolatban,
 • technikai segítség kérése a problémák kiváltó okainak feltárásához és a hibák élőben történő megoldásához,
 • a legsúlyosabb problémák esetén közvetlen egyeztetés a Szoftver fejlesztőivel,
 • a Felhasználó egyedi kérésének megfelelően igényelheti az „E-mail This Issue” szoftver által velocity makrók (amik a dinamikus tartalmú e-mail sablonok összeállítására szolgálnak) és/vagy reguláris kifejezések (feltételes e-mail feldolgozás és Jira ügyek inicializálása) megírását.

4.3. A Service Card nem foglalja magába az alábbiakat:

 • projektek megvalósítása (a Service Card ad-hoc segítségre szolgál, amennyiben a Felhasználónak teljes megoldásra van szüksége, úgy javasoljuk a META-INF Atlassian Consulting Services szolgáltatásait)
 • támogatás nyújtása és rendelkezésre állás biztosítása az általános támogatási munkaidőn kívül (az ÁSZF 4.3. pontjában meghatározottak szerint)
 • folyamatos támogatás nyújtása (amint az korábban kifejtésre került, a Service Card ad-hoc segítséget nyújt, állandó támogatás esetén az ÁSZF rendelkezései az irányadók),
 • képzési szolgáltatások nyújtása (nem tévesztendő össze a onboarding szolgáltatással és a konfigurációs tanácsadással; a Szoftver és az Atlassian rendszer használatának elsajátítására team-ek részére a META-INF külön oktatási szolgáltatásot nyújt a Solution Partner általános szerződési feltételei szerint),
 • egyéb olyan ügyek, amelyeket jelen Melléklet vagy az ÁSZF nem foglal magába.

4.4. A META-INF a Service Card keretein belül 2 órás időkeretekben, de legfeljebb 8 órás konzultációra való rendelkezésre állást biztosít a Felhasználó számára. Abban az esetben, ha a Felhasználó kérése nem megoldható a maximális időkereten belül, úgy a Felhasználó jogosult egyedi ajánlatot kérni a probléma megoldására, amelyre a META-INF Solution Partner általános szerződési feltételei az irányadóak. A megvásárolt Szervizkártya időkeretek a vásárlást követő 30 naptári napig érvényesek.

4.5. A Service Card használatának időtartama megegyezik az ÁSZF 4.3. és 4.4. pontjában foglaltakkal.

4.6. Az ÁSZF 4.6. pontjában foglaltakkal ellentétben a Service Card-on keresztül nyújtott szolgáltatás jellegéből adódóan lehetőség van képernyőmegosztás használatára, mint a probléma azonosítására vagy a konfigurációk magyarázatának segítésére stb.

5. Jogok és kötelezettségek

5.1. A Felhasználó a Service Card használatára a vásárlást követő 30 naptári napon belül jogosult. Abban az esetben, ha a Service Card időkeretét a fenti lejárati időn belül nem használja fel, a Felhasználó nem jogosult a Service Card további használatára és a fel nem használt időkeret elveszik.

5.2. A Felhasználó egyszerre egy Service Card vásárlására jogosult és a 30 napos érvényességi időn belül nem jogosult új kártya vásárlására, amíg a már megvásárolt Service Card keret nem kerül teljesen felhasználásra. Amennyiben a Felhasználó az aktív Service Card lejáratát megelőzően további kiegészítő Service Card vásárlását igényli, úgy a META-INF jogosult, de nem köteles az előző feltételektől eltérni, azonban jogosult egyedi feltételeket szabni. A Felhasználó a kérését általános ügyfélszolgálati elérhetőségekre küldheti el.

5.3. A META-INF vállalja, hogy elegendő mennyiségű idősávot biztosít a Felhasználó számára a 30 naptári napos lejárati időn belül, annak érdekében, hogy a lehető legteljesebb mértékben lehetővé tegye a Felhasználó számára, hogy a megvásárolt Service Card teljes időkeretét igénybe tudja venni. A META-INF azonban semmilyen esetben sem tudja garantálni, hogy a rendelkezésre álló idősávok mindig megfelelnek a Felhasználó időbeosztásának és preferenciáinak.

5.4. Amennyiben a Felhasználó által megvásárolt Service Card érvényességi idejéből még van olyan idősáv, amelyet a Felhasználó az érvényességi időn belül fel kíván használni, úgy a META-INF általános ügyfélszolgálatával kell felvennie a kapcsolatot a rendelkezésre álló időkeret felhasználására szolgáló elérhető időpontok érdekében, amelyekre a jelen Melléklet 2.4. pontjának rendelkezései megfelelően irányadóak.

5.5. A META-INF kizárólag a Felhasználó kérésére köteles tájékoztatást adni a már felhasznált és/vagy megvásárolt Service Card időtartamából hátralévő időről.

6. Díjak és fizetési feltételek

6.1. A Service Card használata fizetési kötelezettséggel jár (a továbbiakban, mint „Díj”). A Díj előre fizetendő.

6.2. A Díj minden megkezdett órára vonatkozóan óradíj alapján kerül meghatározásra. A jelen Melléklet 4.4. pontjában meghatározottak szerint azonban a Service Card egyszerre 2 órás időegységben vásárolható meg egyszerre. A Service Card használatáért fizetendő Díjak az alábbi linken találhatóak: http://services.meta-inf.hu/service-card

6.3. A META-INF felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó által megvásárolt Service Card foglalt időkeretet nem használja fel teljes egészében a jelen Melléklet 4.4. pontjában foglalt lejárati időn belül, úgy visszatérítésre nem jogosult és a fel nem használt időkeret elveszik. A META-INF saját belátása szerint jogosult, de nem köteles arra, hogy a fel nem használt időkeretet egy következeő Service Card vásárlására felhasználható egyenlegként írja jóvá a Felhasználó számára.

6.4. A META-INF fenntartja a jogot, hogy saját belátása esetén a Díjból kedvezményt biztosítson, vagy vagy akár a Service Card-ot ingyenesen nyújtsa különleges körülmények fennállása esetén vagy a Felhasználók bizonyos csoportja számára, továbbá az által meghatározott bármely más feltétel alapján. A kedvezmény nyújtására azonban nem köteles a META-INF, amelynek megfelelően a Felhasználó kedvezmény igénylésére nem jogosult a fent rögzített fix Díjakból.

6.5. A Felhasználó a Service Card-ot a jelen Melléklet 2.3. pontjában megadott linken vásárolhatja meg bankkártyás fizetéssel.

6.6. A bankkártyás fizetést a META-INF egy harmadik fél, a Stripe Payments Europe Ltd. (székhely: 1 Grand Canal Street Lower, Dublin, Írország, nyilvántartási szám: IE513174, képviseli: Michael Brochan Cocoman, Donal Jospeh O'Leary and Stephen Denis O'Callaghan, a továbbiakban, mint „Stripe") rendszerén keresztül teszi elérhetővé. A rendszer használatához a Felhasználó köteles megadni a bankkártyaadatait, amelyeket nem közvetlenül a META-INF, hanem a Stripe zárt, biztonságos fizetési rendszere kezel. Az utóbbi rendszeren keresztül történő fizetésre a Stripe általános fizetési feltételei az irányadóak, amelyeket a Felhasználó köteles megismerni.